Άρθρο 9 Έργο του δικηγόρου και διαμεσολάβηση – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4194/2013

To τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Αποκλειστικό έργο του δικηγόρου είναι να αντιπροσωπεύει και να υπερασπίζεται τον εντολέα του σε κάθε δικαστήριο ή αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, στα δικαστήρια, τις υπηρεσίες και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στα διεθνή δικαστήρια, στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια, καθώς και η κατάθεση σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Επίσης η παροχή νομικών συμβουλών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και η σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και Αρχή.
Στο έργο αυτού περιλαμβάνεται και η διαμεσολάβηση για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης στο πλαίσιο νόμου ή κοινά αποδεκτής διαδικασίας, για την επίτευξη δε της λύσης αυτής, ο δικηγόρος επικοινωνεί και με τον οφειλέτη του εντολέα ή τον δικηγόρο αυτού στο μέτρο των εκάστοτε αναγκών. Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων με ή δια δικηγόρου είναι υποχρεωτική για όλες τις υποθέσεις και σε όλες τις διαδικασίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.».

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 12:32 | Χ.Π.

  «1. … Στο έργο αυτού περιλαμβάνεται και η διαμεσολάβηση για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης στο πλαίσιο νόμου ή κοινά αποδεκτής διαδικασίας, για την επίτευξη δε της λύσης αυτής, ο δικηγόρος επικοινωνεί και με τον οφειλέτη του εντολέα ή τον δικηγόρο αυτού στο μέτρο των εκάστοτε αναγκών.»

  Η τροποποίηση του τίτλου του άρθρου με την προσθήκη της φράσης «και διαμεσολάβηση» είναι περιττή σε κάθε δε περίπτωση αλυσιτελής, αφού σύμφωνα με το αρ. 35 παρ. 3 του ισχύοντος νόμου «Ο δικηγόρος οφείλει να ενημερώνει τον εντολέα του για όλους τους θεσμούς και τις δυνατότητες εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών, και γενικά να συμβάλει στην επίλυση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο προς όφελος του εντολέα του.», ενώ σύμφωνα με το ιχσύον εδάφιο 3 της παρ. 1 , μεταξύ άλλων μη ρητά κατονομαζόμενων υπηρεσιών του δικηγόρου «Στο έργο αυτού περιλαμβάνεται και η διαμεσολάβηση για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης στο πλαίσιο νόμου ή κοινά αποδεκτής διαδικασίας.».

  Η τροποποίηση του άρθρου με την προσθήκη της φράσης στο εδάφιο 3 «… για την επίτευξη δε της λύσης αυτής, ο δικηγόρος επικοινωνεί και με τον οφειλέτη του εντολέα ή τον δικηγόρο αυτού στο μέτρο των εκάστοτε αναγκών.» είναι ατυχής (ο εντολέας έχει αντίδικο), ενέχει τον κίνδυνο καταστρατήγησης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη δραστηριότητα των Εταιριών Είσπραξης Οφειλών (ν. 3758/2009) και της νομιμοποίησης της δραστηριότητας των δικηγόρων και των δικηγορικών εταιριών ως «εισπρακτόρων» και Εταιριών Είσπραξης Οφειλών, η οποία ωστόσο δεν συνάδει με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος (βλ. και την υπ.αριθμ. 598/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

  Σε κάθε περίπτωση, ποιό είναι το «μέτρο των εκάστοτε αναγκών» με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο; Τί σημαίνει, πρακτικά, η προσθήκη της ως άνω διάταξης και πώς διαφυλάσσει την ευπρεπή άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος?

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 17:26 | Αγαλίδου Παρασκευή

  «Στο έργο αυτού περιλαμβάνεται και η διαμεσολάβηση για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης στο πλαίσιο νόμου ή κοινά αποδεκτής διαδικασίας, για την επίτευξη δε της λύσης αυτής, ο δικηγόρος επικοινωνεί και με τον οφειλέτη του εντολέα ή τον δικηγόρο αυτού στο μέτρο των εκάστοτε αναγκών.»

  1.Ο Δικηγόρος εκπροσωπεί τον εντολέα του όχι μόνο σε υποθέσεις ρύθμισης οφειλών αλλά και σε διαφορές με άλλου είδους αντικείμενο π.χ. οικογενειακές.
  2. Η επικοινωνία του Δικηγόρου με τον οφειλέτη του εντολέα του δεν οριοθετείται μόνο από το μέτρο των εκάστοτε αναγκών αλλά και από το πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος.

  Προτείνεται η διόρθωση ως εξής:
  «Στο έργο αυτού περιλαμβάνεται και η διαμεσολάβηση για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης στο πλαίσιο νόμου ή κοινά αποδεκτής διαδικασίας, για την επίτευξη δε της λύσης αυτής, ο δικηγόρος επικοινωνεί και με το έτερο μέρος της διαφοράς ή τον δικηγόρο αυτού στο μέτρο του αναγκαίου.»

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 20:50 | Κώστας Δημητρίου

  πρέπει να προβλεφθεί η κατάργηση του ασυμβίβαστου-κωλύματος για παράλληλη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας ή κτήση εμπορικής ιδιότητας στον δικηγόρο, ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και αντιμετωπίζεται κατά παράβαση της αρχής της ισότητας σε σχέση με άλλους ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. λογιστές, μηχανικοί κλπ.)

  είναι απαράδεκτο να συντηρείται μια κατάσταση ενάντια στο δίκαιο της ε.ε. , στο ίδιο το σύνταγμα (αρχή επαγγελματικής ελευθερίας, σεβασμός προσωπικότητας, δικαίωμα στην εργασία) και να συνεχίζουν να υφίστανται περιορισμοί-απαγορεύσεις στον δικηγόρο-> σημειώνεται ότι με το νόμο του 2010 για την απελευθέρωση και του δικηγορικού επαγγέλματος, αναφερόταν ότι και περιορισμοί-απαγορεύσεις, που δεν αναφέρονταν ρητά ότι καταργούνται στο νόμο αυτό, θεωρούνται και αυτοί καταργημένοι-> ο κώδικας δικηγόρων διατηρεί ένα εντελώς ασύμβατο με το δίκαιο ε.ε. και το σύνταγμα ασυμβίβαστο-κώλυμα

  η διατήρηση αυτού του κωλύματος-ασυμβίβαστου είναι :
  α) εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα,
  β) συντηρεί «νόθες» καταστάσεις με χρήση «παρένθετων» προσώπων προκειμένου να μην διαλυθούν επιχειρήσεις , που αυτό σημαίνει αρνητικές συνέπειες για την οικονομία,
  γ) οδηγεί πολλές φορές σε αναγκαστικές διαλύσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και προστριβές μεταξύ εταίρων και
  δ) εξωθεί ακόμα και σε θεμιτές παρανομίες προκειμένου να μην διαλυθούν επιχειρήσεις .

  σημειώνεται ότι εθελοτυφλούν όσοι δεν αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα για κατάργηση αυτού του ασυμβίβαστου-κωλύματος -> ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΡΑΞΗ! ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ-ΚΩΛΥΜΑ!

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 17:10 | Βικτωρία Λιούτα

  «Στο έργο αυτού περιλαμβάνεται και η διαμεσολάβηση για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης στο πλαίσιο νόμου ή κοινά αποδεκτής διαδικασίας, για την επίτευξη δε της λύσης αυτής, ο δικηγόρος επικοινωνεί και με τον οφειλέτη του εντολέα ή τον δικηγόρο αυτού στο μέτρο των εκάστοτε αναγκών. »

  Προτείνεται διόρθωση για ουσιαστική κατανόηση του ρόλου και έργου του ως εξής:

  «Στο έργο αυτού περιλαμβάνεται και η υποχρέωση ενημέρωσης για τη διαμεσολάβηση προς πιθανή εύρεση λύσης από τους ίδιους τους πελάτες στο πλαίσιο νόμου ή άλλης κοινά αποδεκτής διαδικασίας, για την επίτευξη δε της πιθανής αυτής λύσης, ο δικηγόρος επικοινωνεί και με τον οφειλέτη του εντολέα ή το δικηγόρο αυτού στο μέτρο των εκάστοτε αναγκών».