Άρθρο 67: Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

Αν στη δήλωση περιλαμβάνονται και εισοδήματα για τα οποία ο φόρος παρακρατείται ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήματα αυτά εκπίπτει από το φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούμενο εδάφιο. Αν το εισόδημα με βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκμαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό. `Οταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό.

2. Οι διατάξεις του πρώτου και του τέταρτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν:

α) Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) ευρώ,

β) Στη δήλωση περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις γενικά και από ιδιοκατοίκηση.

3. Αν δεν υποβληθεί δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου, με βάση την υπάρχουσα εγγραφή για το εγγύτερο, πριν από την παράλειψη υποβολής της δήλωσης οικονομικό έτος, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο υπόχρεος εξακολουθεί να αποκτά το εισόδημα.

4. Ειδικά, για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται ως εξής:

α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β` και δ` της παραγράφου 5 του άρθρου 49.

β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά.

Κατ’ εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή στο ποσό της αμοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, και προκειμένου για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών ήθρησκευτικών ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παραγράφου αυτής υπολογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής.

5. α) Στις αμοιβές που λαμβάνουν δικηγόροι οφείλεται προκαταβολή φόρου 15% με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 64. Δεν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος επί των αμοιβών για παραστάσεις, καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται με τον εντολέα τους με σύμβαση έμμισθης εντολής και αμείβονται με πάγια αντιμισθία.

β) Ομοίως, δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στις περιπτώσεις που ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64.

γ) Κάθε δικηγορικός σύλλογος ή ταμείο συνεργασίας ή διανεμητικός λογαριασμός οποιασδήποτε νομικής μορφής υποχρεούται να παρακρατεί φόρο εισοδήματος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλει ως μέρισμα σε δικηγόρο.

δ) Αν με την έγγραφη συμφωνία περί αμοιβής για την παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών η αμοιβή ή το ύψος της συναρτάται με το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, κατά την απόδοση του προκαταβλητέου φόρου υποβάλλονται και τα στοιχεία που αποδεικνύουν το ύψος της αμοιβής, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ε) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων και το περιεχόμενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι η προκαταβολή υπολογίζεται με άλλο τρόπο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 • 5 Ιουλίου 2013, 12:00 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Πρέπει κάποτε να σταματήσει η ιστορία με τις προκαταβολές ανύπαρκτων εισοδημάτων, που αβάσιμα πιθανολογούνται, και μάλιστα σε μια εποχή τόσο σκληρή, ώστε το πιθανότερο είναι όχι μόνο να μην υπάρχουν το επόμενο έτος τα ίδια (αλλά πολύ λιγότερα) έσοδα, αλλά και να μην υπάρχουν καν έσοδα γιατί θα έχει κλείσει η επιχείρηση. Και ένας από τους λόγους που θα έχουν συντελέσει σε αυτό μπορεί να είναι αυτή η αυξημένη προκαταβολή.

  Το κράτος φωνάζει όταν πρόκειται στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Την ίδια ώρα δημιουργεί και επιβάλλει έσοδα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εισπράττει φόρους για αυτά. Και μετά αναγνωρίζει πως υπάρχει έλλειψη… ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

  Θα δεχόταν ποτέ το κράτος πιθανολογούμενη έκπτωση από τον φορολογούμενο εικαζομένων-μελλοντικών και ουδέποτε πραγματοποιηθεισών δαπανών ή ζημιών για το επόμενο έτος; Μάλιστα μια τέτοια πιθανολόγηση εξόδων θα ήταν-υπό τις σημερινές συννθήκες- πολύ πιο βάσιμη από μια πιθανολόγηση εσόδων

 • 5 Ιουλίου 2013, 02:13 | Κωνσταντίνος

  Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος, δεν θα πρέπει επιτέλους να καταργηθεί για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από ενοικίαση ακινήτων; Εξομοιώνεται με επιχειρηματική δραστηριότητα το να έχεις ένα διάρι και να το νοικιάζεις για να έχεις ένα εισοδηματάκι;
  Για δείτε το σας παρακαλώ πολύ.
  Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης ακινήτων, ως επιχειρηματική δραστηριότητα προφανώς πρέπει να υπάγονται στην προκαταβολή φόρου, αλλά τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ένα-δυό ακίνητα και ζούνε απ αυτά τα ενοίκια τί λογική έχει να υπόκεινται σε προκαταβολή φόρου;

 • 4 Ιουλίου 2013, 17:38 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΟΓΙΑΣ

  Είναι γνωστό πως η πλειονότητα των επιχειρήσεων αδυνατούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις. Είναι επίσης διαπιστωμένο οτι η περαιτέρω αύξηση της φορολογίας, με οποιονδήποτε τρόπο γίνεται αυτή, διογκώνει την ύφεση. Πώς είναι δυνατόν με αυτές τις συνθήκες να ζητάτε απο τις επιχειρήσεις , ουσιαστικά να προπληρώσουν τον φόρο της επόμενης χρήσης, όταν οι περισσότερες θα αντιμετωπίζουν θέμα επιβίωσης;
  Αν επιβάλλετε και πρόσθετα βάρη, στην καλύτερη περίπτωση θα μειώσουν τις δαπάνες τους (προσωπικό, επενδύσεις κλπ), στην χειρότερη θα τους αποτελειώσετε. Ηδη η προκαταβολή του 55% είναι τεράστια για τις συνθήκες που βιώνουμε.

 • 4 Ιουλίου 2013, 10:57 | Γιώργος Χαραλαμπίδης

  Η προκαταβολή φόρου του επόμενου έτους ειδικά αυτή την εποχή συνιστα καταστροφή των επιχειρήσεων. Δεν μπορείς να ζητάς πχ σε μια επιχείρηση που καλείται να πληρώσει φέτος 10.000 φόρο, να ζητάς άλλα 8.000 για τα κέρδη που θα βγάλει του χρόνου. Εδώ δεν έχει λόγω πτώσης τζίρου να βγάλει τις φετινές υποχρεώσεις θα σας πληρώσει την μελλοντική πρόβλεψη? Άμεση κατάργηση της προκαταβολής φόρου γενικώς, και θα συμφωνήσω με τον Πιστοφίδη ως προς την εθελοντική προκαταβολή.

 • 3 Ιουλίου 2013, 14:58 | Χ Πιστοφίδης

  Δεν θα έπρεπε να δίνεται στις εταιρείες η δυνατότητα να προκαταβάλουν φόρο με δική τους πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια της χρήσης (πχ κάθε 2-3 μήνες) ώστε να μην επιβαρυνθούν με το εξωφρενικό και άδικο 80%;

  Αν το ΥΠΟΙΚ θέλει χρήματα, ορίστε ένας καλός -και δίκαιος- τρόπος να μαζέψει.