ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙB’ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Άρθρο 47 Κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των Δικαστηρίων της Χώρας – Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 2190/1994

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 (Α` 28) τροποποιείται και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Η κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ και του οικείου φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν σε όμοιους κλάδους – ειδικότητες και σε πρόσθετα προσόντα και ότι έχει υποβληθεί αίτημα για έγκριση προς την Επιτροπή της υπ` αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ., πριν παρέλθουν εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α` 40).
Στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω εδαφίου εμπίπτουν και τα αιτήματα φορέων που έχουν υποβληθεί για έγκριση στην ανωτέρω Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Ειδικότερα, όσον αφορά την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή των Δικαστηρίων της Χώρας είναι δυνατόν, να πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., χωρίς νέα προκήρυξη, από πίνακα επιλαχόντων: α) προηγούμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., για την κάλυψη θέσεων της Αρχής ή των Δικαστηρίων της Χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν όμοιους κλάδους-ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα και ότι δεν έχουν παρέλθει τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α` 40), όπως εκάστοτε ισχύει, β) από προκηρύξεις των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α` 234), εφόσον ταυτίζονται τα προσόντα και τα πρόσθετα προσόντα της κατηγορίας τους, με τις αντίστοιχες, προς πλήρωση, ειδικότητες και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α` 40), όπως εκάστοτε ισχύει. Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και την προκήρυξη 8Κ/2017 ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 23).».

  • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 10:41 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

    ΑΛΛΗ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΟΜΟΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΤΟΥ «ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ» ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.
    ΧΡΗΖΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ο ΟΡΟΣ «ΟΜΟΙΟ» ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΟ».