Άρθρο 25 Επικαιροποίηση Παραρτημάτων I και II του ν. 4194/2013

1. Οι υποπερ. 2 και 3 της περ. Γ’ (Τακτική – Εκουσία) υπό τον τίτλο «Μονομελές Πρωτοδικείο» του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις) του Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 αντικαθίστανται ως εξής : «2. Παράσταση – Προτάσεις 219».
2. Η υποπερ. 4 της περ. Γ’ (Τακτική – Εκουσία) του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις – Μονομελές Πρωτοδικείο) του Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 αναριθμείται σε 3.
3. Οι υποπερ. 2 και 3 της περ. α’ [Εκουσία διαδικασία – Τακτική (Μη αποτιμητές)] υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο» του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις) του Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 αντικαθίστανται ως εξής : «2. Παράσταση – Προτάσεις 256».
4. Οι υποπερ. 2 και 3 της περ. β’ [Τακτική διαδικασία (αποτιμητές) από 250.001 έως 350.000€] υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο» του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις) του Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 αντικαθίστανται ως εξής : «2. Παράσταση – Προτάσεις 566».
5. Οι υποπερ. 2 και 3 της περ. β’ [Τακτική διαδικασία (αποτιμητές) από 350.001 έως 800.000€] υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο» του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις) του Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 αντικαθίστανται ως εξής : «2. Παράσταση – Προτάσεις 726».
6. Οι υποπερ. 2 και 3 της περ. β’ [Τακτική διαδικασία (αποτιμητές) από 800.001 έως 1.500.000€] υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο» του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις) του Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 αντικαθίστανται ως εξής : «2. Παράσταση – Προτάσεις 1.132».
7. Οι υποπερ. 2 και 3 της περ. β [Τακτική διαδικασία (αποτιμητές) από 1.500.001 € και άνω] υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο» του Τμήματος Β (Πολιτικές Υποθέσεις) του Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 αντικαθίστανται ως εξής : «2. Παράσταση – Προτάσεις 1.644».
8. Στο Παράρτημα II του ν. 4194/2013 προστίθεται η φράση: «Για παράσταση ενώπιον συμβολαιογράφου για τη ρύθμιση θεμάτων του άρθρου 1441 ΑΚ μετά από την έκδοση της πράξης βεβαίωσης λύσης του γάμου 64 €».

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 21:53 | Κώστας Δημητρίου

  πρέπει να υπάρξει τροπολογία στα άρθρα 61επ. του Κώδικα Δικηγόρων και να προβλεφθούν νόμιμες αμοιβές :

  1) για γνωμοδότηση -> τουλάχιστο 100 €

  2) πρόβλεψη για αμοιβή με ποσοστό για υποθέσεις με οικονομικό αντικείμενο για κατάθεση έφεσης (πολιτικά-διοικητικά δικαστήρια) -> δεν προβλέπεται , ενώ προβλέπεται για τις προτάσεις στην κατ’ έφεση δίκη !-> ΠΡΟΤΑΣΗ : για κατάθεση έφεσης το διπλάσιο του ποσοστού για αγωγή σε υποθέσεις με οικονομικό αντικείμενο

  3) πρόβλεψη για αμοιβή με ποσοστό για υποθέσεις με οικονομικό αντικείμενο για αναιρέσεις (κατάθεση – προτάσεις & αιτήσεις αναστολής & πρόσθετοι λόγοι)-> είναι απαράδεκτο ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη στον Κώδικα Δικηγόρων -> πρέπει να προβλεφθεί στις υποθέσεις με οικονομικό αντικείμενο για αναιρέσεις-προτάσεις το τριπλάσιο ποσοστό της αμοιβής που αφορά αγωγές με οικονομικό αντικείμενο , ενώ στους πρόσθετους λόγους & στις αιτήσεις αναστολής & παράσταση-προτάσεις σε αίτηση αναστολής σε αναιρετικό βαθμό το μισό του ποσοστού που θα προβλέπεται για το ποσοστό της αναίρεσης (με βάση την πρόταση που καταθέτω)

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 00:57 | Nikos

  Εχετε ξεχάσει να ορίσετε ενιαιο γραμματιο προκαταβολης για την τακτικη διαδικασια του ειρηνοδικείου.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 01:34 | Α.Α

  Στο αρθρο 11 γράφεται…Στην τακτική διαδικασία ενώπιον του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ, του Μονομελούς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου (κατά τη διάταξη του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) ο δικηγόρος οφείλει να καταθέτει ενιαίο γραμμάτιο για τις προτάσεις και την παράσταση.

  Ομως, στο αρθρο 25, ενω προσδιορίζεται το ενιαίο γραμμάτιο για τις προτάσεις και την παράσταση στο Μονομελές και στο Πολυμελες, ΔΕΝ προσδιορίζεται σε ποιο ποσο θα ανέρχεται το ενιαίο γραμμάτιο για τις προτάσεις και την παράσταση στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ????