Άρθρο 22: Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου του Κ.Φ.Ε, οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

  • 3 Ιουλίου 2013, 16:24 | m. kourtesm

    Καλησπέρα σας,

    Σύμβουλοι επιχειρήσεων και εννοούμε, παροχή Συμβουλών σε θέματα υποστήριξης των επιχειρήσεων, όσο αφορά την βελτίωση των διεργασιών παραγωγής των, που αποδεδειγμένα και εννοούμε με Ιδιωτικά Συμφωνητικά κατατεθημένα στην οικία ΔΟΥ τους, κινούνται στην ΕΛληνική επικράτεια, η χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου που αποτελεί πάγιο της εταιρίας, ή / και χρήση Ι.Χ. οχήματος με την μέθοδο της χρονομίσθωσης από ανάλογη εταιρία που παρέχει την υπηρεσία αυτή, σαν τι λογίζονται δαπάνες κατά την χρήση τους, την συντήρηση τους, την αλλαγή ελαστικών, το μίσθωμα και σε τι ποσοστό επι της καθαρής αξίας λογίζεται ως δαπάνη αυτή ?

    Επιλεόν γιατί θα πρέπει να αποτελούν τεκμήριο η ύπαρξη οχημάτων, στους εταίρους μίας Ο.Ε. ως φυσικά πρόσωπα, την στιγμή που το κεφαλαιο αγοράς εάν προκειται για πάγιο στην εταιρία ή το μηνιαίο μίσθωμα έαν πρόκειται για χρονομίσθωση, διαθέτεται από τα κέρδη προ φόρου και διανομής των εταίρων.

    Παρακαλώ, όπως ενεργήσετε υπεύθυνα για διαμόρφωση του νέου ΦΚ, με προσανατολισμό το συμφέρον της Ελλάδας και όχι ικανοποίησης συγκεκριμένων ομάδων νεο Ελλήνων. Θα πρέπει να λογίζεται ότι πληρώνουμε φόρους για να συντάσσετε νόμους προς το συμφέρον της Πατρίδας.