Άρθρο 7 Επιτροπές Εξετάσεων – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4194/2013

Το άρθρο 20 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Επιτροπές Εξετάσεων
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού κάθε περιόδου συγκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές:
1. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων με έδρα την Αθήνα. Αυτή αποτελείται από έναν (1) Αρεοπαγίτη ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, έναν (1) Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έναν (1) Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος ορίζεται μαζί με τον νόμιμο αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας,και τρία (3) μέλη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που ορίζονται από την Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας. Έκαστος εκ των Προέδρων δύναται να ορίσει ως αναπληρωτή του δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω με δεκαπενταετή τουλάχιστον άσκηση της δικηγορίας, μέλος του Συλλόγου του. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων έχει την ευθύνη επιλογής των θεμάτων στα εξεταζόμενα μαθήματα και της ασφαλούς μετάδοσής τους προς τα εξεταστικά κέντρα κατά τρόπο που εξασφαλίζει το αδιάβλητο του διαγωνισμού.
2. Οργανωτικές Επιτροπές σε κάθε έδρα Εφετείων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, οι οποίες είναι τριμελείς, αποτελούνται από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων, που υπάγονται στο οικείο Εφετείο και ορίζονται μετά των αναπληρωτών των με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου. Οι Οργανωτικές Επιτροπές έχουν την ευθύνη του ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων, του αποκλεισμού από τον διαγωνισμό υποψηφίου, που δεν συγκεντρώνει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, του ορισμού επαρκούς αριθμού επιτηρητών (δικηγόρων ή υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων) και γενικά την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού στο οικείο Εφετείο.
3. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δύναται να καθορισθούν Εξεταστικά Κέντρα σε μικρότερο αριθμό από τα υφιστάμενα Εφετεία, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Σε τέτοια περίπτωση επιλαμβάνονται οι Οργανωτικές Επιτροπές, που αντιστοιχούν στα Εξεταστικά Κέντρα που έχουν καθορισθεί.
4. Ομάδες βαθμολόγησης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, οι οποίες αποτελούνται από έναν (1) εφέτη Πολιτικών Δικαστηρίων ή έναν εφέτη Διοικητικών δικαστηρίων ή έναν Αντεισαγγελέα εφετών, που ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του οικείου Δικαστηρίου ή του Διευθύνοντος την οικεία Εισαγγελία αντίστοιχα, για τη βαθμολόγηση των πρακτικών θεμάτων στους αντίστοιχους κλάδους δικαίου και δύο (2) δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω με δεκαπενταετή τουλάχιστον άσκηση της δικηγορίας, που ορίζονται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής καθορίζεται ο τόπος βαθμολόγησης των γραπτών των υποψηφίων εκάστου Εφετείου. Με την ίδια απόφαση δύναται να οριστούν Ομάδες βαθμολόγησης και σε άλλες πόλεις, όπου εδρεύει Εφετείο πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
Οι βαθμολογητές δεν πρέπει να έχουν την ιδιότητα αιρετού εκπροσώπου δικηγορικού συλλόγου. Οι Ομάδες Βαθμολόγησης έχουν την ευθύνη της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψήφιων και ο αριθμός τους καθορίζεται με την προκήρυξη του διαγωνισμού.
5. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Οργανωτικών Επιτροπών των Εφετείων και των Ομάδων Βαθμολόγησης.».

  • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 15:47 | ΕΑΝΔΑ

    Στο σχέδιο νόμου, προβλέπεται ότι η σύνθεση της οργανωτικής επιτροπής θα αποτελείται αποκλειστικά από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δικηγορκών Συλλόγων. Σημειώνεται ότι στην ισχύουσα νομοθεσία η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από α) ένα Πρόεδρο Πρωτοδικών πολιτικών, ποινικών δικαστηρίων β) ένα Πρόεδρο Πρωτοδικών διοικητικών δικαστηρίων γ) ένα Αντιεισαγγελέα και δ) ένα μέλος από το Δ.Σ των Δικηγορικών Συλλόγων.
    Είναι κρίσιμο, η οργανωτική επιτροπή να μην αποτελείται αποκλειστικά από δικηγόρους και δη συνδικαλιστές, καθώς είναι ορατά τα περιστατικά μεροληψίας και υποβάθμισης του διαγωνισμού, ιδίως στην περιφέρεια. Σημειώνεται ότι η οργανωτική επιτροπή έχει ως έργο μεταξύ άλλων τον ορισμό των επιτηρητών, των αποκλεισμό κάποιου υποψηφίου, τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτού κ.α.
    Αναφορικά, με την αποζημίωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, των Οργανωτικών Επιτροπών των Εφετείων και των Ομάδων Βαθμολόγησης: Aφ’ης στιγμής που το παράβολο συμμετοχής θα εκδίδεται πλέον υπερ της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, προτείνεται η αποζημίωση να καθορίζεται και να καταβάλλεται από την ίδια ούτως ώστε να διαφυλάσσεται η καταβολή μιας αξιοπρεπούς αποζημίωσης η οποία θα οδηγήσει μεταξύ άλλων και στην ταχύτερη διόρθωση των γραπτών.