ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ Άρθρο 43 Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθέντων στο δημόσιο αναλογικών δικαιωμάτων

 

Στο άρθρο 14 του ν. 3156/2003 (Α’ 157) προστίθεται παρ. 2α ως εξής:
«2α. Μετά την τελεσιδικία δικαστικών αποφάσεων που καταδικάζουν υποθηκοφύλακες, προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων ή ενεχυροφύλακες να αποδώσουν εισπραχθέντα αναλογικά και πάγια δικαιώματα πλέον τόκων και εξόδων, δεχόμενες ότι τα είχαν εισπράξει κατά παράβαση των οριζομένων στις παρ. 1 και 2, άμα τη καταβολή τους στον νικήσαντα διάδικο, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων, στα οποία είχε λάβει χώρα η επίδικη καταχώριση κατά το παρελθόν ή οι ενεχυροφύλακες, δύνανται όσα ποσά έχουν αποδώσει αχρεωστήτως στο Δημόσιο από την άνω αιτία, να τα συμψηφίσουν, μετά την ως άνω καταβολή, με εισπραττόμενα, αναλογικά και πάγια, αποδοτέα όμως στο Δημόσιο, δικαιώματα από μεταγραφές, εγγραφές, καταχωρίσεις, σημειώσεις, άρσεις και διαγραφές στα Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολογικά Γραφεία και Ενεχυροφυλακεία. Η προθεσμία παραγραφής των σχετικών αξιώσεων υποθηκοφυλάκων, προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων και ενεχυροφυλάκων, εν ενεργεία και αποχωρησάντων, κατά του Δημοσίου για συμψηφισμό ποσών, τα οποία εισπράχθηκαν και καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από αυτούς στο Δημόσιο από την ως άνω αιτία, αρχίζει από τον χρόνο κατά τον οποίο οι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες καταδικάζουν αυτούς στην απόδοση εισπραχθέντων δικαιωμάτων, κατέστησαν αμετάκλητες.»