Άρθρο 42 Αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών – Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 1756/1988

Στο άρθρο 51 ν. 1756/1988 (A΄ 35) προστίθεται παρ. 8 ως εξής :
«8. Δικαστικοί λειτουργοί γονείς ανήλικου τέκνου, των οποίων οι σύζυγοι έχουν μετατεθεί σε κενή οργανική θέση και υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι στον διπλωματικό κλάδο ή εξομοιούμενο με αυτόν, του Υπουργείου Εξωτερικών, σε αρχή της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται να αποσπώνται στην ίδια πόλη με την αρχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός τους, είτε στην ίδια την αρχή είτε σε άλλη αρχή, και για όσο διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου τους και ιδίως στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όργανα, σε οργανισμούς, μονάδες και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου διεθνούς οργανισμού με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Οι αποσπώμενοι δικαστικοί λειτουργοί λαμβάνουν, αποκλειστικά, τις αποδοχές εσωτερικού, οι οποίες καταβάλλονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δεν δικαιούνται επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής. Η απόσπαση γίνεται αποκλειστικά για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας σε αντικείμενα συναφή με τη δικαστική ιδιότητα για χρόνο όχι μεγαλύτερο της τριετίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος απόσπασης δύναται να παραταθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) ακόμη χρόνια.».

  • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 15:50 | ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΓΑΪΤΑΝΗ

    Επί του άρθρου 42: Πολύ εύστοχη διάταξη για να διευθετήσει, με τη σύμφωνη γνώμη του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, το αδιέξοδο συνυπηρέτησης διπλωματών που εκτελούν υπηρεσία στο εξωτερικό και δικαστικών λειτουργών ειδικά όταν είναι γονείς ανήλικου τέκνου. Διάταξη που καλύπτει νομοθετικό κενό των δύο Οργανισμών (ΥΠΕΞ και Δικαστηρίων)και θέτει ως προτεραιότητα την προστασία της οικογένειας και της ανηλικότητας που προστατεύονται από το Σύνταγμα, χωρίς να επιβαρύνει με δημόσια δαπάνη, καθώς ο αποσπώμενος δικαστικός λειτουργός λαμβάνει μόνο τον μισθό ημεδαπής.

  • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 00:07 | Δημητριάδης Γρ.

    Τι είδους φωτογραφική διάταξη είναι αυτή; Σε ποιόν δικαστικό αφορά που έχει γυναίκα στις Βρυξέλλες και τι λόγοι υπάρχουν να περάσει;