ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 45 Αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών τoυ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

1. Eπιτρέπεται η απόσπαση στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής, δικαστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ των κλάδων Διοικητικού – Οικονομικού ή Οικονομολόγων ή Λογιστών, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εκδίδεται το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αποκλειστικά και μόνο για την εκκαθάριση απαιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης νομικής βοήθειας. Οι ως άνω αποσπάσεις χωρούν κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλονται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..