ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ Άρθρο 27 Έργο δικαστικών επιμελητών – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2318/1995

Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2318/1995 (Α’ 126) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Έργο του δικαστικού επιμελητή είναι :
α) η ενέργεια επιδόσεως δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων, καθώς και η κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση ή άλλης συναφής διαδικαστική πράξη με φυσικό τρόπο ή με ηλεκτρονικά μέσα.
β) η εκτέλεση των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθρου 904 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκτελεστών τίτλων,
γ) η σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων για πραγματικά περιστατικά, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση και
δ) η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος, που του έχει ανατεθεί με νόμο.».

 • 15 Σεπτεμβρίου 2020, 00:34 | ΝΙΚΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

  Είναι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας η διάταξη. Θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα απόδειξης και θα συμβάλλει στην εξεύρεση της αλήθειας από τον δικαστή, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 20:14 | Άννα Πλεύρη

  Η προτεινόμενη προσθήκη στο έργο του δικαστικού επιμελητή αποτελεί υψηλή αναγκαιότητα για την αποτελεσματική αναγκαστική εκτέλεση (ιδίως στην έμμεση εκτέλεση) και έτσι για την αποτελεσματική και ταχεία απονομή δικαιοσύνης.
  Η δυνατότητα του δικαστικού επιμελητή, ως άμισθου δημόσιου λειτουργού, να συντάσσει διαπιστωτικές εκθέσεις για πραγματικά περιστατικά, τα οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη βεβαίωση της παράβασης λ.χ. στην περίπτωση του άρθρου 947 καθώς και του άρθρου 950 ΚΠολΔ. Στο πλαίσιο αυτό, μια τροποποίηση των σχετικών άρθρων της αναγκαστικής εκτέλεσης, ώστε να ευθυγραμμιστεί η αναγκαστική εκτέλεση με την εν λόγω (νέα) δυνατότητα του δικαστικού επιμελητή θα ήταν επιθυμητή.
  Θετικό πρόσημο έχει η προτεινόμενη διάταξη και για την περίπτωση όπου η διαπιστωτική έκθεση του δικαστικού επιμελητή γίνεται για να χρησιμοποιηθεί σε αποδεικτικό επίπεδο σε εκκρεμή δίκη.

  Άννα Εμ. Πλεύρη
  Δ.Ν. Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
  Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής
  Πανεπιστημίου Λευκωσίας
  Δικηγόρος

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 19:20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  Η σύνταξη της διαπιστωτικής έκθεσης από τον Δικαστικό Επιμελητή θα λύσει αρκετά προβλήματα που ανακύπτουν ως προς την απόδειξη των πραγματικών περιστατικών στις δικαστικές διενέξεις. Θα διευκολύνει το Δικηγορικό Σώμα, τους διαδίκους καθώς επίσης και τους Δικαστές. Θα λύσει αρκετά προβλήματα που ανακύπτουν στην αναγκαστική εκτέλεση (άρθρο 947 ΚΠΟΛΔ).
  Το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο θα συμβάλει στην ορθότερη και ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 13:35 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΗΣ

  Η διαπιστωτική πράξη που θα συντάσσει ο δικαστικός επιμελητής μετά από δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή που θα τη διατάσσει, θα αποτελεί μία νομική φωτογραφία στην οποία θα αποτυπώνονται τα αληθινά περιστατικά απόδειξης της ζημίας ή, αντίθετα, της ορθής εκτέλεσης των υποχρεώσεων, αφού η έκθεση του δικαστικού επιμελητή αποτελεί δημόσιο έγγραφο και μόνο ως πλαστή μπορεί να προσβληθεί. Θα αποτελέσει ένα βασικό και δυνατό στοιχείο στη σύγκρουση στο δικαστήριο, χρήσιμο τόσο στον Δικαστή όσο και στους διαδίκους.
  Περιστατικά που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να αποδειχθούν, με τη σύνταξη της διαπιστωτικής έκθεσης λύνονται τα προβλήματα των διαδίκων ως προς την απόδειξη αλλά και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.
  Θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και προς όφελος όλων.
  [Δικηγόρος Αγρινίου, Μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου]

 • 14 Σεπτεμβρίου 2020, 12:21 | ΝΙΚΟΣ ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ

  Η διενέργεια διαπιστωτικών πράξεων από πλευράς των δικαστικών επιμελητών στο πλαίσιο των καθηκόντων τους θα συμβάλει τα μέγιστα τόσο στην ενδυνάμωση της αποδεικτικής διαδικασίας όσο και στην επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2020, 12:25 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΧΑΛΚΙΔΑΣ

  Η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης με την οποία ανατίθεται στον δικαστικό επιμελητή , “η σύνταξη διαπιστωτικών εκθέσεων για πραγματικά περιστατικά, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση», θα αποτελέσει εργαλείο στα χέρια, τόσο του Δικηγορικού Σώματος όσο και του Έλληνα Δικαστή, με σκοπό τη δημιουργία ασφαλούς δικανικής πεποίθησης, αλλά και τη διεύρυνση της επαγγελματικής μας ύλης.
  Είναι γεγονός πως παραβιάσεις γειτονικού δικαίου, καταγραφή κινητών πραγμάτων, φθορές κινητών ή ακινήτων, παραβιάσεις αποφάσεων οικογενειακού δικαίου (επικοινωνία γονέα-τέκνων), παραβιάσεις διατάξεων περί αθέμιτου ανταγωνισμού, περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δικαίου ανταγωνισμού Ε.Ε., θα είναι εφικτό πλέον να διαπιστωθούν και να βεβαιωθούν με τη σύνταξη δημοσίου εγγράφου και να διευκολύνουν έτσι το έργο μας.
  Επιπλέον, η δυνατότητα αυτή θα προσδώσει κύρος στο Δικηγορικό Σώμα, αφού όπως όλοι γνωρίζουμε, ουκ ολίγαις φορές, αδυνατούσαμε να κάνουμε αντιληπτό στον πελάτη μας ότι είναι δύσκολο ή αδύνατο να διεκδικήσει τις αξιώσεις/δικαιώματά του ή να ευδοκιμήσει η υπόθεσή του δια της δικαστικής οδού, με αποτέλεσμα να γινόμαστε αποδέκτες της δυσαρέσκειας και καχυποψίας του προς το πρόσωπο και το ρόλο μας.
  Παράλληλα -όπως και στη σχετική αιτιολογική έκθεση αναφέρεται- «..με τη σπουδαιότητα με την οποία περιβάλλει ο ΚΠολΔ την αποδεικτική διαδικασία και την πρόβλεψη ασφαλιστικών μέτρων προς συλλογή και διαφύλαξη των αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων, επισημαίνεται η σημασία που αποδίδεται, με ειδικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα της ΕΕ, στην ταχεία, πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα, μέσω της άμεσης εξ αρχής συγκέντρωσης και προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων, με την καταγραφή τους βάσει διαπιστωτικών εκθέσεων που συντάσσονται από δικαστικούς επιμελητές κατόπιν έκδοσης προσωρινών διαταγών.»
  Φρονώ λοιπόν ότι με την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, ανοίγει ο δρόμος για την αύξηση της δικηγορικής ύλης, τη δημιουργία ασφαλούς δικανικής πεποίθησης και την επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2020, 11:11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ

  Ο Δικαστικός επιμελητής είναι και θα πρέπει να είναι το μάτι του κάθε δικαστή. Να διορίζεται από το δικαστήριο για να διενεργεί, να διαπιστώνει και να συντάσσει εκθέσεις για τα πραγματικά γεγονότα που έγιναν και για τα οποία του ζητήθηκαν να συντάξει. Αυτό σημαίνει αληθινά γεγονότα και πολύτιμος χρόνος για τον λειτουργό κατά την άσκηση των καθηκόντων του

 • 13 Σεπτεμβρίου 2020, 10:35 | ΒΑΡΟΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

  Η διάταξη της παρ. 2 έρχεται να συμπληρώσει τις αρμοδιότητες των δικαστικών επιμελητών που ούτως ή άλλως ήταν διαπιστωτικές με μία δυνατότητα πολύ σημαντική για την δικαστηριακή, και όχι μόνο, πρακτική αντιμετώπιση των ζητημάτων απόδειξης ισχυρισμών των διαδίκων περί πραγματικών περιστατικών. Επίσης σημαντική θα είναι και η συνεισφορά των εκθέσεων αυτών στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς θα λύσει μια σειρά από θέματα που έχουν απασχολήσει δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές κατά την έμμεση εκτέλεση, όπως στις περιπτώσεις εκτέλεσης αποφάσεων κ.α.

  Βαρότση Χρυσάνθη
  Δικηγόρος
  Γ.Γραμματέας Δ.Σ. Κέρκυρας

 • 12 Σεπτεμβρίου 2020, 20:10 | Ιουλία Κωνσταντινίδου

  Θεωρώ ότι η διενέργεια διαπιστωτικών πράξεων από τους δικαστικούς επιμελητές, θα συμβάλει πρωτίστως στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί από την εφαρμογή της σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 12:32 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΝΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  Η ανάθεση της διενέργειας πραγματικών διαπιστώσεων σε δικαστικούς επιμελητές και την σύνταξη από αυτούς της διαπιστωτικής έκθεσης είναι επιβεβλημένη. Με την σύνταξη διαπιστωτικής έκθεσης πραγματικών περιστατικών θα επιτυγχάνεται πλήρης απόδειξη των ουσιαστικών ισχυρισμών των διαδίκων στη δίκη και επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης.