Άρθρο 22 Διαδικασία άσκησης πειθαρχικής δίωξης – Τροποποίηση του άρθρου 152 του ν. 4194/2013

5. Η παρ. 7 του άρθρου 152 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Ο αρμόδιος Εισαγγελέας, σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος δικηγόρου, οφείλει να γνωστοποιεί την ποινική δίωξη, με περίληψη του θέματος, στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. β) Οι Γραμματείς των δικαστηρίων ή δικαστικών συμβουλίων, οφείλουν να διαβιβάζουν στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα του πρώτου και του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας, καθώς και τις πρωτόδικες, τελεσίδικες και αμετάκλητες καταδικαστικές ή απαλλακτικές αποφάσεις που αφορούν δικηγόρο.».