Άρθρο 21 Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια – Τροποποίηση του άρθρου 147 του ν. 4194/2013

 

Στη παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4194/2013 (A’208) προστίθενται εδάφια, και η παρ. 1 διαμορφώνονται ως εξής:
«1. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια είναι πενταμελή και συγκροτούνται ως ακολούθως:

α) Εντός του μηνός Μαρτίου, μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών των δικηγορικών συλλόγων, η συντονιστική επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων μετά από πρόταση ενός ή περισσοτέρων συλλόγων αποφασίζει τον αριθμό των πειθαρχικών συμβουλίων στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου και τον αναγκαίο αριθμό μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη συγκρότηση τους. Στις περιπτώσεις που το πολιτικό Εφετείο εδρεύει σε νησιωτική περιφέρεια, στην οποία υπάγονται περισσότεροι του ενός Δικηγορικοί Σύλλογοι, δύναται η σύνταξη του καταλόγου να γίνεται και με το διπλάσιο του αναγκαίου αριθμού των μελών για το πειθαρχικό συμβούλιο. Με πρόταση των διοικητικών συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων της έδρας κάθε πολιτικού εφετείου και κατά την αναλογία των μελών κάθε συλλόγου, συντάσσεται κατάλογος με «τριπλάσιο» του αναγκαίου αριθμού μελών για το πειθαρχικό συμβούλιο στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου για την επόμενη θητεία. Η συντονιστική επιτροπή μετά από πρόταση ενός ή περισσοτέρων Δικηγορικών Συλλόγων μπορεί να προβλέψει περισσότερο του ενός πειθαρχικά συμβούλια στην έδρα συγκεκριμένων πολιτικών εφετείων.
β) Εντός του μηνός Μαρτίου γίνεται δημόσια κλήρωση των μελών του πειθαρχικού συμβουλίου στην έδρα κάθε πολιτικού εφετείου με απόφαση του Προέδρου Εφετών και την παρουσία αυτού και των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας αυτού. Στους Δικηγορικούς Συλλόγους νησιωτικής περιφέρειας η δημόσια κλήρωση των μελών δύναται να γίνεται με την παρουσία του οικείου Προέδρου Εφετών, του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου και των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που υπάγονται στο πολιτικό Εφετείο και δύνανται να συμμετέχουν σ’ αυτήν ή των νόμιμων αναπληρωτών τους.
γ) Οι δικηγόροι συμμετέχουν στην κλήρωση μετά από έγγραφη δήλωσή τους για τη διαδικασία αυτή. «Η διενέργεια της κλήρωσης χωρίς την προηγούμενη υποβολή έγγραφης δήλωσης δικηγόρου για τη συμμετοχή του σε αυτή, δεν επιφέρει καμία ακυρότητα και οι κληρωθέντες δικηγόροι δύνανται να αποδεχθούν τη θέση ή να παραιτηθούν, με σχετική δήλωσή τους στο οικείο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η ανωτέρω διάταξη έχει εφαρμογή και για τις μέχρι σήμερα κληρώσεις μελών πειθαρχικών συμβουλίων.

δ) Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται κατά Πειθαρχικό Τμήμα και κατατάσσονται κατά σειρά κλήρωσης. Συμπληρωματική κλήρωση για την πλήρωση κενών θέσεων ενός ή περισσότερων πειθαρχικών συμβουλίων δεν αποκλείεται να διενεργηθεί, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο κάθε Δικηγορικού Συλλόγου.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει το 40% των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και το υπόλοιπο 60% των τακτικών και αναπληρωματικών μελών εκλέγεται με την πιο πάνω διαδικασία.

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να διορίζει τακτικά και αναπληρωματικά μέλη εφόσον έχει εξαντληθεί ο κατάλογος που καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.»