ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 44 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για την Τράπεζα της Ελλάδος – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4261/2014

Στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των ιδρυμάτων και, κατά περίπτωση, των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών, με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και είναι αρμόδια να εξετάζει πιθανές παραβιάσεις αυτών. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των εποπτευόμενων φυσικών προσώπων, καθώς και όσων διατελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, υπεύθυνοι κρίσιμων λειτουργιών, αρμόδια διευθυντικά στελέχη κατά την έννοια του άρθρου 38 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) ή αποκτούν άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή, όπως ορίζεται στο σημείο 36 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στα εποπτευόμενα σύμφωνα με το άρθρο 55Α του Καταστατικού της και τους ειδικότερους νόμους ιδρύματα, επιχειρήσεις και οργανισμούς, να ζητεί τη χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 572 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.».