Άρθρο 14: Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία

1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:
α) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη,
β) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του,
γ) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης με τη μορφή του επιδόματος αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών,
δ) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο,
ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος,
στ) η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου,
ζ) η αποζημίωση για έξοδα σίτισης αξίας έως 6 ευρώ ημερησίως, και
η) οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού των είκοσι επτά (27) ευρώ ετησίως.
ι) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

2. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από το φόρο:

α) το εισόδημα που αποκτάται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από αλλοδαπό διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για την διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα.

β) η διατροφή που λαμβάνει ο/η σύζυγος σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη.

γ) η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου.

δ) το εξωϊδρυματικό επίδομα, και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.

ε) οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%).

στ) το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.Δ. στους δικαιούχους ανέργους, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

ζ) το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ) που καταβάλλεται στους δικαιούχους.

η) τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, από φορείς που υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 • 7 Ιουλίου 2013, 23:20 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ

  Επιβάλλεται να θεσπιστεί οπωσδήποτε ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ για κάθε παιδί τουλάχιστον 9.545€ (όσο το αφορολόγητο του άγαμου μισθωτού) γιατί αυτό το ποσό είναι δαπάνη ανελαστική που πραγματοποιείται για την ανατροφή του παιδιού.
  Επιπλέον επειδή μέσω αυτής της δαπάνης έχει καταβληθεί στο Κράτος και ο αναλογών ΦΠΑ πρέπει να επιστρέφεται στο γονέα υπό μορφή επιδόματος τέκνου ποσού τουλάχιστον 1.500€ και χωρίς κανένα περιοριστικό κριτήριο, καθόσον οι γονείς δια των δαπανών τους προσθέτουν υπεραξία στο παιδί αλλά δεν την καρπούνται μια και το παιδί, όταν μεγαλώσει, αποδίδεται άνευ ανταλλάγματος στην Ελληνική Κοινωνία.

 • 7 Ιουλίου 2013, 18:14 | Γ. Ψ.

  Με τα εισοδήματα ορισμένων κατηγοριών που φορολογούνται με ειδικό τρόπο πχ βουλευτών τι θα γίνει τελικά. θα εξακολουθούν να ισχύουν οι ευνοικές για αυτούς διατάξεις ή θα καταργηθούν και θα υπάρχει πραγματική ισότητα για όλους;

 • 6 Ιουλίου 2013, 12:10 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

  Επαναλαμβάνεται λόγω παραλήψεως λέξεων στο προηγούμενο 5 Ιουλίου 13, ώρα 23:12

  1. Θερμή παράκληση για τη διόρθωση του σχολίου μας της 4 Ιουλ.13, ώρα 13:30, όπως παρακάτω:
  α. Στους στίχους 2ο και 4ο οι λέξεις ΄΄οι αποδοχές΄΄ να αντικατασταθούν από τις λέξεις ΄΄ο μισθός΄΄.
  β. Στον 6ο στίχο η λέξη ΄΄αποδοχές΄΄ να αντικατασταθεί από τη λέξη ΄΄μισθός΄΄.
  2. Δηλαδή όπου αναγράφεται η λέξη ΄΄αποδοχες΄΄ να αντικατασταθεί από τη λέξη ΄΄μισθός΄΄.
  Θερμά Ευχαριστούμε
  Με Εκτίμηση.

 • 5 Ιουλίου 2013, 23:12 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

  1. Θερμή παράκλη για τη διώωρθωση του σχολίου μας της 4 Ιουλ. 13 ώρα 13:30, όπως παρακάτω:
  α. Στους στίχους 2ο και 4ο , οι λέξεις να αντικατασταθούν με τις λέξεις .
  β. Στο 6ο στίχο η λέξη να αντικτασταθεί με τη λέξη .
  2. Δηλαδή όπου αναγράφεται η λέξη ΄΄αποδοχές να αντικατασταθεί με τη λέξη ΄΄μισθός΄΄.
  Θερμά Ευχαριστούμε.
  Με Εκτίμηση

 • 5 Ιουλίου 2013, 22:14 | Παναγιώτης

  Καλησπέρα. Να τροποιηθεί η παράγραφος 2β ως εξής:<>.

 • 5 Ιουλίου 2013, 13:41 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Ένα πρακτικά δύσκολο πρόβλημα. Πως θα αφαιρούνται οι αφαλιστικές εισφορές μισθωτών από το εισόδημα τους όταν οι εισφορές αυτές αφορούν άλλα ασφαλιστικά ταμεία και δεν αφορούν το ΙΚΑ όπου υπάρχει σύστημα παρακράτησης-απόδοσης.

  Ένας που τυπικά ανήκει σε ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, ερευνητής, σύμβουλος κλπ) και εργάζεται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά ως μισθωτός σε κάποιο νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου θα πρέπει θεωρητικά να έχει δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο έκπτωσης-απαλλαγής των εισφορών του από τον μισθό του, αφού δεν έχει έσοδα από ελεύθερο επάγγελμα για να τα αφαιρέσει από αυτά στα βιβλία, που ενδεχομένως θεωρτητικά να πρέπει να τηρεί.

  Με άλλα λόγια με ποιον τρόπο θα απαλλάσσονται από τον φόρο οι εισφορές των μισθωτών ως άνω προσώπων ( τυπικά ελεύθερων επαγγελματιών) οι οποίες υποχρεωτικά, βάσει του νόμου, θα πρέπει να απαλλάσονται. Θα απαλλάσσονται μέσω κρατήσεων από τον μισθό του απασχολούμενου και απόδοσης στα ασφαλιστικά ταμεία του (όποια και αν είναι αυτά) ή θα απαλλάσσονται μια και καλή στο τέλος μέσω πρόβλεψης-κωδικού στην φορολογική δήλωση χωρίς κρατήσεις κατά την διάρκεια του έτους ;

 • 5 Ιουλίου 2013, 08:18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Ίσως επειδή οι πολύτεκνοι δεν αντιπροσωπεύουμε αρκετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, δε θεωρούμαστε και πολύ σημαντικοί ώστε να εισακουστούμε.. Φαίνεται όμως ότι τα ποσά που ψαλιδίζονται από τις περικοπές στα επιδόματα των πολυτέκνων, την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, κλπ. αντιπροσωπεύουν αρκετά μεγάλο ποσοστό των εσόδων του κράτους αλλιώς δεν εξηγείται η λογική (;) του νόμου…

 • 4 Ιουλίου 2013, 22:41 | Γιώργος Προκοπίου

  Έχω 9 παιδιά…να χωρίσω με τη σύζυγό μου και να της καταβάλλω τη διατροφή για τα παιδιά, μπας και γλιτώσω λίγο φόρο; ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΟΒΑΡΟΙ;;;
  Είναι δυνατόν να μας ωθεί το κράτος σε τέτοιες κουτοπόνηρες πρακτικές και να επιδοτεί τα διαζύγια ενώ καταδιώκει τις ενωμένες οικογένειες;
  Και βέβαια το επίδομα στήριξης τέκνων και τα επιδόματα τριτέκνων-πολυτέκνων φορολογούνται (ενώ μέχρι τώρα απαλλάσσονταν). Δε φτάνει που χαμηλώσανε κι άλλο τα παράνομα εισοδηματικά κριτήρια, τώρα κουτσουρεύουν τα επιδόματα επιπλέον με τη φορολόγηση.
  Κύριοι, διορθώστε αυτές τις διατάξεις γιατί ο πολυτεκνικός κόσμος βράζει…

 • 4 Ιουλίου 2013, 16:38 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Υπάρχει και μια ακόμη περίπτωση που δεν καλύπτεται απόλυτα από την υπάρχουσα διατύπωση και αφορά παρέχοντες μισθωτή εργασία που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, αλλά σε άλλα ταμεία.

  Πρέπει να οριστεί σαφώς (και όχι απλώς να συναχθεί ερμηνευτικώς και κατ’ αναλογία) πως απαλλάσσονται οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον παρέχοντα μισθωτή απασχόληση, τις οποίες παρακρατά και αποδίδει ο εργοδότης στο ασφαλιστικό ταμείο του απασχολουμένου στο όνομα του ασφαλισμένου, κατόπιν συμφωνίας εργοδότη-απασχολούμενου, και τούτο επειδή δεν υπάρχει από τον νόμο απόλυτα καθαρή πρόβλεψη περί αποκλειστικής υποχρέωσης παρακράτησης από τον εργοδότη.

  Μια τέτοια ρητή ρύθμιση ευνοεί και τα ασφαλιστικά ταμεία γιατί τους εξασφαλίζει εγκαίρως χρήμα. Επί πλέον οδηγεί σε μια κατ’ ουσία σε μια απόλυτα ταυτόσημη κατάσταση με τον τρόπο παρακράτησης και καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ, που είναι ο κύριος φορέας ασφάλισης της μιεθωτής εργασίας.

 • 4 Ιουλίου 2013, 13:50 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΟΣ

  Άρθρο 14 παράγραφος 2 γ.
  Παράκληση, προς αποφυγή παρερμηνειών στο Άρθρο 14 παράγραφος 2 γ. να προστεθεί μετά το αναπήρους πολέμου ΄΄και οι αποδοχές των αναπήρων πολέμου Αξιωματικών (Πολεμικής Διαθεσιμότητας )΄΄ και να λάβει την τελική διατύπωση:
  γ). Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου, οι αποδοχές των αναπήρων πολέμου Αξιωματικών (Πολεμικής Διαθεσιμότητας ) και η σύνταξη που καταβάλλεται σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου.

  Οι Ανάπηροι Πολέμου Αξιωματικοί τιμής ένεκεν μετατάσσονται στην κατάσταση της Πολεμικής Διαθεσιμότητας και λαμβάνουν αποδοχές αντί σύνταξης, οι οποίες απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με βάση το ν.814/78, άρθρο 3, παράγραφος 4 και κώδικα φορολογίας εισοδήματος άρθρο 6, παράγραφος 5 α.
  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΟΣ
  Μαυρομιχάλη 15 – 106 79 Αθήνα
  Τηλ. 2103634585 / 6999555566 – Fax 2103635604

 • 4 Ιουλίου 2013, 13:15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  θα τονίζουμε με ιδιαίτερη έμφαση την προεκλογική καμπάνια του κ.Σαμαρά αλλά και της πλειονότητας των σημερινών υπουργών ότι θα αποκαταστήσουμε τα πολυτεκνικά επιδόματα στα προ μνημονίου επίπεδα.και ως απαντηση τα εκοψε και τωρα θα περικοπτει ακομη περισσοτερα βρισκοντας ετσι ισοδυναμα μετρα για να κλεισει αλλες αμαρτωλες πληγές…το ξέρουμε οτι θέλετε να εξισώσετε τον ΑΓΑΜΟ με τον ΠΟΛΥΤΕΚΝΟ.ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

 • 4 Ιουλίου 2013, 09:36 | Πάικος Στέφανος, Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας

  Επειδή και με τον παρόντα ΚΦΕ, αρκετές κατηγορίες βαριά αναπήρων (παραπληγικοί,ακρωτηριασμένοι,μυασθενείς κ.λ.π.) δεν απαλλάσσονται της φορολογίας επειδή το ποσοστό της απηρίας τους είναι ακριβώς 80%, προτείνω προς άρση της εν λόγω αδικίας:

  Η παράγραφος 2(ε) του άρθρου 14 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «ε) οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω».

 • 4 Ιουλίου 2013, 08:08 | Μανώλης Χρυσόγελος

  Η διατροφή προς σύζυγο αφορολόγητη…, τα παιδιά δεν χρειάζονται αφορολόγητο;

  Θα μας τρελάνετε;

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΤΩΝ 10 ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΓΑΜΟΣ…

 • 3 Ιουλίου 2013, 22:42 | Στέφανος

  Η παράγραφος 2ε του άρθρου 14 προτείνω να τροποποιηθεί ως εξής:

  «ε) οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω».

  Έτσι θα εξαλειφθεί η αδικία της μη απαλλαγής του φόρου σε όσα άτομα με αναπηρία έχουν ποσοστό αναπηρίας ακριβώς 80%.

 • 3 Ιουλίου 2013, 21:51 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ

  Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία που απαλλάσσονται από φόρο θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και τα εισοδήματα από πρακτική εξάσκηση φοιτητών όταν αυτή η εξάσκηση αποτελεί υποχρέωσή τους ως συνέχεια του προγράμματος φοίτησής τους (πχ. πρακτική των σπουδαστών στα τουριστικά επαγγέλματαμ των ΑΣΤΕ κλπ).

 • 3 Ιουλίου 2013, 19:41 | Νίκος

  Στην υποπαράγραφο (γ) της § 2 του άρθου 14
  Θεωρούμε απαράδεκτη, άδικη και απόλυτα περιφρονητική την ενέργεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών να μη συμπεριλάβει στην υποπαράγραφο (γ) της § 2 και τις συντάξεις των αναπήρων και θυμάτων Ειρηνικής Περιόδου στρατιωτικούς. » Που έπαθαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους προδήλως, αναμφσβήτητα και εξαιτίας αυτής, που για την αιτία αυτή τέθηκαν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία » και ειδικότεα του Ν. 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α) » Προστασία παθόντων από βίαιο συμβάν και θυμάτων τρομοκατών «. Παρά και τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21 § 2…
  Ερωτώ με θλίψη και παράπονο : Πια η αναγνώριση της πολιτείας, που θυσιάσαμε τη σωματική μας ακεραιότητα και την υγεία μας στο βωμό του καθήκοντος για την πατρίδα ;

 • 3 Ιουλίου 2013, 13:05 | Βέρα

  οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας άνω του ογδόντα τοις εκατό (80%) απαλάσσονται από φόρους;….Δηλαδή αν κάποιος ανάπηρος πάνω από 80%, (μπορεί μαϊμού όπως υπάρχουν πολλοί) βγάζει ένα εκατομμύριο εισόδημα ετησίως, αυτό δεν φορολογείται;….Καλό αυτό αν θέλεις να μην πληρώνεις φόρους νόμιμα.