Άρθρο 13: Παροχές σε είδος

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, και 4, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.

2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο, ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με εξαίρεση την περίπτωση που ο εργοδότης εμπίπτει στους φορείς γενικής κυβέρνησης, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τα οχήματα που παραχωρεί ο εργοδότης σε περιοδεύοντες πωλητές.

3. Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο, ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο.

4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.

5. Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο, ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

 • 7 Ιουλίου 2013, 11:12 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Η προκαταβολή μισθών άνω των 3 μηνών θεωρείται δάνειο!Μάλιστα ,έτσι δίνετ την ευκαιρία στους εργοδότες να θεωρήσουν πως πρέπει να τοκίσουν το όποιο μικρό δάνειο πέραν των 3 μηνών που μπορεί να πάρει κάποιος εργαζόμενος από τον εργοδότη του ή τελικά να αποτρέψετε να μην γίνονται διευκολύνσεις στους εργαζόμενους,ακόμα και πολλαπλών ετών και άρα για ποια προστιθέμενη αξία μιλάμε και απόδοση και κίντρα κλπ.Αλήθεια με τί έξτρα συντελεστη θα φορολογηθεί ο εργοδότης για τους τόκους των δανείων που θα δ΄σει ,ως διευκολύνση,στους εργαζόμενους τπου;
  Τελικά,αυτά είναι πολυ δυσάρεστα θέματα και θα δημιουργήσουν εκ νέου προβλήματα στην αγορά εργασίας.
  Θα περίμενα όμως να δω και μια διάταξη ,όπου θα υποχρεώνεται ο εργοδότης,αυτεπάγγελτα,δίχως να προσφεύγει στα δικαστήρια ο εργαζόμενος,να φορολογείται με τουλάχιστον 10% υπεραξία και πρόστιμο που θα παρακρατείται με την φορολόγηση του εκάστοτε εργοδότη συν πρόστιμο για φοροδιαφυγή κλπ κλπ ΟΤΑΝ ΔΕΞΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΩΣΕΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ!ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΑ ΣΑς ΕΦΕΡΝΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΚΚΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ!
  Θεωρητικά οι παροχές σε είδος απωτιμώνται σε χρήμα μεσω του ΙΚΑ με σχετική υφιστάμενη εγκύκλιοκαι νομοθεσία του.Αν λοπόν κάποιος εργαζόμενος απευθύνθεί στον ασφαλιστικό του φορέα-ο μεαγαλλίτερος είναι το ΙΚΑ και πάρει κάποιο έγγραφο με το είδος και το χρήμα ,πόσο μαχητό είναι αυτό που λέει το ΥΠΟΙΚ; Ενα απλό παράδειγμα!Στον τομέα των παροχών υπηρεσιών ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας υπάρχει μεγάλο θέμα με την αποτίμηση σε χρήμα των στολών και των αλεξίσφαιρων γιλέκων που σε πολλές εταιρίες υπάρχει και γραπτή δέσμευση για το κόστος!Αν λοπόν πρέπι να φορολογηθούν οι σεκιουριτάδες για την ένστολή υπηρεσία τους και για όσα επιβάλει ο νόμος λόγω επικινδυνότητας του επαγγέλματος ,όπως και κάθε δημόσια αρχή αναγνωρίζει με πρώτη την ΕΛΑΣ,τότε δεν θα πρέπι να αναθεωρηθεί και το νομικό πλάισιο των εταιριών;Θα υποχρεώσει το ΥΠΟΙΚ να δίδουν έγγραφα οι εταιρίες στους εργηαζομένους τους για την αποτίμηση τους σε χρήμα για τα είδη που φέρουν και θεωρούνται πλέον φορολογήσιμα είδη και πως αυτά θα καταγράφονται στο Ε1; Υπάρχει περίπτωση κάποιου πλάφόν λόγω της εγκυκλίου του ΙΚΑ ,ώστε να μην έρχεται η μια νομοθεσία σε αντίθεση με την άλλη;
  Υπενθυμίζω πως ο κλάδος των σεκιούριτι αριθμεί πάνω από 60.000 άδειες και τουλάχιστον οι μισές σε ενέργεια και εργασία.Μην ξεχνάτε πως τουλάχιστον τα 2/3 των κρταικών φορέων συνεργάζονται και φυλάσσονται από τέτοιες εταιρίες και υποκεινται στη νπμοθεσια για τα δημοσια έργα με αυστηρά κριτίρια και με την αναμόρφωση των πρόσφατων νόμων!
  Αλήθεια τί προτίθεστε να κάνετε για τα ίδια θέματα για τους πλανόδιους αδειοδοτημένους λιανοπολητές που είναι εργαζόμενοι υπάλληλοι και όχι εργοδότες;Για τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και πρασίνου με ατομική επιχείρηση άλλα με εργαζόμενους -υπάλληλουυς ΙΚΑ; Θα επιβάλλετε κάποια συμμόφορωση και μηχανογράφημένα επιτέλους έντυπα και βεβαιώσεις για τις παροχες σε είδος και αποτίμηση σε χρήμα των ΜΑΠ και του γάλακτος;
  Τελικά θα μπορέσετε επιτέλους να συνδυάσετε την εργατική νομοθεσία με τη φορολογική νομοθεσία;Δεν αντιλέγω πως κάνετε κάποια βήματα αλλά είναι τόσο πολύπλοκα τα θέματα που με μια γενική διάταξη προσπαθείτε να διορθώσετε και μάλλον θα δημιουργήστε προβλήματα που θα χρειαστού πλήθος εγκυκλίων.Καλλίτερα να το ξαναβλέπαταε!

 • 7 Ιουλίου 2013, 08:57 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΣΚΙΩΤΗΣ

  Η φορολόγιση των εταιρικών αυτοκινήτων θα είναι η ταφόπλακα στον κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων.
  Ορθότερη ήταν η προηγούμενη διάταξη που έθετε όριο εργοστασιακής αξίας διότι εκτός από τους περιοδεύοντες πωλητές, εταιρικά αυτοκίνητα χρησιμοποιούν και οι Ιατρικοί Επισκέπτες, οι Merchandiseurs και πολλές άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Ο συνδιασμός εργοστασιακής αξίας και φόρου πολυτελείας για τα μεγάλα κυβικά (άνω των 1900 cc) θεωρώ ότι θα αποφέρει μαγαλύτερα έσοδα.

 • 7 Ιουλίου 2013, 08:42 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΙΚΗΤΑΚΗ

  Για την ύπαρξη ισονομίας στην μεταχείριση των παροχών όλων των Ελλήνων πολιτών, θα ήθελα να προτείνω την ένταξη στο άρθρο αυτό και των διαφόρων παροχών (συμμετοχή σε συνέδρια-διακοπές, διάφορα ιατρικά μηχανήματα, κλπ)που λαμβάνουν οι ιατροί από τις φαρμακευτικές εταιρείες.
  Αφού τους αναγνωρισθεί η συμμετοχή σε δύο ή τρία συνέδρια και με την αυστηρή εφαρμογή της διαδικασίας που έχει θεσπίσει ο ΕΟΦ, κάθε άλλη παροχή να αποτελεί εισόδημα για τον ιατρό.
  Η εταιρεία που χορηγεί την παροχή να είναι υποχρεωμένη να του χορηγήσει Βεβαίωση για όλα τα ποσά που κατέβαλε για λογαριασμό του και ταυτόχρονα να υποβάλλει συγκεντρωτική κατάσταση αντίστοιχη αυτής για τα εισοδήματα απο μισθωτές υπηρεσίες.
  Ο ιατρός αντίστοιχα να είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει τα ποσά αυτά στην φορολογική του δήλωση.

 • 4 Ιουλίου 2013, 22:14 | Γιώργος Προκοπίου

  Σε όλα αυτά που αναφέρονται παραπάνω, θα ήθελα να έχω την ίδια μεταχείριση που έχουν και οι βουλευτές. Γίνεται;

 • 4 Ιουλίου 2013, 15:51 | Γιωργος Νικολάου

  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, και 4, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.

  Στη παραπάνω διαταξη αναφέρεται ως ετήσιο όριο απαλλαγής απο το εισόδημα μισθωτών τα 300€.
  Στο αρθ. 14 παρ. 1 περ. η αναφέρεται η απαλλαγή παροχών μικρής αξίας μέχρι ετησίου ποσου 27€.
  Τι πραγματικά ισχύει;

 • 4 Ιουλίου 2013, 14:42 | Ταβλαρίδης Ιωάννης

  Εχει γίνει κατανοητό ότι η φορολογία και των παροχών θα είναι η χαριστική βολή για το εισόδημα των λίγων εργαζομένων που διατηρούν ( ακόμα ) στον ιδιωτικό τομέα ένα αξιοπρεπές εισόδημα ? Εισόδημα η δαπάνη του οποίου στηρίζει τη στοιχειώδη ζήτηση και αποταμίευση που υπάρχει καθώς και τους γέρους γονείς με τις μικρές συντάξεις. Για ποίο λόγο κ. υπουργέ να συνεχίσω να εργάζομαι στην Ελλάδα όταν έχω τη δυνατότητα να πάω κάπου αλλού όπου να υπάρχει σεβασμός στο επάγγελμά μου, στις γνώσεις μου και στην προστιθέμενη αξία που παράγω? Η πρακτικά γιατί να μην δεχτώ την παροχή. Το έχετε λάβει αυτό υπ όψη??? Φεύγουν οι νέοι, φεύγουν η άνθρωποι με εμπειρία τελικά ποιός θα μείνει να δουλέψει πραγματικά στη πονεμένη αυτή χώρα? Ως πότε θα υπάρχει στην Ελλάδα το κόμπλεξ είσαι στέλεχος άρα πρέπει να τιμωρηθείς ? Γιατί να δουλεύω 10 -12 ώρες? γιατί να παράγω ? γιατί να έχω ιδέες και όραμα ? γιατί τελικά να μην με είχε διορίσει φίλος μου στο λιμενικό και τώρα στα 50 να είμαι ήδη στη σύνταξη ? Αφορμή που έγραψα για πρώτη φορά σε μία διαβούλευση είναι όχι τα 1.000 ευρώ που θα πληρώσω ( αναγκαστικά ) αλλά η τεράστια απογοήτευση που νοιώθω σαν Ελληνας γιατί διαπιστώνω για μία ακόμα φορά ότι ενώ είμαι απόλυτα τυπικός στις υποχρεώσεις μου τελικά αυτό δεν έχει καμία ουσιαστική αξία και σημασία. Αλήθεια, με τι παραδείγματα θα διδάξουμε τα παιδιά μας ?
  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

 • 4 Ιουλίου 2013, 14:41 | Σπύρος Κοκκόλης

  Γιατί εξαιρούνται τα αυτοκίνητα των φορέων της γενικής κυβέρνησης; Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά;
  Και γιατί εξαιρούνται τα αυτοκίνητα των περιοδευόντων πωλητών; Αφού προφανώς το σκεπτικό είναι πως το αυτοκίνητο μερικώς χρησιμοποιείται και για προσωπική χρήση, δεν ισχύει για όλους αυτό, ακόμα και για τους πωλητές; Τότε να εξαιρεθούν και όσοι ο τόπος κατοικίας με τον τόπο εργασίας έχουν πάνω απο 50 χλμ απόσταση, ή είναι σε άλλο νομό, ή λόγω δραστηριότητας όπως αναφέρθηκε ήδη μετακινούνται συχνά. Αλλιώς, όλοι θα χαρακτηριστούν ως περιοδεύοντες πωλητές…
  Α, και φυσικά και των βουλευτών υποθέτω τα οχήματα θα φορολογηθούν, σωστά;

 • 4 Ιουλίου 2013, 11:37 | Γιαννης Βουρβαχάκης

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι περιλαμβάνει ο όρος παροχή σε είδος. Για παράδειγμα είναι δυνατόν να θεωρείται παροχή σε είδος το εταιρικό κινητό το οποίο δίδεται στον εργαζόμενο ως εργαλείο δουλειάς (πχ να διαβάζει τα email που αφορούν στην δουλεια, να επικοινωνεί με συναδέλφους και πελάτες, κτλ).

  Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επιβολή φόρου στον εργαζομένο στον οποίο έχει διατεθεί εταιρικό αυτοκίνητο (λαμβάνοντας υπόψη το μηνιαίο μίσθωμα) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εργοστασιακή αξία του αυτοκινήτου θα επιβαρύνει υπέρμετρα ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων που ήδη έχουν γονατίσει από την αύξηση της φορολογίας αλλα και θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην ήδη κατεστραμμένη αγορά αυτοκινήτου.

 • 4 Ιουλίου 2013, 08:48 | Παναγιώτης Μήτρου

  Στην παράγραφο 2 του αρθρου η αναφορά έξαίρεση σε περιοδεύοντες πωλητές είναι σίγουρα ελλιπής. Θα πρέπει να καλυφθεί η οποιαδήποτε ουσιαστική και κρίσιμη εταιρική δραστηριότητα όπως για παράδειγμα εσωτερική ή εξωτερική επιθεώρηση , επισκέψεις μονάδων παραγωγής κ.α.
  Θεωρείται ωστόσο ότι το ισχύον σήμερα καθεστώς είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από οποιάδήποτε αποπείρα γενικής αντιμετώπισης του παράγοντα εταιρικό αυτοκίνητο όπως η παραπάνω.
  Σιγουρά πρέπει να εξηγηθεί το ύψος των επιπλεόν εσόδων που μπορούν να αναμένονται από την συγκεκριμμένη διάταξη. Έχει ληφθεί σωστά υπ’όψη η απώλεια ΦΠΑ και άλλων φόρων στην οποία αυτή μπορεί να οδηγήσει. Υπάρχει συναίσθηση της δυσκολίας και αλλάγων που αυτή θα επιφέρει στην λειτουργία των επιχειρήσεων.