Άρθρο 24 Αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεων του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – Τροποποίηση του άρθρου 157 του ν. 4194/2013

Η παρ. 5 του άρθρου 157 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, η απόφαση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αμετάκλητη. Η απόφαση διαβιβάζεται μαζί με τη δικογραφία στον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου χωρίς καθυστέρηση, ο οποίος οφείλει να κοινοποιήσει αντίγραφο της απόφασης στο δικηγόρο που τιμωρήθηκε. Η απόφαση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης και σε αίτηση αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τις διατάξεις του π.δ. 18/1989 (Α’ 8).».