Άρθρο 34: Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

1. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 31 φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 και προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Η Φορολογική Διοίκηση κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης για τα ποσά που ιδίως είναι:
α) πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν τα εισοδήματα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται, εφόσον υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νομίμως από αυτόν.
β) Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
δ) Εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή.
Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:
αα) που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλου κράτους
ββ) που είχαν διαμείνει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη μετοικεσία τους.
γγ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομα τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τραπεζικό λογαριασμό ανοιγμένο σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ ή σε υποκατάστημα Ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 31 εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 31 ή
ε) Δάνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία. Ειδικώς, όταν πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου, κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη του άρθρου 31, το ποσό του δανείου λαμβάνεται υπόψη εφόσον από το οικείο έγγραφο αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.
στ) Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.
Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηματικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 31 και 32, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρμογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 31 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για άγαμο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσης τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.
Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων των παραπάνω περιπτώσεων τα μειώνει και η διαφορά που προκύπτει λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.
Για την κάλυψη ή περιορισμό της διαφοράς που προκύπτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2019/1992 (ΦΕΚ 34 Α’) για τα ποσά των πραγματικών ή τεκμαρτών δαπανών που πραγματοποιούνται από 1.1.1994. Χρηματικά ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη από τη δήλωση που, τυχόν, υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2019/1992, για την κάλυψη ή τον περιορισμό διαφοράς δαπάνης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο που σχηματίζεται από προηγούμενα έτη, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση όσα ορίζονται στα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αυτής της περίπτωσης.

3. Για τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η ζημία του ίδιου φορολογικού έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει και δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη.

4. Οι φορολογούμενοι που δεν αναγράφουν ή ανακριβώς αναφέρουν στη δήλωση τα στοιχεία, τα σχετικά με τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (δαπάνη αγοράς ή ανέγερσης ακινήτων) και τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής δαπάνης διαβίωσης, υπόκεινται στις κυρώσεις και τα πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας .

 • 8 Ιουλίου 2013, 02:38 | Θοδωρής

  Όντας μακροχρόνια άνεργος από το καλοκαίρι του 2011 (εκ των 1.309.071 ανέργων της «λαμπρής» δυναστείας των συγκυβερνήσεων) έχω να διαφωνήσω ΚΑΘΕΤΑ με το ακόλουθο τεκμήριο:
  θ) Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου ορίζεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση, εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
  Δηλαδή, αν μένεις στο πατρικό σπίτι, (αναγκαστικά) ή ακόμα χειρότερα σε χαρτόκουτο ως άστεγος, έχεις κατά τεκμήριο 3000 € το χρόνο εισόδημα (δηλαδή 250 € / μήνα) ; Από ποιά πηγή αλήθεια? Μήπως ο ΟΑΕΔ δίνει το ποσό αυτό σε κάθε άνεργο και είμαι ο μόνος που δεν το έμαθα ακόμα?
  Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη μεγάλη φοροδιαφυγή (που κατά τα δεδομένα δεν μπορείτε) και ο στόχος είναι η υφαρπαγή της ακίνητης περιουσίας (που δεν προσπορίζει πρόσοδο ενώ έχει σημαντικά μειωμένη αξία σε σχέση με το 2009)το νομοθέτημα είναι στη…σωστή κατεύθυνση. Αν πάλι δεν έχετε αντιληφθεί το βασικό ότι τα τεκμήρια απέτυχαν κατά το παρελθόν (που λεφτά υπήρχαν), τώρα η αποτυχία τους θα είναι ολοκληρωτική.
  Μια ματιά στην…ανταπόκριση των φορολογούμενων στις ως τώρα ρυθμίσεις θα σας ήταν εξαιρετικά εποικοδομητική.
  Τα κρατικά έσοδα από φόρους αυξάνονται σε ΜΙΑ και ΜΟΝΗ περίπτωση: όταν ο πολίτης έχει χρήμα και ξοδεύει.
  Μια ματιά στα φορολογικά συστήματα χωρών του δυτικού αναπτυγμένου κόσμου θα ήταν (επίσης) εποικοδομητική.

 • 8 Ιουλίου 2013, 02:13 | ΚΩΝ/ΝΟΣ

  EIMAI ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 1,5 ΧΡΟΝΟ ! ΚΑΙ ΓΙΑΥΤΟ ΦΤΑΙΝΕ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΤΡΩΓΑΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ,ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ,ΑΠΟ ΤΑ «ΜΕΓΑΛΑ» ΤΡΕΝΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙ,ΑΠΟ ΤΑ «ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ» ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΧΑΡΙΕΣ,ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΙΣΒΑΡΟΣ ΜΑΣ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΗΤΗ SIEMENS, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ,ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ-ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΕΣ,ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ» ΣΑΣ,ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΗΘΕΝ ΑΜΑΡΤΩΛΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ,ΤΟΥ ΤΕΒΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ,ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΟΣΟ ΘΑ ΠΕΡΝΑΕΙ Η ΩΡΑ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΘΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΕ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΦΤΑΙΜΕ ,ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ,ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΣΑΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΤΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΙΖΕΤΕ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΑΣ.ΟΟΟΟΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ «ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ» ΤΟΥΣ? ΕΩΣ ΕΔΩ ΚΥΡΙΟΙ ! ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΓΙΑ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΥΠΑΙΤΙΟΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ !! ΤΟΝ ΝΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΕΤΕ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΑΡΑΔΙΑΣΕΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ !ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΙΡΑ ,ΔΕΚΑΡΑ ΤΣΑΚΙΣΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ , ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ,ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ …! ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ» !! ΔΕΚΑΡΑ ΤΣΑΚΙΣΤΗ ! ΟΥΚ ΑΝ ΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗ ΕΧΟΝΤΟΣ

 • 7 Ιουλίου 2013, 19:58 | Έφη

  Είναι δυνατόν να φορολογίσετε τους ανέργους από τη στιγμή που δεν θα πάρετε τα λεφτά σας; Γιατί; Για να μαζεύονται τα χρεωστούμενα και να μαζεύονται και να μαζεύονται και φευ, να μπει ο κόσμος στη φυλακή από χρέη και ΠΑΛΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΕΥΡΩ;Δεν είναι σωστός τρόπος αυτός.
  Θα έπρεπε να μείνει το αφορολόγητο ως έχει και όταν έχω λεφτά και δουλειά θα πληρωθεί το κράτος.Φυσικά και είμαι άνεργη, σε ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ.Να μην ψηφιστεί ο νόμος. Θα είναι καταστρεπτικό για το κράτος.

 • 7 Ιουλίου 2013, 15:11 | ΜΑΡΙΑ

  Τεκμήρια σε άνεργους! Θα πρέπει να κατανοήσει το υπουργείο ότι όσους φόρους και να προσπάθει να επιβάλλει ο πολίτης αν δεν έχει ΔΕΝ θα πληρώσει. Από που θα τα βρούμε;;;; Να φορολογηθουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες που ως γνωστό φόροδιαφεύγουν εν γνώση πολλών… Και ας λειτουργήσει αυτό το κράτος ως κράτος Δικαίου και Πρόνοιας για εμάς τους ανέργους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τα ΑΜΕΑ και για άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως οφείλει. Φτάνει πια!

 • 7 Ιουλίου 2013, 10:46 | Βάλια

  Τεκμήρια σε άνεργους;
  Μένω σε ένα σπίτι με την μητέρα μου και τα τα δύο αδέρφια μου.
  Χρησιμοποίησα την αποζημίωση της απόλυσης μου για να καλύψω τα χρωστούμενα σε ΔΕΚΟ και ενοίκια.Το επίδομα του ΟΑΕΔ πηγαίνει στο ενοίκιο, μας ταΐζει η μητέρα μου με την σύνταξη του ΟΓΑ των 360 ευρώ.
  Ο μικρός μου αδερφός είναι μακροχρόνια άνεργος και πάσχει από σοβαρό ψυχιατρικό νόσημα του βάζουν τεκμήριο διαβίωσης 3000 ευρώ!!!δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο κινητό ή ακίνητο και απλώς υπάρχει.
  Εγώ απολύθηκα τον Νοέμβρη του 2012 επειδή δεν ήμουν αρκετά καλό κορόιδο για να δουλεύω τζάμπα.
  Μου χρωστάνε χρήματα από το 2011 και εγώ με την σειρά μου χρωστάω από τότε την εισφορά αλληλεγγύης του 2011 την οποία δεν είχα ούτε και ούτε θα έχω να πληρώσω. Ότι τεκμήριο και να μου βάλετε δεν έχω να το πληρώσω.
  Ο άλλος μου αδελφός μου απολύθηκε πριν 2 ημέρες. Ο εργοδότης του χρωστάει δεδουλευμένα από το 2011.
  Ο αδελφός μου χρωστάει την εισφορά αλληλεγγύης του 2011 δεν έχει να την πληρώσει, στην δουλειά του πήγαινε μπαίνοντας λαθραία στα ΜΜΜ γιατί δεν είχε λεφτά για εισιτήρια.
  Τα χρήματα της αποζημίωσης του και το επίδομα του ΟΑΕΔ θα χρησιμοποιηθούν για την επιβίωση της οικογένειας.
  Ότι τεκμήρια και αν μας βάλετε δεν πρόκειται να τα πληρώσουμε γιατί πολύ απλά δεν έχουμε ούτε να φάμε.
  Τόσα χρόνια τα έσοδα του κράτους προέρχονταν από την φορολόγηση έμμεση ή άμεση των μισθωτών. Δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να βρει τρόπο να πατάξει το όργιο φοροδιαφυγής.
  Το κράτος με την μέθοδο των τεκμηρίων λειτουργεί σαν το κοράκι στα κουφάρια των ανέργων.
  Δεν μας αφήσατε τίποτα, τι άλλο ελπίζετε να αποκομίσετε;
  Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος.

 • 6 Ιουλίου 2013, 06:11 | Γιωργος

  Θελω να ξερω πως θα φορολογισεται εναν ανεργο ο οποιος τα προηγουμενα χρονια ειχε μια δουλεια ενα σπιτι και ενα αυτοκινητο και τωρα δεν εχει να φαει το μονο που του απομενει να καταθεση τις πινακιδες να κοψει το ρευμα στο σπιτι να το δηλωση κενο και να παει να ζηση στα παγγακια αλλα πρεπει να δηλωσει 3000 για φαγητο εξωφρενικα πραγματα παρακαλω να το δειτε και να το λησετε αυτο το τεραστιο κοινωνικο προβλημα που αφορα 1500000 οικογενειες που τις οδηγητε στην εξαθλοιωση ευχαριστω.

 • 5 Ιουλίου 2013, 13:56 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Το αναμφισβήτητο γεγονός πως η πλειοψηφία των φορολογούμενων έχει ξοδέψει σημαντικότατο μέρος (αν όχι σχεδόν το σύνολο) την τραπεζικών καταθέσεων τους πότε και πως επιτέλους θα συνυπολογιστεί;

 • 5 Ιουλίου 2013, 13:50 | G.S.

  Σχετικά με το κεφάλαιο, που μπορεί ο πολίτης να επικαλεστεί ότι έχει σχηματίσει και αναλώνει, προκειμένου να καλύψει τα τεκμήρια :
  Προβλέπεται ότι από τα πάσης φύσεως εισοδήματα και έσοδα αφαιρούνται οι αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 31 και οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32, οπότε προκύπτει το εν λόγω διαθέσιμο κεφάλαιο.
  Εδώ γίνεται το εξής μεγάλο λάθος : Οι αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 31 είναι ιδιαίτερα υψηλές και σε μεγάλο βαθμό εικονικές και όχι πραγματικές, διότι ο σκοπός της θέσπισής τους είναι προφανώς να αποκαλύψουν πιθανά εισοδήματα, που φοροδιαφεύγουν. Ως εκ τούτου δεν είναι σωστό, για τις ανάγκες του άρθρου 34, να θεωρείται περαιτέρω ότι οι αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 31 έχουν αληθινά πραγματοποιηθεί και να αφαιρούνται από τα εισοδήματα και έσοδα, προκειμένου να προσδιορίζεται το διαθέσιμο κεφάλαιο κάθε έτους! Αντίθετα οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32, οι οποίες είναι αδιαμφισβήτητα πραγματοποιηθείσες δαπάνες, πολύ σωστά προβλέπεται ότι θα αφαιρούνται από τα εισοδήματα και έσοδα, προκειμένου να προσδιορίζεται το διαθέσιμο κεφάλαιο κάθε έτους.
  Ως εκ τούτου προτείνω να αναδιατυπωθεί η σχετική διάταξη και να προβλέπεται ότι για το σχηματισμό του κεφαλαίου, του οποίου την ανάλωση επικαλείται ο φορολογούμενος, θα αφαιρούνται, από τα πάσης φύσεως εισοδήματα και έσοδα κάθε έτους, ολόκληρες οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 και ένα τμήμα μόνον (π.χ. το 50%) των αντικειμενικών δαπανών του άρθρου 31.

 • 5 Ιουλίου 2013, 11:25 | ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

  Εφοσον πρεπει να εχουμε τεκμηρια για τον προσδιορισμο του εισοδηματοs τα οποια κατα κυριο λογο επιβαρυνουν τα χαμηλα και μεσαια εισοδηματα και για εφαρμογη αισθημα δικαιου,προτεινω στο αρθρο 34 να προστεθουν παραγραφοι ωs κατωθι.Α) Κατα τον προσδιορισμο του τεκμαρτου εισοδηματοs συφωνα με την παρ.1του αρθ.31 εφ οσον δεν προκυπτει διαφορα μεγαλυτερη του 30% του τεκμαρτου και του συνολικου δηλωθεντωs εισοδηματοs,ο φοροs που θα προκυπτει να προσδιοριζεται με βαση το δηλωθεν εισοδημα οπωs ο νομοs οριζει κατα περιπτωση.Β) Η ανωτερω παρ.Α. του αθρ.31 εχει εφαρμογή για ολουs τουs φορολογουμενουs εφ οσον το συνολικο τεκμαρτο εισοδημα κατα την παρ.1 του αρθ.31δεν ειναι μεγαλυτερο των 30000 ευρω.

 • 4 Ιουλίου 2013, 16:38 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Αν θέλετε οπωσδήποτε να διατηρηθούν τα τεκμήρια, που αποδεδειγμένα οδηγούν σε πολλές αδικίες και καταχρήσεις, τουλάχιστον να τα εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που αναφέρονται σε «περιουσιακό στοιχείο» (αυτοκίνητο ή κατοικία κλπ). Είναι αδιανόητη και ανήθικη η εφαρμογή του τεκμηρίου διαβίωσης (ή μήπως επιβίωσης) των 3000 ευρώ. Άλλο πράγμα είναι να λες σε κάποιον σε φορολογώ τεκμαρτά επειδή έχεις ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο ή κάτι άλλο και τελείως άλλο πράγμα να λες σε φορολογώ επειδή τυχαίνει να είσαι άνθρωπος, είσαι ακόμη ζωντανός και ως εκ τούτου πρέπει να έχεις κάποια χρήματα να ξοδέψεις για να αμαπνέεις, να επιβιώσεις. Γιατί στην ουσία το τεκμήριο αυτό των 3000 ευρώ είναι φορολογία της αναπνοής ή του «ανθρώπινου είδους». Περί αυτού πρόκειται.

  Μάλιστα το σωστό θα ήταν να καταργηθεί όλωσδιόλου αυτό το κριτήριο που κατ’ εξοχήν θίγει όλους τους αδύναμους, νεαρούς, άνεργους, φτωχούς, υποαπασχολούμενους και εν ανάγκη να αυξηθούν τα τεκμήρια αυτοκινήτου, κατοικίας κλπ (έστω και αν κι αυτά είναι άδικα)

  Κανονικά σε ένα στοιχειωδώς δίκαιο κράτος δεν θα πρέπει να επιβάλλεται καθόλου φόρος σε περίπτωση που ο φόρος αυτός προκύπτει αποκλειστικά και μόνο λόγω αυτού του τεκμηρίου. Είναι πολύ άδικο. Αν όμως κρίνεται αναγκαίο να επιβάλλεται φόρος πρέπει να υπολογίζεται οπωσδήποτε βάσει κλίμακας μισθωτών και να χορηγείται γενναία έκπτωση. Σε καμία περίπτωση ούτε σκέψη δεν πρέπει να γίνεται για φορολογία με κλίμακα ελεύθερων επαγγελματιών (με προκαταβολή φόρου κλπ). Αλλιώς ένα νεαρό άνεργο άτομο χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο και χωρίς κανένα εισόδημα θα υποχρεωθεί σε καταβολή φόρου 3000 χ 26%= 780 ευρώ + 430 προκαταβολή= 1210 ευρώ. Που θα τα βρει; Παρανοικά πράγματα.

 • 4 Ιουλίου 2013, 12:59 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
  Τεκμαρτό εισόδημα. Παγίδα που φέρνει περισσότερους φόρους σε χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους και ανέργους κρύβει η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του νέου Κώδικα. Προβλέπει ότι όσοι πιάνονται στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων θα φορολογούνται με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι των μισθωτών και συνταξιούχων. Σύμφωνα με τη διάταξη η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και συνολικού εισοδήματος θα φορολογείται με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και με 33% για το υπερβάλλον ποσό. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα ή καθόλου εισοδήματα αλλά διαθέτουν μια κατοικία ή ένα αυτοκίνητο θα επιβαρυνθούν με υπέρογκα ποσά φόρων. Για παράδειγμα ένας άγαμος φορολογούμενος με μηδενικό εισόδημα που έχει στην κατοχή του ένα αυτοκίνητο 1.000 κυβικών εκατοστών θα φορολογηθεί για τεκμαρτό εισόδημα 7.000 ευρώ (4.000 ευρώ για το αυτοκίνητο και 3.000 ευρώ η ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης). Ο φόρος που αναλογεί ανέρχεται σε 1.820 ευρώ (7.000 Χ 26%). Παράλληλα θα βεβαιωθεί και προκαταβολή φόρου 55% που στο συγκεκριμένο παράδειγμα ανέρχεται σε 1.001 ευρώ (1.820 Χ 55%). Δηλαδή ο φορολογούμενος με μηδενικό εισόδημα επιβαρύνεται με φόρο 2.821 ευρώ!
  ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 3 Ιουλίου 2013, 22:38 | Π. Λ.

  Με τις διατάξεις τις παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 λογίζεται ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων και προβλέπεται συγκεκριμένη αντιμετώπιση στην προσαύξηση της περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία. Θα υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη και στο νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Και για να γίνω πιο σαφής, θα έχουμε τη δυνατότητα σαν ελεγκτικός μηχανισμός, να καλούμε το φορολογούμενο να τεκμηριώσει το πόθεν έσχες της περιουσίας του (κινητής ή/και ακίνητης) όταν αυτή είναι δυσανάλογη των εισοδημάτων του διαχρονικά ή θα καλύπτεται πίσω από διαφόρων τύπων απαλλαγές του πόθεν έσχες που ίσχυαν κατά το παρελθόν (ίδρυση επιχειρήσεων, αγορά ακινήτων, αυξήσεις Μ.Κ. εταιρειών κλπ); Ευχαριστώ.

 • 3 Ιουλίου 2013, 12:34 | Ι.Σ.

  Σεβασμό στην γραμματική (παρ. 2, περ. δ, υποπερ. γγ)! Το ρήμα «επικαλούμαι» (και αντίστοιχα η μετοχή «επικαλούμενος» είναι ενεργητικό και όχι παθητικό!