Άρθρο 38 Κατάργηση απόσπασης Εφέτη στη Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων

Η παρ. 2 του άρθρου 361 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) καταργείται από τότε που ίσχυσε.