Άρθρο 26 Μεταβατική διάταξη

Οι διατάξεις των άρθρων 19 έως και 24 εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.