ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Άρθρο 46 Μετάταξη υπαλλήλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Υπάλληλοι, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δύνανται να μεταταχθούν σε αυτή και σε κενή οργανική θέση κλάδου αντίστοιχου των τυπικών τους προσόντων.
Η μετάταξη διενεργείται μετά από αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.
Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη διενεργείται σε προσωποπαγή θέση και ο μεταταγείς καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση, η οποία ομοίως καταργείται με την κατά οποιοδήποτε τρόπο αποχώρησή του από την Υπηρεσία.