Άρθρο 15 Απαρτία Γενικής Συνέλευσης – Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4194/2013

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 4194/2013 προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«Οι δικηγόροι που προσέρχονται στο χώρο της συνέλευσης υπογράφουν σε ειδικούς καταλόγους, οι οποίοι τηρούνται από υπαλλήλους του Συλλόγου για τη διαπίστωση της απαρτίας. Σε κάθε δικηγόρο, που εγγράφεται στους καταλόγους, παραδίδεται ένα λευκό χαρτί με τη σφραγίδα του Συλλόγου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του μητρώου του.Η συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σημειώνεται στον κατάλογο μελών από τον τηρούντα τα πρακτικά γενικό γραμματέα του Συλλόγου.».
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4194/2013 προστίθεται εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία, προκειμένου για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 2.000 μελών, για το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης 1.400 και για καθέναν από τους λοιπούς Δικηγορικούς Συλλόγους το 1/4 των εγγεγραμμένων στο μητρώο μελών του. Η διαπίστωση της ύπαρξης ή μη απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο, όταν συμπληρωθεί μισή ώρα από εκείνη που είχε οριστεί για την έναρξη της συνέλευσης. Στην απαρτία της Γενικής Συνέλευσης συνυπολογίζονται και οι μετέχοντες μέσω τηλεδιάσκεψης».
3.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 99 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«Για την ύπαρξη απαρτίας στην επαναληπτική Συνέλευση αρκεί η παρουσία, αυτοπρόσωπη ή μέσω τηλεδιάσκεψης, του ημίσεως των μελών που αναφέρονται στην παρ. 2. Εάν διαπιστωθεί και πάλι η μη ύπαρξη της απαιτούμενης απαρτίας, δεν συγκαλείται τρίτη κατά σειρά συνέλευση, αλλά ματαιώνεται, οπότε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.».