Άρθρο 34 Τιμώρηση καταργηθέντων πταισμάτων ως διοικητικών κυρώσεων

1. Σε όποιον διαπράττει τις παραβάσεις που χαρακτηρίζονταν από το νόμο ως πταίσματα, τα οποία καταργήθηκαν με το άρθρο 468 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, από εκατό (100) έως εξακόσια (600) ευρώ, με την επιφύλαξη εφαρμογής άλλης ειδικότερης διάταξης.
2. Το πρόστιμο της παρ. 1 επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, στην οποία ανήκει το διοικητικό όργανο που ήταν κατά την 30η.6.2019 (άρθρο δεύτερο, ν. 4619/2019) καθ’ ύλην αρμόδιο για τη διαπίστωση της παράβασης και, εάν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, στην εδαφική αρμοδιότητα του οποίου διαπιστώθηκε πως τελέσθηκε η ως άνω παράβαση.
3. Πριν επιβληθεί το πρόστιμο της παρ. 1, καλείται από το αρμόδιο, για την επιβολή του προστίμου, όργανο, το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση της παράβασης για να εκφέρει τις απόψεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 18:35 | Νίκος Μπόκαρης

  Μήπως θα ήταν σκόπιμο στη νομοθετική σας πρόβλεψη να υπέχει σχετική εξουσιοδότηση στους κατά περίπτωση αρμόδιους Υπουργούς με κοινές αποφάσεις τους με τον Υπουργό Οικονομικών να ρυθμίσουν λεπτομέρειες που θα αφορούν την εφαρμογή της διάταξης . μια τετοια ρυθμιση θα μπορούσε να εχει την εξής διατύπωση: « Με κοινές αποφάσεις των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών με τον Υπουργό Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος των εντύπων βεβαίωσης των παραβάσεων και οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, διαπίστωσης των παραβάσεων, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, το ύψος των επιβαλλόμενων κατά περίπτωση προστίμων ,η διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, εκτός εάν προβλέπεται σχετικώς ειδικότερη εξουσιοδοτική διάταξη

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 15:30 | chris

  Περισσότερα προβλήματα δημιουργεί η νέα διάταξη παρά τα λύνει. Μόνο η Αστυνομία δλδ έχει αρμοδιότητα για τα πταίσματα?? πλήθος άλλων φορέων ήταν καθ’ ύλη αρμόδιο και οι διατάξεις που διώκονταν εις βαθμό πταίσματος καταργήθηκαν. Τί θα γίνει με τις περιπτώσεις που παράλληλα με το πταίσμα υπήρχε και πρόβλεψη διοικητικού προστίμου??, Θα ισχύουν 2 πρόστιμα??. Θα έχει αναδρομική ισχύ το νέο διοικητικό πρόστιμο??. ποιός θα αποφασίζει το ύψος του διοικητικού προστίμου??Με τί κριτήρια??.. Περι της ενδεχόμενης προσφυγής το νέο άρθρο σιωπά…. Αστοχίες των ψηφισθέντων νομοθετημάτων «διορθώνονται» τώρα με έτερες αστοχίες….Κοινώς δουλειές του ποδαριού.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 10:49 | Παναγιώτης Μανούρης

  Προφανώς η διαδικασία επιβολής του διοικητικού προστίμου, θα ισχύει και για τις παραβάσεις του Ν. 3585/07 (αγροτικά αδικήματα πλην των άρθρων 38,39 που αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 25 του Ν.4691/2020) για τις οποίες θα πρέπει να υπάρξει αναδρομική ισχύ ώστε να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις και στις διαπιστωθείσες/ καταγραφείσες παραβάσεις απ΄τα αρμόδια όργανα κατά το χρονικό διάστημα απ΄την έναρξη ισχύος του νέου Π.Κ. και μέχρι την ημερομηνίας έναρξης ισχύος της νέας διάταξης και οι οποίες έμειναν ατιμώρητες λόγω του «κενού» που υπήρξε.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 22:06 | Χρυσάνθη Κ.

  πρέπει να οριστεί ρητά και πιο ξεκάθαρα η μη αναδρομική ισχύς της διάταξης, αλλιώς θα έχουμε το φαινόμενο πλημμελήματα που μετατρέπονται σε πταίσματα (με χρόνο τέλεσης προ της 1.7.2019) και παύει η δίωξη επειδή είναι ανέγκλητα (λόγω κατάργησης με νέο ΠΚ- πχ φθορά που μετατρέπεται σε ελαφρά με χρόνο τέλεσης προ νέου ΠΚ) να επανέρχονται με βεβαιώσεις παραβάσεων και επιβολή κυρώσεων, χωρίς να μπορεί να γίνει σύγκριση των διατάξεων (ποιοτικά διαφορετικές συνέπειες: μία ποινική και μία διοικητική) για να βρεθεί η ευμενέστερη (δηλαδή πως θα απαντήσουμε στο ερώτημα «ποιος νόμος οδηγεί στην ηπιότερη μεταχείριση του δράστη»;το ποινικό δικαστήριο θα απόσχει και τελικά ο φερόμενος ως «δράστης» μπορεί να φορτωθεί ένα πρόστιμο που ενδεχομένως να είναι και υψηλότερο από αυτό που θα του επέβαλε ένα ποινικό δικαστήριο). Για το λόγο αυτό στην παράγραφο 1 και μετά την λέξη «διαπράττει» να προστεθεί η φράση «μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου»
  Επίσης, μου διαφεύγει ίσως κάτι περί χρόνου παραγραφής; Υπάρχει πρόβλεψη; όταν χαρακτηρίζονταν οι πράξεις ως πταίσματα η παραγραφή προβλεπόταν στον ΠΚ. Τώρα;