Άρθρο 20 Χρηματικό πρόστιμο ως πειθαρχική ποινή – Τροποποίηση του άρθρου 142 του ν. 4194/2013

Το πρώτο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι πειθαρχικές ποινές είναι:
α) η σύσταση,
β) η επίπληξη,
γ) το πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
δ) προσωρινή παύση από το δικηγορικό λειτούργημα έως δύο (2) χρόνια και
ε) οριστική παύση από το δικηγορικό λειτούργημα.».