ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Άρθρο 2 Προϋπόθεση κτήσης δικηγορικής ιδιότητας – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4194/2013

H παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετή κύκλο νομικών σπουδών.».

 • 15 Σεπτεμβρίου 2020, 16:18 | Δώρα Ζαρκιά

  Σε συνέχεια των προτεινόμενων αλλαγών από την Ένωση Εμμίσθων δικηγόρων και ειδικότερα στη προτεινόμενη αλλαγή στο άρθρο 44 εδάφιο 2 θα πρέπει οι προσαυξήσεις των αποδοχών με όλα τα επιδόματα, και τα Μ.Κ. λόγω κατοχής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, και τα Μ.Κ. λόγω χρόνων υπηρεσίας να προβλεφθούν και να εφαρμοσθούν και για τους έμμισθους Δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα.

  Με εκτίμηση
  Δώρα Ζαρκιά
  Δικηγόρος ΟΤΕ
  μέλος ΔΣ Ανεξάρτητων Δικηγόρων ΟΤΕ

 • ΝΒ: Οι κατωτέρω διατάξεις προτείνεται να ενσωματωθούν στον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, ως ισχύει), στο Κεφάλαιο Ε’ «Ειδικές Μορφές Άσκησης Δικηγορίας», στο τέλος του τμήματος Γ’ «Δικηγορικές Εταιρείες».

  Άρθρο 56Α – Υποκείμενα & Μορφές Μετασχηματισμών

  1. Υποκείμενα Μετασχηματισμού. Οι Δικηγορικές Εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου 49, που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, μπορεί να υποβληθούν ή να μετάσχουν στις εξής μορφές μετασχηματισμών: (α) συγχώνευση και (β) διάσπαση.

  2. Συγχώνευση. Συγχώνευση είναι η πράξη με την οποία μία ή περισσότερες Δικηγορικές Εταιρείες, ύστερα από τη λύση τους, χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε μία άλλη Δικηγορική Εταιρεία, υφιστάμενη (συγχώνευση με απορρόφηση) ή, κατά περίπτωση, ταυτόχρονα συνιστώμενη (συγχώνευση με σύσταση νέας), το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών τους, με τη διάθεση στους Εταίρους τους εταιρικών μεριδίων της τελευταίας και ενδεχομένως με καταβολή χρηματικού ποσού.

  3. Διάσπαση. Η διάσπαση διακρίνεται σε κοινή και μερική διάσπαση.
  Κοινή διάσπαση είναι η πράξη με την οποία μία Δικηγορική Εταιρεία (διασπώμενη), ύστερα από τη λύση της, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, μεταβιβάζει σε μία ή περισσότερες άλλες Δικηγορικές Εταιρείες, υφιστάμενες ή/και ταυτόχρονα συνιστώμενες (επωφελούμενες), το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της, έναντι απόδοσης στους Εταίρους της, εταιρικών μεριδίων των επωφελούμενων Δικηγορικών Εταιρειών και ενδεχομένως με την καταβολή χρηματικού ποσού.

  Μερική διάσπαση είναι η πράξη με την οποία μία Δικηγορική Εταιρεία (διασπώμενη), χωρίς να λυθεί, μεταβιβάζει σε μία ή περισσότερες άλλες Δικηγορικές Εταιρείες, υφιστάμενες ή/και ταυτόχρονα συνιστώμενες (επωφελούμενες), το καθοριζόμενο στο σχέδιο σύμβασης διάσπασης τμήμα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της, έναντι απόδοσης στους Εταίρους της, εταιρικών μεριδίων των επωφελούμενων Δικηγορικών Εταιρειών και ενδεχομένως με την καταβολή χρηματικού ποσού.

  Άρθρο 56Β – Διαδικασία Μετασχηματισμού

  1. Οι μετασχηματισμοί του άρθρου 56Α διενεργούνται με βάση Σχέδιο Σύμβασης Μετασχηματισμού (σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης ή σχέδιο σύμβασης διάσπασης, κατά περίπτωση) το οποίο περιέχει τους όρους και προϋποθέσεις του σκοπούμενου μετασχηματισμού καθώς και τις ειδικές συμφωνίες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των μετασχηματιζομένων Δικηγορικών Εταιρειών και μεταξύ αυτών και των Εταίρων τους. Το περιεχόμενο του Σχεδίου Σύμβασης Μετασχηματισμού, περιλαμβανομένης και της αποτίμησης των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων, καθορίζεται ελευθέρως εφόσον δεν προσκρούει σε απαγορευτικές διατάξεις νόμου και του Καταστατικού των μετασχηματιζομένων Δικηγορικών Εταιρειών.

  2. Στο Σχέδιο Σύμβασης Μετασχηματισμού, το οποίο συντάσσεται από τον διαχειριστή ή διαχειριστές των Δικηγορικών Εταιρειών που συμμετέχουν στο μετασχηματισμό, γίνεται ειδική αναφορά στην μέριμνα που λαμβάνεται για την διατήρηση και προστασία των δικαιωμάτων των δικηγόρων συνεργατών, των πιστωτών και των πελατών. Το Σχέδιο Σύμβασης Μετασχηματισμού τίθεται σε γνώση των Εταίρων των μετασχηματιζόμενων Δικηγορικών Εταιρειών το αργότερο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων που λαμβάνει την απόφαση για τον μετασχηματισμό και εγκρίνει το Σχέδιο Σύμβασης Μετασχηματισμού.

  3. Το Σχέδιο Σύμβασης Μετασχηματισμού εγκρίνεται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Εταίρων των Δικηγορικών Εταιρειών που συμμετέχουν στον μετασχηματισμό, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των Εταίρων που εκπροσωπούν τα 3/4 των εταιρικών μεριδίων, εκτός εάν στα Καταστατικά των μετασχηματιζόμενων Δικηγορικών Εταιρειών προβλέπεται υψηλότερο ποσοστό για την λήψη τέτοιας απόφασης, μη επιτρεπομένης όμως της ομοφωνίας. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και το Καταστατικό της Δικηγορικής Εταιρείας όπως τροποποιείται συνεπεία του μετασχηματισμού και των διατάξεων του Σχεδίου Σύμβασης Μετασχηματισμού.

  4. Η οριστική Σύμβαση Μετασχηματισμού υπόκειται σε έγγραφο τύπο είτε με την μορφή ιδιωτικού είτε συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον απαιτείται. Μετά από την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Μετασχηματισμού από τις Γενικές Συνελεύσεις των Εταίρων και την υπογραφή της οριστικής Σύμβασης Μετασχηματισμού από τους εκπροσώπους των Δικηγορικών Εταιρειών, υποβάλλεται προς έγκριση στον κατά περίπτωση αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο, εφαρμοζομένων αναλογικώς των διατάξεων του άρθρου 50. Σε περίπτωση που στο μετασχηματισμό συμμετέχουν Δικηγορικές Εταιρείες με διαφορετική έδρα, απαιτείται έγκριση από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της κάθε μίας Δικηγορικής Εταιρείας.

  Άρθρο 56Γ – Αποτελέσματα

  1. Από την ημερομηνία έγκρισης της Σύμβασης Μετασχηματισμού από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο επέρχονται αυτοδικαίως τα αποτελέσματα του μετασχηματισμού μεταξύ των μετασχηματιζομένων Δικηγορικών Εταιρειών και των Εταίρων τους αλλά και έναντι των τρίτων γενικώς. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, στη μεν περίπτωση της συγχώνευσης με απορρόφηση, η απορροφώσα Δικηγορική Εταιρεία, στην δε περίπτωση συγχώνευσης με σύσταση νέας εταιρείας, η νέα Δικηγορική Εταιρεία υπεισέρχονται στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικώς των εννόμων σχέσεων των συγχωνευόμενων Δικηγορικών Εταιρειών ως οιονεί καθολικοί διάδοχοι. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση της διάσπασης, ως προς τις επωφελούμενες Δικηγορικές Εταιρείες. Ειδικά όμως για την περίπτωση της μερικής διάσπασης, η καθολική διαδοχή εκτείνεται μόνο στην περιουσία (δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις γενικώς) και τις δραστηριότητες που μεταφέρονται στην επωφελούμενη Δικηγορική Εταιρεία με βάση την σύμβαση διάσπασης.

  2. Οι διαφωνούντες και καταψηφίσαντες το Σχέδιο Σύμβασης Μετασχηματισμού Εταίροι έχουν δικαίωμα αζήμιας εξόδου από την Δικηγορική Εταιρεία, ακόμη και αν προβλέπεται διαφορετικά στο Καταστατικό της Δικηγορικής Εταιρείας. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 51 για την τήρηση προθεσμίας, η έξοδος συντελείται αυτοδικαίως κατά τον χρόνο έγκρισης του μετασχηματισμού από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, εκτός εάν υπάρξει αποχώρηση του Εταίρου σε προγενέστερο χρόνο κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας. Οι αποχωρούντες Εταίροι δικαιούνται να λάβουν τις εισφορές κεφαλαίου καθώς και την συμμετοχή στα κέρδη που τους αναλογούν μέχρι το χρόνο της αποχώρησης τους, συμψηφιζομένων αντίστοιχα οποιωνδήποτε απαιτήσεων της Δικηγορικής Εταιρείας έναντι αυτών μέχρι τον ίδιο χρόνο εφόσον αυτές έχουν γεννηθεί και είναι απαιτητές. Τα μέρη συμφωνούν ελεύθερα τον τρόπο και χρόνο καταβολής των σχετικών ποσών.

  3. Τα φορολογικά κίνητρα και οι απαλλαγές που ισχύουν και εφαρμόζονται στους εταιρικούς μετασχηματισμούς που διενεργούνται με βάση του ν. 4601/2019 (ΦΕΚ Α’ 44) ισχύουν αναλογικά και στους μετασχηματισμούς των Δικηγορικών Εταιρειών.

  4. Τυχόν ευθύνη των αποχωρούντων Εταίρων με βάση τις διατάξεις για την ευθύνη των δικηγόρων παραμένει ατομικώς και μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού και μέχρι την συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής της σχετικής απαίτησης αλλά ως προς την επιβιώσασα ή επωφελούμενη κατά περίπτωση, Δικηγορική Εταιρεία το αργότερο μέχρι την συμπλήρωση ενός (1) έτους από την έγκριση του μετασχηματισμού σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 56Β. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54 χωρίς να αποκλείεται ειδικότερες ρυθμίσεις μεταξύ της Δικηγορικής Εταιρείας και των αποχωρούντων Εταίρων.

  Άρθρο 56Δ – Γενικές Διατάξεις

  1. Σε κάθε περίπτωση μετασχηματισμού που διέπεται από τις παρούσες διατάξεις, οι εργαζόμενοι προστατεύονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη μεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη.

  2. Ο μετασχηματισμός (συγχώνευση ή διάσπαση κατά περίπτωση) που συντελέστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 56Α έως 56Γ κηρύσσεται άκυρος με δικαστική απόφαση εφόσον παραλείφθηκε η έγκρισή του, έστω από μία από τις Δικηγορικές Εταιρείες που μετέχουν σε αυτόν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων ή εφόσον η απόφαση αυτή είναι ανυπόστατη.

  3. Εφόσον το ελάττωμα της παραγράφου 2 εξαλειφθεί με την εκ των υστέρων παροχή συναίνεσης, επικύρωση ή άλλο νόμιμο τρόπο μέχρι τη συζήτηση της αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας του μετασχηματισμού, ο μετασχηματισμός δεν κηρύσσεται άκυρος. Το αρμόδιο δικαστήριο δύναται να τάσσει προθεσμία για την εξάλειψη των λόγων ακυρότητας και να την παρατείνει εάν το κρίνει σκόπιμο, διατάσσοντας παράλληλα και μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

  4. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας του μετασχηματισμού ασκείται μέσα σε τρείς (3) μήνες από την έγκριση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και υπάγεται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας του [Μονομελούς/Πολυμελούς] Πρωτοδικείου. Μπορεί να υποβληθεί από κάθε Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας που συμμετείχε στον μετασχηματισμό, εφόσον δεν έλαβε μέρος στη λήψη της απόφασης της Δικηγορικής Εταιρείας αυτής για την έγκριση του μετασχηματισμού [ή αντιτάχθηκε στη λήψη της]. Κάθε διαφορά είτε μεταξύ των Εταίρων είτε μεταξύ αυτών και της Δικηγορικής Εταιρείας σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων της σύμβασης μετασχηματισμού, πλην της αίτησης κήρυξης της ακυρότητας του μετασχηματισμού, υποβάλλεται στη διαιτησία του άρθρου 54 παρ. 7 του παρόντος, τυχόν δε αξιώσεις αποζημίωσης κατά τις γενικές διατάξεις ή τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται.

  5. Οι Εταίροι της εκ του μετασχηματισμού προκύπτουσας Δικηγορικής Εταιρείας ή Δικηγορικών Εταιρειών δύνανται να ρυθμίσουν ελεύθερα το ζήτημα της μεταξύ τους κατανομής της ευθύνης σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που επισύρει αξιώσεις κατά της Δικηγορικής Εταιρείας. Τυχόν τέτοια συμφωνία έχει ισχύ μεταξύ των Εταίρων χωρίς να δεσμεύει τους τρίτους δικαιούχους της απαίτησης.

 • Ευθύνη Δικηγορικών Εταιρειών και εταίρων αυτών

  Αιτιολογία

  Με τις προτεινόμενες διατάξεις διευκρινίζονται δύο θέματα, αφενός σε σχέση με την ευθύνη των δικηγορικών εταιρειών έναντι των εντολέων τους και αφετέρου για την ευθύνη των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών για τα χρέη της εταιρείας έναντι τρίτων. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η δικηγορική εταιρεία υπέχει την ίδια ευθύνη έναντι των εντολέων της, όπως και οι δικηγόροι που ασκούν ατομικά τη δικηγορία, αφού διαφορετική αντιμετώπιση δεν δικαιολογείται. Επίσης, προβλέπεται ότι οι εταίροι δεν ευθύνονται για τα χρέη της δικηγορικής εταιρείας έναντι τρίτων (δηλαδή μη εταίρων).

  Η ευθύνη των εταίρων των ελληνικών δικηγορικών εταιρειών έναντι τρίτων για τα χρέη των εταιρειών θέτει τις ελληνικές δικηγορικές εταιρείες σε δυσμενή θέση έναντι των αλλοδαπών δικηγορικών εταιρειών που σχεδόν στο σύνολό τους ευθύνονται μόνο οι ίδιες για τα χρέη τους. Εξάλλου, καθώς ο αριθμός των εταίρων των δικηγορικών εταιρειών σταδιακά αυξάνεται, η προσωπική αλληλέγγυα ευθύνη καθίσταται ολοένα και πιο άδικη, αφού οι περισσότεροι εταίροι κατά τεκμήριο δεν θα έχουν συμμετοχή στις πράξεις και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε υποχρεώσεις της εταιρείας. Τέλος, το γεγονός ότι οι δικηγόροι είναι οι μόνοι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι υποχρεωμένοι να ασκούν το λειτούργημά τους χωρίς το πλεονέκτημα του περιορισμού της ευθύνης που επέρχεται με τη σύσταση εταιρείας, σε αντίθεση με τους ιατρούς, τους μηχανικούς, τους αρχιτέκτονες, τους ορκωτούς ελεγκτές κλπ. που μπορούν να συστήνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες, είναι άδικο συνολικά για τον δικηγορικό κλάδο. Ως εκ τούτου προτείνεται να οριστεί ρητά ότι οι εταίροι των δικηγορικών εταιρειών δεν ευθύνονται έναντι τρίτων για χρέη της εταιρείας.

  Άρθρο ….

  Τροποποίηση διάταξης του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013)

  1. Το εδάφ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

  «Η Εταιρεία ευθύνεται έναντι των κατ’ άρθρο 55 του παρόντος εντολέων της, κατά τις διατάξεις για την ευθύνη των δικηγόρων (άρθρα 160 του παρόντος και 73 ΕισΝΚΠολΔ), για πράξεις ή παραλείψεις των Εταίρων ή συνεργατών δικηγόρων, εφόσον αυτές έγιναν κατά τον χειρισμό υπόθεσης εντολέα της Εταιρείας.»

  2. Το εδάφ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) αντικαθίσταται από νέο εδάφ. β΄ ως εξής:

  «Το δικαίωμα της Εταιρείας να στραφεί αναγωγικά κατά του υπαιτίου δικηγόρου περιορίζεται μόνο στο ποσό που τυχόν δεν καλυφθεί από την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης της Εταιρείας.»

  3. Προστίθεται νέο εδάφ. γ΄ στην παρ. 5 του άρθρου του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) ως εξής:

  «Το σχετικό δικαίωμα της Εταιρείας αναστέλλεται μέχρι την αμετάκλητη έκβαση της κυρίας υπόθεσης επί της ευθύνης και της ασφαλιστικής κάλυψης της Εταιρείας.»

  4. Προστίθεται νέο εδάφ. δ΄ στην παρ. 5 του άρθρου του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) ως εξής:

  «Οι εταίροι της Δικηγορικής Εταιρείας δεν ευθύνονται για πάσης φύσεως χρέη της Εταιρείας έναντι τρίτων.»

  5. Προστίθεται νέο εδάφ. ε΄ στην παρ. 5 του άρθρου του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) ως εξής:

  «Οι διατάξεις των άρθρων 759, 783 ΑΚ και 270 παρ. 1 ν. 4072/2012 δεν έχουν εφαρμογή για τις σχέσεις της Εταιρείας με εντολείς της ή τρίτους.»

  6. Η παρ. 6 του άρθρου 54 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) καταργείται και η παρ. 7 αναριθμείται σε παρ. 6.

  Άρθρο …..

  Τροποποίηση διάταξης του Προεδρικού Διατάγματος 81/2005
  περί Δικηγορικών Εταιρειών

  1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 10 του ΠΔ 81/2005 περί Δικηγορικών Εταιρειών προστίθεται η ακόλουθη φράση:

  «, ενώ δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 783 και 759 ΑΚ.»

  2. Το άρθρο 13 του ΠΔ 81/2005 περί Δικηγορικών Εταιρειών καταργείται.

 • Θέμα:Αναγραφή των δικηγορικών εταιρειών στις δικαστικές αποφάσεις

  Προτείνεται η προσσθήκη νέων εδαφίων β’ και γ’ στην παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν. 4194/2013) που έχει ως εξής:

  «..Η Εταιρεία είναι αντίκλητος του εντολέα – πελάτη, κατ’ άρθρο 143 Κ.Πολ.Δ. ακόμα και μετά την αποχώρηση του Εταίρου ή συνεργάτη της στον οποίο παρασχέθηκε η έγγραφη εντολή. Στις περιπτώσεις που ο δικαστικός πληρεξούσιος παρίσταται ως μέλος δικηγορικής εταιρείας στα στοιχεία του άρθρου 305 περ. 3 Κ.Πολ.Δ θα πρέπει να περιλαμβάνεται μαζί με τα στοιχεία του δικαστικού πληρεξούσιου και η επωνυμία και η διεύθυνση της δικηγορικής εταιρείας».

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 14:32 | Μάγδα Τρουλλινού

  Συντάσσομαι με τις προτάσεις της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, όπως αναλυτικά παρατίθενται και επεξηγούνται από τον Πρόεδρο αυτής, κ. Κουτσόλαμπρο Ανδρέα.
  Πρόκειται για αλλαγές σε οφθαλμοφανείς αστοχίες του νομοθετήματος, η διατήρηση των οποίων δεν εξυπηρετεί κανένα συμφέρον. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να επισημάνω την αναγκαιότητα προσθήκης του τελευταίου προτεινόμενου εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4194/2013, ώστε να καλυφθεί το άτοπο οι έμμισθοι να μην μπορούν να λάβουν εν τοις πράγμασι επιδότηση λόγω ασθένειας μέχρι τη θέσπιση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών, αν και έχουν κρατήσεις επί της αντιμισθίας για παροχές υγείας σε χρήμα.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 11:08 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ

  Η παρ. 2 του άρθρου 6 ν. 4194/2013 πρέπει να συμπληρωθεί με το διαζευκτικό όρο κατοχής πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακού Ιδρύματος σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου, το οποίο αναγνωρίζεται στη χώρα της έδρας του ΑΕΙ, όπως επισημαίνουν και άλλοι σχολιαστές

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 10:19 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

  ΚΕΦ. Β’ – ΆΡΘΡΟ 2 – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
  Θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής : Να είναι κάτοχος α) πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα β) πτυχίου αλλοδαπής με ελληνική νομική κατεύθυνση, που είναι αναγνωρισμένο στην χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τετραετή κύκλο νομικών σπουδών και γ) πτυχίου Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε, Η τρίτης προς αυτήν χώρας , εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί με τη νόμιμη διαδικασία και υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετή κύκλο σπουδών»
  Διότι οι δύο τιθέμενες προϋποθέσεις : α) ελληνική νομική κατεύθυνση, ήτοι αντίστοιχη ύλη μαθημάτων με τα ελληνικά τμήματα νομικής και β) τετραετής κύκλος σπουδών, ήτοι αντίστοιχες απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας, διασφαλίζουν πλήρως και επαρκώς ότι το πτυχίο νομικής του αλλοδαπού ανώτατου πανεπιστημιακού ιδρύματος είναι απολύτως ισότιμο με το αντίστοιχο πτυχίο των Νομικών Σχολών των Ελληνικών ΑΕΙ.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2020, 16:59 | Κατερίνα

  Συμφωνώ με τα σχόλια της ένωσης εμμίσθων δικηγόρων, ιδίως ως προς τα θέματα: (α) της ρητής αναφοράς στην ανεξαρτησία του εμμίσθου δικηγόρου και μη υπαγωγή στο διευθυντικό δικαίωμα,καθώς και
  (β) της μέριμνας για τις εγκυμονούσες έμμισθους δικηγόρους που μέχρι σήμερα στερούνται κάθε μέριμνας λόγω αυτού του νομοθετικού κενού.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2020, 13:52 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ

  Συντάσσομαι πλήρως με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις από την ένωση εμμίσθων δικηγόρων, οι οποίες είναι δίκαιες και αφορούν μεγάλο μέρος του δικηγορικού σώματος

 • 13 Σεπτεμβρίου 2020, 12:19 | Σοφία Νικητάκη

  Συντάσσομαι με τις προτάσεις της Ένωσης Έμμισθων Δικηγόρων ως προς τις τροποποιήσεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ιδιαίτερα ως προς την προστασία της μητρότητας υπάρχει νομοθετικό κενό το οποίο επιβάλλεται να καλυφθεί άμεσα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα. Ειδικότερα, κάθε μητέρα έμμισθη δικηγόρος θα πρέπει να προστατεύεται ρητά από τον νόμο ως προς τις άδειες, τις αποδοχές και τις παροχές που σχετίζονται με τη μητρότητα. Το παρόν πλαίσιο το οποίο είναι ασαφές, ανεπαρκές και ελλειμματικό επιτρέπει στον εκάστοτε εντολέα να επιβάλει κατά βούληση τις αποφάσεις του σχετικά με τον χρόνο της άδειας κύησης/λοχείας/μητρότητας, το αν θα καταβάλει αποδοχές κλπ. Συνεπώς, οι έμμισθες δικηγόροι βρίσκονται εκτεθειμένες και απροστάτευτες, χωρίς νομοθετική κάλυψη και συχνά χωρίς αποδοχές και επιδόματα κατά την διάρκεια της κύησης/λοχείας/μητρότητας. Για τους λόγους αυτούς και στο πλαίσιο της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας της μητρότητας απαιτείται η άμεση τροποποίηση των άρθρων του Κώδικα περί Δικηγόρων που αφορούν στις μητέρες έμμισθες δικηγόρους και όλων των λοιπών άρθρων που αφορούν στους έμμισθους δικηγόρους εν γένει.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2020, 11:41 | Ειρήνη Καπίρη

  «2.Να είναι κάτοχος(α) πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής
  Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα,(β) πτυχίου Νομικής Σχολής
  ΑΕΙ σε χώρα της Ε.Ε. με κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου,αναγνωρισμένου στην
  χώρα της έδρας του ΑΕΙ τριετούς τουλάχιστον διάρκειας και (γ) πτυχίου
  τμήματος Νομικής Σχολής ΑΕΙ άλλης χώρας(Ε.Ε η τρίτης προς αυτήν
  χώρας),εφόσον αυτό έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και
  υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετή
  κύκλο νομικών σπουδών.»

 • 13 Σεπτεμβρίου 2020, 10:16 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑ

  Η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:
  «2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατεύθυνση ελληνικού δικαίου αναγνωρισμένο στην χώρα της έδρας του ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετή κύκλο νομικών σπουδών.».

 • 13 Σεπτεμβρίου 2020, 10:37 | ΜΑΡΙΝΑ ΔΑΒΑΛΟΥ

  Κεφ. Β’ Άρθρο 2 – Προϋποθέσεις κτήσης της δικηγορικής ιδιότητας
  Πρέπει να προστεθεί : Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή πτυχίου αλλοδαπής με ελληνική νομική κατεύθυνση που είναι αναγνωρισμένο στην χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τετραετή κύκλο νομικών σπουδών.
  Διότι οι δύο προϋποθέσεις: σ) ελληνική νομική κατεύθυνση, ήτοι με τα αντίστοιχα μαθήματα των ελληνικών παενπιστημίων και β) τετραετής κύκλος σπουδών,ήτοι με τις αντίστοιχες απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας, διασφαλίζουν πλήρως και επαρκώς ότι το πτυχίο νομικής του αλλοδαπού ανώντατου εκπαιδευτικού ιδρύματος είναι απολύτως ισότιμο με το αντίστοιχο πτυχίο των Νομικών Σχολών των ελληνικών ΑΕΙ.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2020, 09:38 | ΜΑΡΙΝΑ ΔΑΒΑΛΟΥ

  ΚΕΦ. Β’ – ΆΡΘΡΟ 2 – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

  Θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής : Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή πτυχίου αλλοδαπής με ελληνική νομική κατεύθυνση, που είναι αναγνωρισμένο στην χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τετραετή κύκλο νομικών σπουδών».
  Διότι οι δύο τιθέμενες προϋποθέσεις : α) ελληνική νομική κατεύθυνση, ήτοι αντίστοιχη ύλη μαθημάτων με τα ελληνικά τμήματα νομικής και β) τετραετής κύκλος σπουδών, ήτοι αντίστοιχες απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας, διασφαλίζουν πλήρως και επαρκώς ότι το πτυχίο νομικής του αλλοδαπού ανώτατου πανεπιστημιακού ιδρύματος είναι απολύτως ισότιμο με το αντίστοιχο πτυχίο των Νομικών Σχολών των Ελληνικών ΑΕΙ.
  Συνεπώς, ο κάτοχος πτυχίου αλλοδαπής νομικής σχολής με ελληνική κατεύθυνση, που έχει συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον τετραετή φοίτηση, θα πρέπει να δύναται να εγγραφεί στους οικείους καταλόγους των ασκούμενων δικηγορικών συλλόγων της ελληνικής επικράτειας, άνευ έτερης προϋπόθεσης.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2020, 02:49 | ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ

  Συντάσσομαι επί της αρχής και κατ’ άρθρο με τις προτάσεις της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, όπως αναλυτικά παρατίθενται και επεξηγούνται.

  Είναι κατ’ αρχάς θεμελιώδες να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του έμμισθου δικηγόρου και να περιγραφεί η έκταση της έμμισθης εντολής (άρθρο 42). Είναι καταχρηστικό να καλούνται οι έμμισθοι δικηγόροι να παρέχουν υπηρεσίες σε μέλη διοίκησης ή προσωπικό του εντολέα ή τρίτα νομικά πρόσωπα, αφενός (και κυρίως) επειδή η πάγια αντιμισθία είναι σύμβαση εντολής με συγκεκριμένο πρόσωπο αποκλειστικά (η νομολογία είναι πάγια) και δεν νοείται να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες ο δικηγόρος χωρίς αμοιβή, αφετέρου διότι η πρακτική αυτή σε πολλές περιπτώσεις θίγει στον πυρήνα της την υποχρέωση πίστης του δικηγόρου προς τον εντολέα του αλλά και την προάσπιση των συμφερόντων του εντολέα (που δεν συμπλέουν απαραίτητα με τα συμφέροντα των μελών διοίκησης ή των υπαλλήλων του).

  Ειδικά για το ά. 46 παρ. 1 λεκτέα τα εξής: επί της αντιμισθίας οφείλονται κάθε μήνα πλήρεις και αναλογικές ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται κατά τα 2/3 από τον εντολέα και κατά το 1/3 από το δικηγόρο με παρακράτηση από την αντιμισθία. Ωστόσο ο ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει παροχές σε χρήμα στους εμμίσθους (4 χρόνια μετά την ασφαλιστική ενοποίηση, διατηρούνται οι όποιες παροχές των προϋφιστάμενων ταμείων! γιατί ακόμα δεν ψηφιστεί Ενιαίος Κανονισμός Παροχών). Αποτέλεσμα αυτού, είναι ότι ναι μεν ο Κώδικας χορηγεί άδειες μετ’ αποδοχών για ασθένεια, μητρότητα κλπ., πλην όμως ο ΕΦΚΑ δεν επιδοτεί τους εμμίσθους, όπως συμβαίνει με τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, και μόνος τρόπος για να είναι οι άδειες αυτές πράγματι μετ’ αποδοχών είναι (να δεχτεί) να πληρώσει ο εντολέας. Είναι πολλές οι περιπτώσεις (ειδικά στην περίπτωση της 17μηνης άδειας λόγω κύησης/μητρότητας), που οι εντολείς αρνούνται να καταβάλλουν αντιμισθία για το διάστημα απουσίας από την εργασία και παραπέμπουν τον έμμισθο δικηγόρο στον ΕΦΚΑ που ακόμα δεν δίνει τίποτα…

  Επιτακτική είναι και η τροποποίηση του άρθρου 44: είναι ανεπίτρεπτο να μην κατατάσσονται οι έμμισθοι των νπδδ σε ανώτερο ΜΚ και να μην τους αναγνωρίζονται μισθολογικές προαγωγές λόγω προϋπηρεσίας, ακαδημαϊκών προσόντων κλπ. Προϊόντος του χρόνου καταλήγει ο έμμισθος δικηγόρος να αμείβεται χαμηλότερα από υπαλλήλους ΥΕ.

  Μαρία Σταματογιάννη
  Μέλος ΔΣ Δικ.Συλ.Πειραιά

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 19:06 | Μ. Τερεζάκη

  Το άρθρο 2 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: « Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα, ή πτυχίου αλλοδαπής με ελληνική νομική κατεύθυνση, που είναι αναγνωρισμένο στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου»

  Η αναδιατύπωση συντάσσεται άλλωστε και εξυπηρετεί το πνεύμα του ν. 3328/2005 διότι έτσι διευκολύνεται η περαιτέρω συμμετοχή στο ελληνικό ακαδημαϊκό γίγνεσθαι των κατόχων των τίτλων αυτών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τέχνης, επιστήμης, έρευνας και διδασκαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 πα. 1 του Συντάγματος.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 19:05 | Θεοδώρα Γούλα

  Ως έμμισθος δικηγόρος συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, οι οποίες έχουν συνταχτεί μετά από θέματα που έχουν τεθεί από όλους μας και τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει ως προβλήματα στον φορέα μας.
  Ιδιαιτέρως θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα της αλλαγής της εκφραστικής αστοχίας της διάταξης του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων, η οποία, με την προϋπόθεση που τίθεται για τη λύση της έμμισθης εντολής λόγω ορίου ηλικίας,ήτοι το δικαίωμα «πλήρους» σύνταξης, αποκλείει το φορέα από την διαδικασία της λύσης της έμμισθης εντολής αλλά και το δικηγόρο από το δικαίωμά του της αποζημίωσης του άρθρου 46. Είναι γνωστό ότι με τους μεταγενέστερους ασφαλιστικούς νόμους δεν υφίσταται η έννοια της «πλήρους» σύνταξης και για το λόγο αυτό η αναχρονιστική αυτή διάταξη πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα προτεινόμενα από την ΕΕΔ.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 19:11 | Π. ΜΑΤΣΑΚΑΣ

  Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Γρηγορίου ότι η αναχρονιστική διάταξη του άρθρου 2, σχετικά με τις προϋποθέσεις κτήσης της δικηγορικής ιδιότητας θα πρέπει να αλλάξει, διότι μόνον συντεχνιακά συμφέροντα εξυπηρετεί.
  Για ποιο λόγο οι κάτοχοι των πτυχίων Νομικής σε αλλοδαπή με ελληνική νομική κατεύθυνση, με αναγνώριση στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου θα πρέπει να θέτονται υπό αμφισβήτηση και να μην μπορούν αποκτήσουν επαγγελματικά δικαιώματα όταν μάλιστα τα πτυχία τους έχουν ήδη κριθεί ακαδημαϊκά ως ισότιμα και αντίστοιχα των Ελληνικών Πανεπιστημίων?
  Το άρθρο 2 θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: « Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα, ή πτυχίου αλλοδαπής με ελληνική νομική κατεύθυνση, που είναι αναγνωρισμένο στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου»

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 17:29 | Ιωαννης Χατζηγιαννης

  Ο επί σειρά ετών εμπαιγμός των εμμίσθων δικηγόρων, ιδίως του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ πρέπει α μ ε σ α να σταματήσει. Συμβουλεύουμε νομικά τη Διοίκηση των φορέων μας και τις υπηρεσίες μας σε καθημερινή βάση, οι περισσότεροι από εμάς είτε δεν έχουμε ιδιωτικά γραφεία είτε αυτά υπολειτουργούν, καθώς οι υποχρεώσεις (διαρκώς αυξανόμενες), που απορρέουν από την έμμισθη εντολή δεν μας το επιτρέπουν ενώ οι αποδοχές μας είναι κατώτερες των υπαλλήλων, ιδίως μετά το νέο ενιαίο μισθολόγιο, στο οποίο υπαγόμαστε. Από το έτος 2016, το καταληκτικό κλιμάκιο μας είναι το 15ο, είτε έχουμε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα, είτε όχι, είτε υπηρετούμε στον φορέα σου 20 χρόνια, είτε 1, καθώς εξαιρεθήκαμε ρητά από τα Μ.Κ. Συντάσσομαι απόλυτα με τις προτάσεις της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων κι εύχομαι να αποκατασταθεί η αδικία, που δημιούργησε το νέο ενιαίο μισθολόγιο. Οι προτεινόμενες ροποποιησεις της Ένωσης μας, είναι άρτια θεμελιωμενες, σύγχρονες και απεικονίζουν και εκφράζουν το σύνολο των χιλιάδων μελών μας.
  Η δε προσπάθεια πολλών φορέων να υπαλληλοποιήσουν τους εμμίσθους δικηγόρους είναι προδήλως παράνομη.
  Ιωάννης Κ. Χατζηγιαννης
  Δικηγόρος ΟΑΕΔ

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 15:25 | Τάσος Καϊμάξης

  Αρθρο 2
  Προϋποθέσεις κτήσης δικηγορικής ιδιότητας Θα πρέπει να συμπληρωθεί ως ακολούθως :Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα, ή πτυχίου αλλοδαπής με ελληνική νομική κατεύθυνση, που είναι αναγνωρισμένο στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου, ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετή κύκλο νομικών σπουδών.»
  Ολο και περισσότεροι απόφοιτοι πλέον από Πανεπιστήμια Ευρωπαϊκά επιστρέφουν να ασκήσουν τη δικηγορία στην Ελλάδα.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 15:55 | Χάρης Γρηγορίου

  Αρθρο 2
  Προϋποθέσεις κτήσης δικηγορικής ιδιότητας θα πρέπει να προστεθεί : ¨ή ο κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής ΑΕΙ σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου, αναγνωριζομένου στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου¨

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 15:09 | Χάρης Γρηγορίου

  «Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα, ή πτυχίου αλλοδαπής με ελληνική νομική κατεύθυνση, που είναι αναγνωρισμένο στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου»
  Φρονώ ότι πρέπει να αλλάξει και να εξιγχρονιστεί πλέον η αναχρονιστική αυτή διάταξη, ώστε να μπορούν να αποκτούν δικηγορική ιδιότητα και οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής σε αλλοδαπή με ελληνική νομική κατεύθυνση, που είναι αναγνωρισμένο στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 14:25 | Σασσάλου Ευγενία

  Είναι λυπηρό το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο να μην προστατεύει με πλαίσιο ανεξαρτησίας τους δικηγόρους που το εκπροσωπούν και να μην τους εξοπλίζει έτσι ώστε να δρουν υπέρ των συμφερόντων του , απερίσπαστοι.
  Η υπαλληλοποίηση οδηγεί στην διάλυση και καθυστέρηση χρονοδιαγραμμάτων δημοσίων συμβάσεων με αποτέλεσμα τροποποιήσεις αυτών και πρόσθετες αμοιβές εργολάβων .
  Έτσι, τελικά το δημοσιονομικό όφελος είτε είναι μηδενικό είτε επιβαρύνεται .
  Όσο για το ενιαίο μισθολόγιο ποιό το κέρδος σε παραγωγικότητα και τι είδους κίνητρο δίνει , ο εργοδότης ,όταν εξομοιώνει 1 χρόνο με 15 χρόνια υπηρεσίας και εμπειρίας ;
  Ως προς τα θέματα των συντάξεων, η Ενωση έμμισθων δικηγόρων έχει προτείνει, μετά απο έρευνα και μελέτη , ουσιαστικές λύσεις , οι οποίες θα αποτρέψουν δικαστικούς αγώνες για να διεκδικηθούν τα αυτονόητα .
  Αλήθεια , ποιο είναι το δημοσιονομικό όφελος στο να διατηρηθούν τα εντοπιζόμενα σφάλματα ;

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 13:51 | Γεώργιος Βλαχόπουλος

  Ο εμπαιγμός των εμμίσθων δικηγόρων, ιδίως του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ πρέπει κάποτε να σταματήσει. Συμβουλεύουμε νομικά τη Διοίκηση των φορέων μας και τις υπηρεσίες μας σε καθημερινή βάση, οι περισσότεροι από εμάς είτε δεν έχουμε ιδιωτικά γραφεία είτε αυτά υπολειτουργούν, καθώς οι υποχρεώσεις (διαρκώς αυξανόμενες), που απορρέουν από την έμμισθη εντολή δεν μας το επιτρέπουν ενώ οι αποδοχές μας είναι κατώτερες των υπαλλήλων, ιδίως μετά το νέο ενιαίο μισθολόγιο, στο οποίο υπαγόμαστε. Από το έτος 2016, το καταληκτικό κλιμάκιο μας είναι το 15ο, είτε έχουμε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα, είτε όχι, είτε υπηρετούμε στον φορέα σου 20 χρόνια, είτε 1, καθώς εξαιρεθήκαμε ρητά από τα Μ.Κ. Συντάσσομαι με τις προτάσεις της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων κι εύχομαι να αποκατασταθεί η αδικία, που δημιούργησε το νέο ενιαίο μισθολόγιο. Η δε προσπάθεια πολλών φορέων να υπαλληλοποιήσουν τους εμμίσθους δικηγόρους είναι προδήλως παράνομη και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά η ανεξαρτησία τους και η λειτουργία των νομικών υπηρεσιών, ως αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων υπαγόμενων απευθείας στο διοικούν όργανο του φορέα τους.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 11:01 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΜΜΗΣ

  Δεν είναι δυνατόν οι έμμισθοι δικηγόροι να είναι στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης των συμφερόντων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ και να αντιμετωπιζονται με αυτήν την πρωτοφανή αδιαφορία. Πρέπει άμεσα να γίνουν δεκτές οι λογικές προτάσεις της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 10:04 | Στάθης Μίχος

  Συντάσσομαι με τις προτάσεις της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων (ΕΕΔ), με τις εξής δύο διαφοροποιήσεις:
  Στο προτεινόμενο άρθρο 42.3, θα πρέπει να απαλειφθεί η φράση «εκτός αν τέτοια υποχρέωση έχει προβλεφθεί ρητά στη σύμβαση έμμισθης εντολής» αφενός διότι η σύμβαση έμμισθης εντολής ως ιδρύουσα σχέση εμπιστοσύνης, δεν μπορεί να αφορά τρίτα ως προς τους συμβαλλόμενους πρόσωπα και αφετέρου διότι δεν διευκρινίζει τα ζητήματα πρόσθετης αμοιβής για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε τρίτα πρόσωπα.
  Στο προτεινόμενο άρθρο 46.7, θα πρέπει να αντικατασταθεί η φράση «ή β) επιτραπεί από το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου,» με την φράση «ή β) επιτραπεί από το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων, αντιστοίχως»

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 20:29 | Σοφία Μαρσουφανίδου

  Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στο Άρθρο 2 Προϋπόθεση κτήσης δικηγορικής ιδιότητας-Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4194/2013 πρέπει να προστεθεί: ¨ή ο κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής ΑΕΙ σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατεύθυνση Ελληνικού Δικαίου, αναγνωριζομένου στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου¨

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 19:36 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ

  Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις της Ενωσης Εμμίσθων Δικηγόρων .
  Θεωρώ απαράδεκτο να καταβάλλονται υψηλότατες εισφορές απο τον εργοδότη και τον έμμισθο δικηγόρο του ιδιωτικού τομέα χωρίς ουσιαστικά καμμία απολύτως ανταποδοτικότητα στις παροχές αναρρωτικών, λοχείας κλπ

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 17:14 | ΤΡΙΚΑΣ

  Αρθρο 2
  Προϋποθέσεις κτήσης δικηγορικής ιδιότητας

  2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία και υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετή κύκλο νομικών σπουδών.».

  Θα πρέπει να συμπληρωθεί ως ακολούθως :

  Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα, ή πτυχίου αλλοδαπής με ελληνική νομική κατεύθυνση, που είναι αναγνωρισμένο στη χώρα της έδρας του Πανεπιστημίου, ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον τριετή κύκλο νομικών σπουδών.»
  Διότι θα πρέπει να δίνεται το δικαίωμα στους πτυχιούχους τίτλων νομικής σχολής αλλοδαπής με κατεύθυνση ελληνικού δικαίου να αποκτούν τη δικηγορική ιδιότητα και να εγγράφονται ως ασκούμενοι δικηγόροι στους οικείους δικηγορικούς Συλλόγους με την τυπική αναγνώριση, ότι προέρχονται από ομοταγή ιδρύματα που παρέχουν νομικές σπουδές αντίστοιχες προς τις Νομικές Σχολές των Ελληνικών ΑΕΙ, όπως αυτό έχει ήδη νομολογιακά κριθεί με την υπ΄αρ. 1755/2017 απόφασή του ΣΤΕ, η οποία αναφέρει « ότι τα πτυχία νομικής με κατεύθυνση ελληνικού δικαίου, που προέρχονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να αναγνωρίζονται ως ισότιμα», ερμηνεύοντας το πνεύμα του ν. 3328/2005 για την ακαδημαϊκή αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών, διότι έτσι διευκολύνεται η περαιτέρω συμμετοχή στο ελληνικό ακαδημαϊκό γίγνεσθαι των κατόχων των τίτλων αυτών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τέχνης, επιστήμης, έρευνας και διδασκαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 16 πα. 1 του Συντάγματος. Άλλωστε τα προγράμματα σπουδών «ελληνικού δικαίου» των αλλοδαπών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία των νομικών σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων, έχοντας ακριβώς την αντίστοιχη ύλη των μαθημάτων, όσο και τις αντίστοιχες απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας των νομικών σχολών των ελληνικών πανεπιστημίων. Το παραπάνω ερίζει στο γεγονός ότι δεν υφίσταται καμμία διάταξη της ελληνικής Νομοθεσίας που να προβλέπει τον περιορισμό της διδασκαλίας – μελέτης του ελληνικού δικαίου εντός της Ελληνικής Επικράτειας, άρα η λειτουργία ενός τέτοιου Προγράμματος Σπουδών, όχι μόνον δεν καταστρατηγεί κάποια διάταξη , αλλά απεναντίας υπηρετεί τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 του Συντάγματος που επιτάσσει ότι «… η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες …»

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 23:23 | ΜΑΡΙΑ Μαγγιρίδου

  Ο εμπαιγμός των εμμίσθων δικηγόρων, ιδίως του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ πρέπει κάποτε να σταματήσει. Συμβουλεύουμε νομικά τη Διοίκηση των φορέων μας και τις υπηρεσίες μας σε καθημερινή βάση, οι περισσότεροι δεν έχουμε ιδιωτικά γραφεία, καθώς οι υποχρεώσεις (διαρκώς αυξανόμενες), που απορρέουν από την έμμισθη εντολή δεν μας το επιτρέπουν και οι αποδοχές μας είναι κατώτερες των υπαλλήλων, ιδίως μετά το νέο ενιαίο μισθολόγιο, στο οποίο υπαγόμαστε. Ως πρωτοδιορισθείσα και Παρ’Αρείω Πάγω ήμουν στο πρώτο και καταληκτικό κλιμάκιο. Πλέον, από το έτος 2016, το καταληκτικό είναι το 15ο, είτε έχεις μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα, είτε όχι, είτε υπηρετείς στον φορέα σου 20 χρόνια, είτε 1, καθώς εξαιρεθήκαμε ρητά από τα Μ.Κ. Συντάσσομαι με τις προτάσεις της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων κι εύχομαι να αποκατασταθεί η αδικία, που δημιούργησε το νέο ενιαίο μισθολόγιο. Η δε προσπάθεια πολλών φορέων να υπαλληλοποιήσουν τους εμμίσθους δικηγόρους είναι προδήλως παράνομη και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά η ανεξαρτησία τους και η λειτουργία των νομικών υπηρεσιών, ως αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων υπαγόμενων απευθείας στο διοικούν όργανο του φορέα τους.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 22:21 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Οι επισημάνσεις της ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ και του Προέδρου της κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, που προαναφέρθηκαν, είναι απόλυτα σωστές και απηχούν τα έννομα συμφέροντα μεγάλου αριθμού Δικηγόρων (κι αυτό ενδείκνυται να το εκτιμήσει η Πολιτεία), καθώς κατατείνουν επίσης και σε μία σύγχρονη μορφή Δικηγορίας, εναρμονισμένη στην εθνική και διεθνή έννομη τάξη και πρακτική.

  Με εκτίμηση,
  Δημήτριος Γ. Παπαδημητρόπουλος
  Δικηγόρος
  Μέλος ΔΣ Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 15:49 | SOFIA FOTOPOULOU

  Αναφορικά με τις προτάσεις που έχουν εισαχθεί απο την Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων είναι απαραίτητο να αντιληφθεί η συντεταγμένη Πολιτεία ότι οι επικαιροποίηση των διατάξεων που αφορούν στους εμμίσθους είναι επιβεβλημένη και δίκαιη.

  Ολόκληρο το προταθέν, από την Ενωση Εμμίσθων Δικηγόρων, κείμενο τροποποιήσεων απηχεί μέρος, μόνο, της εργασιακής πραγματικότητας που καλούμαστε καθημερινά να μετέλθουμε.

  Πρόκειται για αυτονόητες τροποποιήσεις που πρέπει το Κράτος να πραγματοποιήσει.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 10:06 | ΕΝΩΣΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

  Ως Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων που εκπροσωπούμε τους 6.000 εμμίσθους δικηγόρους της χώρας, οφείλουμε να διατυπώσουμε την έκπληξη και την αντίθεσή μας, στην εισαγωγή τροποποιήσεων στον Κώδικα Δικηγόρων, χωρίς καμία αναφορά στις διατάξεις της έμμισθης εντολής, που είναι πλέον αναχρονιστικές και ασύμβατες με το νέο ασφαλιστικό καθεστώς.
  Καίτοι λοιπόν είχαν προταθεί από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων τροποποιήσεις στις διατάξεις που αφορούν στην έμμισθη εντολή, αυτές δεν συμπεριλήφθηκαν.
  Ακολουθεί πίνακας με τις προτάσεις της Ολομέλειας και αιτιολόγηση «γιατί πρέπει να αλλάξει έκαστη υφιστάμενη διάταξη».

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ
  Αρθρο 42

  Εμμισθος δικηγόρος

  Εμμισθος δικηγόρος είναι αυτός που προσφέρει αποκλειστικά νομικές υπηρεσίες, ως νομικός σύμβουλος ή ως δικηγόρος, σε συγκεκριμένο εντολέα, σταθερά και μόνιμα, αμειβόμενος αποκλειστικά με πάγια περιοδική αμοιβή. Ο ίδιος δικηγόρος μπορεί επίσης να αναλαμβάνει υποθέσεις από οποιονδήποτε άλλον, αμειβόμενος είτε ανά υπόθεση είτε με άλλον τρόπο.

  ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ
  Χρειάζεται η συμπλήρωση του άρθρου.
  Ως προς την προτεινόμενη παράγραφο 2 σε συμμόρφωση με αρχές που έχει διαπλάσει η Νομολογία (ΑΠ 908/2017, ΕφΑθ 2402/1987, Νόμος και(ΟλΑΠ 1/1994, 70/2003, ΑΠ 476/2007 Γνωμ.ΝΣΚ 594/2001, 322/2008, 242/2011 και 389/2012) ] θεσμοθετείται για πρώτη φορά η διάκριση της συμβάσεως έμμισθης εντολής από αυτήν της εξηρτημένης εργασίας και τονίζεται η κατοχυρωμένη στον Κ.Δ. αξιοπρέπεια και ιδιάζουσα ανεξαρτησία του δικηγορικού λειτουργήματος.
  Ως προς την παράγραφο 3 τίθεται το αυτονόητο. Ο έμμισθος δικηγόρος, συνδεόμενος μόνο με το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ με σύμβαση έμμισθης δεν μπορεί (χωρίς τη θέλησή του) να εκπροσωπεί και πρόσωπα με τα οποία δεν συνδέεται με σύμβαση, ιδίως όταν αυτά αποτελούν μέλη της διοίκησης ή προσωπικό του εντολέα, γεγονός που μπορεί κάλλιστα να επιφέρει σύγκρουση συμφερόντων ή κώλυμα. Πέραν της τυπικής αδυναμίας εκδόσεως του ειδικού γραμματίου της έμμισθης, προσκρούει και στο κατοχυρωμένο δικαίωμα του δικηγόρου να μην αναλαμβάνει ορισμένες υποθέσεις (άρθρο 37 Κ.Δ.).

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  1. Στο άρθρο 42 ν. 4194/2013 προστίθεται παράγραφος 2 και 3 ως εξής:
  « 2. Ο έμμισθος δικηγόρος ασκεί ελευθέρως τα επιστημονικά του καθήκοντα, όπως επιβάλλει ο Νόμος και η συνείδησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος, χωρίς να υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα και στην τυχόν υπαλληλική ιεραρχία του εντολέα.
  3. Η έμμισθη εντολή δεν δημιουργεί υποχρέωση του δικηγόρου να εκπροσωπεί δικαστικά ή εξώδικα, ως φυσικά πρόσωπα, τα μέλη της διοίκησης και τους υπαλλήλους του εντολέα, καθώς με τα φυσικά αυτά πρόσωπα δεν συνδέεται με σύμβαση έμμισθης εντολής. Ο έμμισθος δικηγόρος δεν υποχρεούται να παρέχει νομικές υπηρεσίες σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, πέραν του εντολέα, ακόμα κι αν ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών, εκτός αν τέτοια υποχρέωση έχει προβλεφθεί ρητά στη σύμβαση έμμισθης εντολής ».

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ
  Αρθρο 44

  Αποδοχές έμμισθου δικηγόρου

  1. Ο δικηγόρος για τις παρεχόμενες με έμμισθη εντολή υπηρεσίες του αμείβεται με πάγιες μηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται με ελεύθερη συμφωνία με τον εντολέα του και οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες των εκάστοτε ισχυουσών κατώτατων νόμιμων αποδοχών υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα ανάλογων επιστημονικών προσόντων.

  2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ

  Ειδικά στην παράγραφο 1 θεσμοθετούνται αρχές που έχουν διαπλαστεί στη Νομολογία ως προς το χαρακτήρα της αντιμισθίας και την πενταετή παραγραφή
  Στην παράγραφο 2 καταργείται μια αδικία που υφίσταται μόνο για τους δικηγόρους του δημόσιου τομέα, να μην έχουν καμία μισθολογική προαγωγή. Ανάλυση υπάρχει στο Υπόμνημα της Ολομέλειας προς τον Υπουργό Οικονομικών. Οι δικηγόροι δεν πρέπει να εξαιρούνται από τις μισθολογικές προαγωγές (έτη υπηρεσίας, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) που όλοι οι υπάλληλοι του Φορέα έχουν, ενώ πρέπει να επανέλθει η ιστορικά προβλεπόμενη στον προηγούμενο Κώδικα της χορήγησης του ανώτατου μ.κ. στον Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
  « 1. Ο δικηγόρος για τις παρεχόμενες με έμμισθη εντολή υπηρεσίες του αμείβεται με πάγιες μηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται με ελεύθερη συμφωνία με τον εντολέα του και οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες των εκάστοτε ισχυουσών κατώτατων νόμιμων αποδοχών υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα ανάλογων επιστημονικών προσόντων. Η περιοδική καταβολή των αποδοχών του έμμισθου δικηγόρου δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα τους ως δικηγορικής αμοιβής, οι δε διαφορές για αποδοχές έμμισθου δικηγόρου δεν αποτελούν μισθολογικές διαφορές, αλλά διαφορές από δικηγορική αμοιβή, εφαρμοζομένης αντιστοίχως της διάταξης του άρθρου 250 του Αστικού Κώδικα περί πενταετούς παραγραφής.
  2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά οι έμμισθοι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο λαμβάνουν τις αποδοχές του ανώτατου μισθολογικού κλιμακίου, που ισχύουν για το προσωπικό του φορέα. Σε κάθε περίπτωση τα κατώτατα όρια αμοιβής τους προσαυξάνονται και με όλα τα επιδόματα, που καταβάλλονται στο προσωπικό του φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες γι’ αυτό διατάξεις, καθώς και με τα Μ.Κ. λόγω κατοχής μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών, ανεξαρτήτως εάν η κατοχή αυτού αποτέλεσε προσόν επιλογής, όπως και με τα Μ.Κ. λόγω χρόνων υπηρεσίας. Για τον καθορισμό της ένταξής τους στο αντίστοιχο Μ.Κ. λόγω χρόνου υπηρεσίας υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος ».

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ
  Αρθρο 45

  Περιορισμοί στους
  έμμισθους δικηγόρους

  1. Η σύμβαση του έμμισθου δικηγόρου που συμπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας του και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για πλήρη σύνταξη από το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) λύεται και δεν επιτρέπεται να προσληφθεί ως έμμισθος στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το 67ο έτος θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Στην περίπτωση αυτή ο δικηγόρος λαμβάνει την αποζημίωση του άρθρου 46 παράγραφος 3 του Κώδικα.

  2. Δικηγόροι που προσφέρουν τις νομικές ή δικηγορικές υπηρεσίες τους με πάγια περιοδική αμοιβή σε υπηρεσίες, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κάθε είδους νομικά πρόσωπα και υπάγονται ή θα υπαχθούν για τις υπηρεσίες τους αυτές στην ασφάλιση του ασφαλιστικού οργανισμού που καλύπτει το προσωπικό του εντολέα τους είτε βάσει του Κανονισμού ή Οργανισμού του ασφαλιστικού φορέα είτε από τις κείμενες διατάξεις, αποχωρούν υποχρεωτικά και η σύμβαση τους λύεται αυτοδικαίως, αφότου θεμελιώσουν από τις παραπάνω υπηρεσίες τους δικαίωμα για πλήρη σύνταξη κατά τη νομοθεσία που διέπει τον Οργανισμό αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποχωρούντες δικαιούνται να λάβουν κατ` επιλογήν τους, είτε την προβλεπόμενη, εξαιτίας της αποχώρησης τους, εφάπαξ πλήρη παροχή από τον ασφαλιστικό οργανισμό είτε την αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 46 του Κώδικα.

  3. Οι δικηγόροι που προσλαμβάνονται με έμμισθη εντολή έχουν την υποχρέωση εντός το αργότερο τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και ανεξάρτητα από το κύρος ή μη της σχετικής σύμβασης πρόσληψης, να αναγγείλουν στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους του τόπου όπου παρέχονται οι δικηγορικές ή νομικές υπηρεσίες την πρόσληψη τους.

  4. Ο δικηγόρος που συνταξιοδοτείται από το δημόσιο ή άλλον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη συνταξιοδότηση του, να υποβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο δήλωση, στην οποία θα ανακοινώσει τη συνταξιοδότηση του, τον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, τη χρονολογία έναρξης καταβολής της σύνταξης και το ποσό αυτής.

  ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ
  Η παράγραφος 1 είναι εκτός εποχής, δεν υφίσταται ΕΤΑΑ, και δεν υφίσταται η έννοια της πλήρους συντάξεως (βλ.ν.4387/2016). Επίσης πρέπει να γίνει σαφές ότι η διάταξη αφορά το Δημόσιο Τομέα, ενώ αυξάνεται το όριο ηλικίας στο 70ο έτος, ώστε να είναι συμβατό με τις επερχόμενες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Άλλωστε κατά την παράγραφο 2 με την απλή συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης τόσον ο εντολέας, όσον και ο δικηγόρος μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση.

  Η παράγραφος 2 χρήζει πλήρους αλλαγής, μετά τη θέσπιση του ΕΦΚΑ και των ενιαίων κανόνων ασφάλισης. Ουδείς πλέον ασφαλίζεται σε έτερον πλην του ΕΦΚΑ φορέα και φυσικά και εδώ δεν υφίσταται η έννοια της πλήρους συντάξεως. Επίσης ασφάλιση εφάπαξ βοηθήματος προβλέπεται μόνο για τους δικηγόρους Αθηνών, τέως ΤΠΔΑ, η οποία ουδόλως συνδέεται με την αποζημίωση, αφού αποτελεί παροχή από εισφορές που έχουν καταβάλει όπως όλοι οι δικηγόροι γι’αυτό το σκοπό.
  Τροποποιείται η παρ.3 ώστε η υποχρέωση ανακοίνωσης της σύμβασης να βαρύνει τον εντολέα.
  Η παρ.4 τροποποιείται ώστε να είναι συμβατή με το νέο ασφαλιστικό καθεστώς.
  Προστίθεται παρ.5 για τα ζητήματα των νομικών υπηρεσιών και την κατανομή των υποθέσεων. Ως προελέχθη, οι δικηγόροι δεν υπάγονται, κατά παγία νομολογία, στην υπαλληλική ιεραρχία και στο διευθυντικό δικαίωμα του εντολέα. Θεσμοθετείται ότι μόνο δικηγόρος μπορεί να προϊσταται νομικής υπηρεσίας ως “primus inter pares”

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
  « 1. Η σύμβαση του έμμισθου δικηγόρου στο Δημόσιο Τομέα που συμπληρώνει το 70ο έτος της ηλικίας του και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για σύνταξη λύνεται. Το 70ο έτος θεωρείται ότι συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Στην περίπτωση αυτή ο δικηγόρος λαμβάνει την αποζημίωση του άρθρου 46 παράγραφος 3 του Κώδικα.
  2. Έμμισθοι δικηγόροι σε υπηρεσίες, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κάθε είδους νομικά πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα για σύνταξη δικαιούνται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε λαμβάνοντας την αποζημίωση του άρθρου 46 παρ.3 του Κώδικα. Αντίστοιχα οι εντολείς έχουν μονομερώς το δικαίωμα με τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις να λύσουν τη σύμβαση έμμισθης εντολής καταβάλλοντας την ίδια αποζημίωση.
  3. Εντολείς Δικηγόρων με έμμισθη εντολή έχουν την υποχρέωση εντός το αργότερο τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, να αναγγείλουν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους την πρόσληψή τους. Αντίστοιχη δυνατότητα γνωστοποίησης έχει και ο έμμισθος δικηγόρος. Ο έγγραφος τύπος της συμβάσεως δεν είναι συστατικός.
  4. Ο δικηγόρος που συνταξιοδοτείται από οποιονδήποτε φορέα υποχρεούται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη συνταξιοδότηση του, να υποβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο δήλωση, στην οποία θα ανακοινώσει τη συνταξιοδότηση του, τον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, τη χρονολογία έναρξης καταβολής της σύνταξης και το ποσό αυτής.
  5. Όπου λειτουργούν οργανωμένες νομικές υπηρεσίες ο προϊστάμενος μπορεί να είναι μόνο δικηγόρος και κατανέμει τις υποθέσεις μεταξύ των δικηγόρων με βάση την εμπειρία και την εξειδίκευση καθενός μεριμνώντας για τη χορήγηση ικανού χρόνου για τον ενδεδειγμένο χειρισμό όλων των υποθέσεων».

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ
  Αρθρο 46

  Διάρκεια και λήξη έμμισθης
  εντολής – αποζημίωση

  1. Οι διατάξεις για τη χορήγηση ετήσιας άδειας και επιδόματος αδείας που ισχύουν για τους υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα, ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους. Σε περίπτωση ύπαρξης Κανονισμού εργασίας για τους εργαζόμενους στον εντολέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού, εφόσον είναι ευνοϊκότερες. Εφαρμόζονται επίσης στους έμμισθους δικηγόρους όλες οι κείμενες διατάξεις για χορήγηση αδείας μετ` αποδοχών λόγω ασθενείας, αναρρωτικής άδειας και προστασίας της κύησης και της λοχείας.

  2. Η σύμβαση μεταξύ έμμισθου δικηγόρου και εντολέα είναι πάντοτε αορίστου χρόνου και λύεται μόνο: α) με το θάνατο, β) τη λύση, κατάργηση ή διάλυση με οποιονδήποτε τρόπο του νομικού πρόσωπου που απασχολεί τον δικηγόρο, γ) την πτώχευση του εντολέα και δ) με καταγγελία της σύμβασης από τον εντολέα ή εντολοδόχο δικηγόρο. Αν στο προσωπικό που απασχολείται στον εντολέα ισχύει κανονισμός εργασίας που προβλέπει μονιμότητα στην υπηρεσία, η καταγγελία της σύμβασης από τον εντολέα γίνεται μόνο για σπουδαίο λόγο. Η καταγγελία με ποινή ακυρότητας είναι έγγραφη και σε αυτή αναφέρεται ο λόγος της απόλυσης, επιδίδεται δε με δικαστικό επιμελητή.

  3. α) Αν η έμμισθη εντολή του δικηγόρου λυθεί για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο, πλην της οικειοθελούς αποχώρησης, ο έμμισθος δικηγόρος δικαιούται να εισπράξει από τον εντολέα του αποζημίωση. Η αποζημίωση προβλέπεται αναλόγως με το χρόνο διάρκειας της έμμισθης εντολής και ισούται: α) με δύο μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας στον εντολέα, β) με τρεις μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει τετραετή υπηρεσία, γ) με τέσσερις μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει εξαετή υπηρεσία, δ) με πέντε μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει οκταετή υπηρεσία, ε) με έξι μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία, στ) με επτά μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει ενδεκαετή υπηρεσία, ζ) με οκτώ μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δωδεκαετή υπηρεσία, η) με εννέα μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δεκατρία έτη υπηρεσίας, θ) με δέκα μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δεκατέσσερα έτη υπηρεσίας, ι) με ένδεκα μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δεκαπέντε έτη υπηρεσίας και ια) με δώδεκα μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δεκαέξι έτη υπηρεσίας. Για τον υπολογισμό του ύψους της μηνιαίας παροχής λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται σταθερά και μόνιμα.

  β) Γι` αυτούς που απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εντολέα προϋπηρεσία πάνω από δεκαεπτά έτη, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4093/2012 (Α` 222), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4111/2013 (Α` 18), καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο οποτεδήποτε και αν απολυθούν κατά την εξής αναλογία: α) για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 1 μηνός αποζημίωση, β) για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 2 μηνών αποζημίωση, γ) για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 3 μηνών αποζημίωση, δ) για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 4 μηνών αποζημίωση, ε) για 21 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 5 μηνών αποζημίωση, στ) για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 6 μηνών αποζημίωση, ζ) για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 7 μηνών αποζημίωση, η) για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 8 μηνών αποζημίωση, θ) για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 9 μηνών αποζημίωση, ι) για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 10 μηνών αποζημίωση, ια) για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 11 μηνών αποζημίωση, ιβ) για 28 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 12 μηνών αποζημίωση. Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του ν. 4111/2013.

  4. Μέχρι την πλήρη εξόφληση της πιο πάνω αποζημίωσης, ο έμμισθος δικηγόρος δικαιούται να λαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές που ελάμβανε κατά την ημέρα της επίδοσης του εγγράφου της καταγγελίας.

  5.Κάθε μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της έμμισθης εντολής, και ιδίως η παρότρυνση από τον εντολέα προς τον Δικηγόρο να δράσει αντίθετα με την καλή πίστη, τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας ή τη συνείδηση του, θεωρείται ως καταγγελία της έμμισθης εντολής εκ μέρους του εντολέα.»

  6. Σε περίπτωση θανάτου, την αποζημίωση, δικαιούνται να την λάβουν ο/η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του/της.

  7. Καταγγελία συμβάσεων εμμίσθων δικηγόρων για όσο χρόνο αυτοί είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων Δικηγορικών Συλλόγων δεν επιτρέπεται. Η καταγγελία αυτή είναι άκυρη, εκτός εάν: α) συντρέχουν άλλοι λόγοι που συνεπάγονται την απώλεια της άδειας άσκησης δικηγορικού λειτουργήματος ή β) επιτραπεί από το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο, από την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας.

  ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ
  1. Με την προσθήκη τελευταίου εδαφίου στην παράγραφο 1 επιλύεται ένα καθημερινό πρόβλημα των εμμίσθων γυναικών δικηγόρων και μέχρι τη θέσπιση ενιαίου κανονισμού παροχών ΕΦΚΑ για τη λήψη αποδοχών των εμμίσθων σε περίπτωση αναρρωτικής άδειας (και λοχείας κύησης). Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι έμμισθοι δικηγόροι θεωρούνται με το ν.4387/2016 κατά πλάσμα δικαίου ως μισθωτοί από ασφαλιστικής απόψεως, αφού έχουν πλέον κρατήσεις μισθωτού (βλ.άρθρο 39 άνω Νόμου), χωρίς όμως ακόμη και μέχρι τη θέσπιση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών (άρθρο 32 άνω Νόμου) να δικαιούνται επιδοτήσεως λόγω ασθένειας, όπως οι λοιποί μισθωτοί, παρότι έχουν κρατήσεις επί της αντιμισθίας για παροχές υγείας σε χρήμα (άρθρο 41 άνω Νόμου).
  2. Στην παρ.3 αντικαταστάθηκε η λέξη παροχές με «αποδοχές». Επίσης βελτιώθηκε η διατύπωση του εδ.β με αντικατάσταση της λέξης αποζημίωση με «αποδοχές»
  3. Στην παρ.4 βελτιώθηκε η διατύπωση ώστε η καταβολή των αποδοχών να λαμβάνει χώρα σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αποζημίωσης.
  4. Στην παρ.5 προστέθηκε η λέξη Νόμος.
  5. Στην παρ.6 καθορίζεται και το ποσοστό συμμετοχής της οικογένειας, ενώ διαγράφηκε η λέξη ανήλικα.
  6. Προστίθεται η προστασία και στα μέλη του ΔΣ της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

  3. Οι παράγραφοι 1, 3, 4 , 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Οι διατάξεις για τη χορήγηση ετήσιας άδειας και επιδόματος αδείας που ισχύουν για τους υπαλλήλους, ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους. Σε περίπτωση ύπαρξης Κανονισμού εργασίας για τους εργαζόμενους στον εντολέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού, εφόσον είναι ευνοϊκότερες. Εφαρμόζονται επίσης στους έμμισθους δικηγόρους όλες οι κείμενες διατάξεις για χορήγηση αδειών στο προσωπικό του εντολέα, όπως ενδεικτικά αδείας μετ’ αποδοχών λόγω ασθένειας, ανατροφής τέκνων, αναρρωτικής άδειας και προστασίας της κύησης και της λοχείας. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ο εντολέας και μέχρι την ένταξη των εμμίσθων δικηγόρων σε καθεστώς αποζημίωσης από τον e-ΕΦΚΑ ή άλλο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών».
  2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
  « Αν η έμμισθη εντολή του δικηγόρου λυθεί για οποιονδήποτε λόγο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο έμμισθος δικηγόρος δικαιούται να εισπράξει από τον εντολέα του αποζημίωση. Η αποζημίωση προβλέπεται αναλόγως με το χρόνο διάρκειας της έμμισθης εντολής και ισούται: α) με δύο μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας στον εντολέα, β) με τρεις μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει τετραετή υπηρεσία, γ) με τέσσερις μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει εξαετή υπηρεσία, δ) με πέντε μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει οκταετή υπηρεσία, ε) με έξι μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία, στ) με επτά μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει ενδεκαετή υπηρεσία, ζ) με οκτώ μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δωδεκαετή υπηρεσία, η) με εννέα μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δεκατρία έτη υπηρεσίας, θ) με δέκα μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δεκατέσσερα έτη υπηρεσίας, ι) με ένδεκα μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δεκαπέντε έτη υπηρεσίας και κ) με δώδεκα μηνιαίες αποδοχές αν έχει συμπληρώσει δεκαέξι έτη υπηρεσίας. Για τον υπολογισμό του ύψους της μηνιαίας παροχής λαμβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται σταθερά και μόνιμα, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων».
  3. Η περ. Β της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
  « Γι’ αυτούς που απασχολούνται και έχουν συμπληρώσει στον ίδιο εντολέα προϋπηρεσία πάνω από δεκαεπτά έτη, καταβάλλεται αποζημίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο οποτεδήποτε και αν καταγγελθεί η σύμβασή τους κατά την εξής αναλογία: α) για 17 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 1 μηνός β) για 18 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 2 μηνών, γ) για 19 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 3 μηνών, δ) για 20 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 4 μηνών, ε) για 21 έτη προϋπηρεσίας τις αποδοχές 5 μηνών, στ) για 22 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 6 μηνών, ζ) για 23 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 7 μηνών, η) για 24 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 8 μηνών, θ) για 25 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 9 μηνών, ι) για 26 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 10 μηνών, ια) για 27 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα 11 μηνών αποζημίωση, ιβ) για 28 έτη προϋπηρεσίας συμπληρωμένα τις αποδοχές 12 μηνών. Για τον υπολογισμό του ύψους των μηνιαίων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη κάθε ποσό που καταβάλλεται σταθερά και μόνιμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιδομάτων».

  4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
  « Μέχρι την πλήρη εξόφληση της πιο πάνω αποζημίωσης, ο έμμισθος δικηγόρος δικαιούται να λαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές που ελάμβανε κατά την ημέρα της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασής του».
  3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
  « Κάθε μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της έμμισθης εντολής, και ιδίως η παρότρυνση από τον εντολέα προς τον Δικηγόρο να δράσει αντίθετα με το Νόμο, την καλή πίστη, τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας ή τη συνείδηση του, θεωρείται ως καταγγελία της έμμισθης εντολής εκ μέρους του εντολέα».
  5. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 προστίθεται η φράση «κατά τη μερίδα συμμετοχής τους στην κληρονομιά αυτού».
  6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
  «7. Καταγγελία συμβάσεων εμμίσθων δικηγόρων για όσο χρόνο αυτοί είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου ή της ‘Ενωσης Εμμίσθων Δικηγόρων δεν επιτρέπεται. Η καταγγελία αυτή είναι άκυρη, εκτός εάν: α) συντρέχουν άλλοι λόγοι που συνεπάγονται την απώλεια της άδειας άσκησης δικηγορικού λειτουργήματος ή β) επιτραπεί από το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, από την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας».

  Με εκτίμηση
  Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
  Πρόεδρος Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 19:53 | Κώστας Δημητρίου

  η αναφορά περί τριετούς τίτλου προπτυχιακών σπουδών νομικής είναι απαράδεκτη και προσβλητική για όλους και πρωτίστως για τα ελληνικά τμήματα νομικής αει ->εκτός αν είναι φωτογραφία μεροληπτική για να γίνουν κάποιοι δικηγόροι (από κολέγια ή αει εξωτερικού)
  -> αν παρ’ όλα αυτά επιμένετε να ψηφιστεί η ρύθμιση αυτή ως έχει, τότε προβλέψτε ότι τα τμήματα νομικής των ελληνικών αει δίνουν στους αποφοίτους τους (με αναδρομική πρόβλεψη) πτυχία 2ης βαθμίδας (master- μεταπτυχιακού επιπέδου)

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 12:14 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Oι Δικηγορικοί Σύλλογοι τι ρόλο θα παίζουν ; Θα γίνουν ένα είδος παλιού ΔΙΚΑΤΣΑ ;