Άρθρο 14 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4194/2013

Στο άρθρο 98 του ν. 4194/2013 (Α΄208) προστίθεται παρ. 5, η οποία έχει ως εξής:
«5. Σε Δικηγορικούς Συλλόγους, στην περιφέρεια των οποίων ανήκουν περισσότερα του ενός νησιά, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου ή όπου ορισθεί από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Τα μέλη του Συλλόγου, που εδρεύουν σε διαφορετικό τόπο από τον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτήν από την έδρα τους και μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα ως άνω ισχύουν και για τις Γενικές Συνελεύσεις των ΛΕΑΔ, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα.».