Άρθρο 12 Παράσταση δικηγόρου σε συμβόλαιο – Τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 4194/2013

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Στην περίπτωση παράστασης δικηγόρου σε συμβόλαιο γίνεται ειδική μνεία στο συμβόλαιο. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος εκδίδει τριπλότυπη απόδειξη για κάθε παράσταση δικηγόρου σε συμβόλαιο ενώπιον Συμβολαιογράφου, ένα από τα αντίτυπα της οποίας προσαρτάται από τον συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο.».

  • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 10:32 | MARIA

    Προτείνεται : Να οριστεί ότι η παράσταση Δικηγόρου σε συμβόλαιο είναι υποχρεωτική με την έκδοση τριπλότυπης απόδειξης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο . Η παράσταση του Δικηγόρου, συμβάλλει στην διασφάλιση των συναλλαγών αλλά και στην προστασία των συμβαλλομένων, κυρίως δε σ΄ ότι αφορά και τα θέματα των κτηματολογικών εγγραφών.