Άρθρο 30 Παράδοση στον δικαστικό επιμελητή της εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή και σε ηλεκτρονική μορφή – Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 59/2016

Το άρθρο 2 του π.δ. 59/2016 (Α’ 95) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Τρόπος υπολογισμού εμπορικής αξίας ακινήτου
Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός προθεσμίας που του τίθεται, να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με την υπ’ αρ. 19928/292/10.5.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄1147).».