Άρθρο 5 Καταβολή ποσού υπέρ της συμμετοχής στον διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4194/2013

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο ασκούμενος δικηγόρος υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η αίτηση συνοδεύεται από απόδειξη καταβολής ποσού υπέρ της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς κάλυψη δαπανών διενέργειας του διαγωνισμού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της.».

  • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 20:04 | Κώστας Δημητρίου

    δεν πρέπει να προβλέπεται ποσό (παράβολο) για την αίτηση-συμμετοχή στις εξετάσεις για λήψη αδείας υπέρ Ολομέλειας -> είναι παντελώς απαράδεκτο!