ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Άρθρο 37 Διασκέψεις εξ αποστάσεως

Οι διασκέψεις σε όλα τα δικαστήρια της Χώρας μπορούν να γίνονται και εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, εφόσον δεν είναι εφικτή η φυσική συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων δικαστών σε αυτές.

  • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 17:01 | Όνομα

    Θα ήταν σαφέστερη η διατύπωση: «Οι διασκέψεις σε όλα τα δικαστήρια της Χώρας μπορεί να γίνονται και εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, που διασφαλίζουν τη μυστικότητα της διάσκεψης». Η τιθέμενη προϋπόθεση να μην είναι εφικτή η φυσική συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων δικαστών σε αυτές απομειώνει την εμβέλεια της ρύθμισης, χωρίς να συντρέχει προς τούτο λόγος δημοσίου συμφέροντος.