Άρθρο 18 Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής εκλογών – Τροποποίηση του άρθρου 107 του ν. 4194/2013

Στο άρθρο 107 του ν. 4194/2013 (Α΄208) προστίθεται παρ. 3, η οποία έχει ως εξής:
«3. Σε Δικηγορικούς Συλλόγους, στην περιφέρεια των οποίων ανήκουν περισσότερα του ενός νησιά, δύναται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορισθούν τόποι ψηφοφορίας και σε νησιά εκτός της έδρας του Συλλόγου, με ορισμό αντίστοιχων Εφορευτικών Επιτροπών, όπου δύνανται να ψηφίσουν τα μέλη που εδρεύουν στα νησιά αυτά. Η ψηφοφορία στα νησιά αυτά διεξάγεται την προηγούμενη της καθορισμένης ημέρας εκλογών. Αμέσως μετά από το πέρας της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ενημερώνει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, τον Σύλλογο για τον αριθμό και τα ονόματα των ψηφισάντων, ώστε να υπάρξει σχετική σημείωση στον εκλογικό κατάλογο, προς αποφυγή διπλοψηφίας. Με ευθύνη του δε, το εκλογικό υλικό και οι σφραγισμένοι φάκελοι ψηφοφορίας μεταφέρονται το ταχύτερο δυνατό στην έδρα του Συλλόγου, ώστε να ανοιχθούν μετά το τέλος της εκεί ψηφοφορίας και να προσμετρηθούν στο εκλογικό αποτέλεσμα.».

  • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 21:21 | Κώστας Δημητρίου

    η ίδια ρύθμιση για πρόβλεψη διαφορετικού τόπου διενέργειας ψηφοφοριών για δικηγορικούς συλλόγους εκτός έδρας του θα πρέπει να ισχύσει και για δικηγορικούς συλλόγους , που δεν εδρεύουν σε νησιά (εκτός Αθήνας-Πειραιά-Θεσσαλονίκης) όπου σημαντικό μέρος των μελών του εδρεύει εκτός της έδρας του δικηγορικού συλλόγου (Πρωτοδικείου) σε έδρα Ειρηνοδικείου -> μπορεί να προβλεφθεί ως επιπλέον όρος να εδρεύουν (να διατηρούν γραφείο) στην έδρα του Ειρηνοδικείου τουλάχιστο 15 δικηγόροι -> μετά την κατάργηση πολλών Ειρηνοδικείων και συγχώνευσή τους με άλλα, αυτές οι περιπτώσεις είναι ελάχιστες στην ελληνική επικράτεια , ενώ τα συγκεκριμένα Ειρηνοδικεία έχουν ένα σημαντικό κύκλο δραστηριότητας (με δίκες κλπ. πράξεις) -> χαρακτηριστικό παράδειγμα ο δικηγορικός σύλλογος Μεσολογγίου, όπου από τους 100 περίπου δικηγόρους-μέλη του , 40 περίπου εξ’ αυτών εδρεύουν-διατηρούν γραφείο στη Ναύπακτο (=> υπάρχουν δικηγορικοί σύλλογοι με πολύ λιγότερα μέλη των 30 ! )