Άρθρο 20: Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός εάν διατηρούν τη φορολογική κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του παγκόσμιου εισοδήματός τους αποκτάται στην Ελλάδα.

  • 3 Ιουλίου 2013, 16:04 | m. kourtesm

    Κάτοικοις εξωτερικού, που διατηρεί Ο.Ε. στην ΕΛλάδα, δημιουργεί κέρδη, προκύπτουν φόροι από την χρήση της Ο.Ε. και ενεργεί ως Φοροεισπράκτορας στην Ελλάδα (συγκέντρωση ΦΠΑ, βάσει των εκδιδόμενων τιμολογίων), που πληρώνει και ασφαλιστικές εισφορές σε φορέα με αβεβαιο μέλλον, θα πρέπει να επιβραβευθεί με το πληρώσει επιπλέον φόρο, από κάποιον που θεωρείται κάτοικος ΕλΛάδας και απλά πληρώνεται από τον Δημόσιο και δεν παράγει έργο ? Ας υπάρχει μία σοβαρότητα και σεβασμός σε αυτούς που πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, τουλάχιστον ως επιβράβευση και παράδειγμα προς μίμηση.
    Μονο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η Δημοκρατία.