Άρθρο 17 Αποφάσεις – Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4194/2013

Η παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών που μετέχουν στη συνέλευση αυτοπρόσωπα ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν επαρκέσει ο χρόνος για τη λήψη απόφασης, η συζήτηση συνεχίζεται άλλη ημέρα, που ορίζεται από τον Πρόεδρο, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επομένη εκείνης που διακόπηκε η συνέλευση.
Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους, είναι δε δυνατόν να καταγράφονται με ηλεκτρονικά μέσα.».