Άρθρο 16 Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης – Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 4194/2013

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4194/2013 (Α΄208) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Ο κατάλογος των ομιλητών συντάσσεται με ευθύνη και επιμέλεια του Προέδρου της συνέλευσης. Το μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη συζήτηση αναγράφει το όνομα του σε χαρτί και το παραδίδει σε εντεταλμένο υπάλληλο του Συλλόγου, και ο τελευταίος στον Πρόεδρο της συνέλευσης, ο οποίος το τοποθετεί σε κληρωτίδα. Στην περίπτωση μέλους που μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και επιθυμεί να λάβει τον λόγο, το όνομά του καταχωρείται στον κατάλογο ομιλητών από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης. Ο κατάλογος των ομιλητών της συνέλευσης καταρτίζεται κατά τη σειρά κλήρωσης τους. Θέματα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, δεν επιτρέπεται να συζητηθούν στη συνέλευση.».