Άρθρο 10 Διανομή κερδών στους εταίρους των δικηγορικών εταιρειών – Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4194/2013

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4194/2013 προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Οι Εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες της Εταιρείας με βάση τα ποσοστά των μεριδίων τους. Το Καταστατικό δύναται να προβλέπει διαφορετική μέθοδο διανομής των κερδών, καθώς και την καταβολή εκτάκτων αμοιβών για τους Εταίρους, που θα επιδεικνύουν ιδιαίτερη δραστηριότητα, ζήλο, απόδοση και συνεργασία. Κατά τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα τα έσοδα των λοιπών Εταίρων. Με απόφαση του διαχειριστή, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή προσωρινών καθαρών εσόδων (κερδών) στους εταίρους με την προϋπόθεση ότι καταρτίζεται σχετική προσωρινή κατάσταση αποτελεσμάτων από την οποία προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την ετήσια διανομή καθαρών εσόδων της παρ. 2.».

 • Θέμα: Ευθύνη Δικηγορικών Εταιρειών και εταίρων αυτών

  Αιτιολογία

  Με τις προτεινόμενες διατάξεις διευκρινίζονται δύο θέματα, αφενός σε σχέση με την ευθύνη των δικηγορικών εταιρειών έναντι των εντολέων τους και αφετέρου για την ευθύνη των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών για τα χρέη της εταιρείας έναντι τρίτων. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η δικηγορική εταιρεία υπέχει την ίδια ευθύνη έναντι των εντολέων της, όπως και οι δικηγόροι που ασκούν ατομικά τη δικηγορία, αφού διαφορετική αντιμετώπιση δεν δικαιολογείται. Επίσης, προβλέπεται ότι οι εταίροι δεν ευθύνονται για τα χρέη της δικηγορικής εταιρείας έναντι τρίτων (δηλαδή μη εταίρων).

  Η ευθύνη των εταίρων των ελληνικών δικηγορικών εταιρειών έναντι τρίτων για τα χρέη των εταιρειών θέτει τις ελληνικές δικηγορικές εταιρείες σε δυσμενή θέση έναντι των αλλοδαπών δικηγορικών εταιρειών που σχεδόν στο σύνολό τους ευθύνονται μόνο οι ίδιες για τα χρέη τους. Εξάλλου, καθώς ο αριθμός των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών σταδιακά αυξάνεται, η προσωπική αλληλέγγυα ευθύνη καθίσταται ολοένα και πιο άδικη, αφού οι περισσότεροι εταίροι κατά τεκμήριο δεν θα έχουν συμμετοχή στις πράξεις και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε υποχρεώσεις της εταιρείας. Τέλος, το γεγονός ότι οι δικηγόροι είναι οι μόνοι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι υποχρεωμένοι να ασκούν το λειτούργημά τους χωρίς το πλεονέκτημα του περιορισμού της ευθύνης που επέρχεται με τη σύσταση εταιρείας, σε αντίθεση με τους ιατρούς, τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες, τους ορκωτούς ελεγκτές κλπ. που μπορούν να συστήνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες, είναι άδικο συνολικά για τον δικηγορικό κλάδο. Ως εκ τούτου προτείνεται να οριστεί ρητά ότι οι εταίροι των δικηγορικών εταιρειών δεν ευθύνονται έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας.

  Άρθρο ….

  Τροποποίηση διάταξης του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013)

  1. Το εδάφ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Η Εταιρεία ευθύνεται έναντι των κατ’ άρθρο 55 του παρόντος εντολέων της, κατά τις διατάξεις για την ευθύνη των δικηγόρων (άρθρα 160 του παρόντος και 73 ΕισΝΚΠολΔ), για πράξεις ή παραλείψεις των Εταίρων ή συνεργατών δικηγόρων, εφόσον αυτές έγιναν κατά τον χειρισμό υπόθεσης εντολέα της Εταιρείας.»

  2. Το εδάφ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) αντικαθίσταται από νέο εδάφ. β΄ ως εξής:

  «Το δικαίωμα της Εταιρείας να στραφεί αναγωγικά κατά του υπαιτίου δικηγόρου περιορίζεται μόνο στο ποσό που τυχόν δεν καλυφθεί από την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης της Εταιρείας.»

  3. Προστίθεται νέο εδάφ. γ΄ στην παρ. 5 του άρθρου του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) ως εξής:

  «Το σχετικό δικαίωμα της Εταιρείας αναστέλλεται μέχρι την αμετάκλητη έκβαση της κυρίας υπόθεσης επί της ευθύνης και της ασφαλιστικής κάλυψης της Εταιρείας.»

  4. Προστίθεται νέο εδάφ. δ΄ στην παρ. 5 του άρθρου του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) ως εξής:

  «Οι εταίροι της Δικηγορικής Εταιρείας δεν ευθύνονται για πάσης φύσεως χρέη της Εταιρείας έναντι τρίτων.»

  5. Προστίθεται νέο εδάφ. ε΄ στην παρ. 5 του άρθρου του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) ως εξής:

  «Οι διατάξεις των άρθρων 759, 783 ΑΚ και 270 παρ. 1 ν. 4072/2012 δεν έχουν εφαρμογή για τις σχέσεις της Εταιρείας με εντολείς της ή τρίτους.»

  6. Η παρ. 6 του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) καταργείται και η παρ. 7 αναριθμείται σε παρ. 6.

  Άρθρο …..

  Τροποποίηση διάταξης του Προεδρικού Διατάγματος 81/2005
  περί Δικηγορικών Εταιρειών

  1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 10 του ΠΔ 81/2005 περί Δικηγορικών Εταιρειών προστίθεται η ακόλουθη φράση:

  «, ενώ δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 783 και 759 ΑΚ.»

  2. Το άρθρο 13 του ΠΔ 81/2005 περί Δικηγορικών Εταιρειών καταργείται.