ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Άρθρο 35 Πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 4640/2019

Στο άρθρο 31 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190), προστίθεται τρίτο εδάφιο, και το άρθρο 31 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 31
Νομική βοήθεια
Οι διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α΄ 24) για τη νομική βοήθεια σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος εφαρμόζονται αναλογικά στους διαμεσολαβητές και τους νομικούς παραστάτες του άρθρου 2 του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται η διαδικασία καταβολής, οι προϋποθέσεις και το ύψος της αποζημίωσης των προσώπων αυτών, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται η αποζημίωση των προσώπων του πρώτου εδάφιου, που έχουν ήδη διορισθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και πριν από τη δημοσίευση απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί δημιουργίας Μητρώου Διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29.».