Άρθρο 13 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης – Τροποποίηση του άρθρου 92 του ν. 4194/2013

Η παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4194/2013 (Α΄208) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικά για τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, οι αρμοδιότητες του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον το τελευταίο αποφασίσει σχετικά με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.».