Άρθρο 23 Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων – Τροποποίηση του άρθρου 154 του ν. 4194/2013

1. Η παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου ή του τμήματος του πειθαρχικού συμβουλίου που έχει τελικά χρεωθεί την υπόθεση ορίζει εισηγητή της υπόθεσης, στον οποίο ανατίθεται η διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας που είναι μυστική.».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 154 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μετά από την ολοκλήρωση του έργου του εισηγητή, ολόκληρος ο φάκελος με την έκθεση της πειθαρχικής ανάκρισης διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου για τον ορισμό της δικασίμου, μαζί με τον κατάλογο των μαρτύρων που πρέπει να κληθούν και το αποδεικτικό επίδοσης της πράξης αυτής στον πειθαρχικά διωκόμενο δικηγόρο.».
3. Η παρ. 7 του άρθρου 154 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Κατά την ακροαματική διαδικασία μπορούν να παραστούν ο Πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου που άσκησε την πειθαρχική δίωξη ή το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τον αναπληρώνει ή αντικαθιστά. Ο ασκήσας την ποινική δίωξη Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ή ο αντικαταστάτης του έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει τον λόγο από τον Πρόεδρο του πειθαρχικού συμβουλίου για να αναπτύξει την υπόθεση για την οποία άσκησε πειθαρχική δίωξη. Η μη παράσταση του Προέδρου του δικηγορικού Συλλόγου ή του αναπληρωτή του δεν αποτελεί λόγο αναβολής ούτε καθιστά άκυρη τη σύνθεση του πειθαρχικού συμβουλίου. Κατά την ακροαματική διαδικασία δεν παρίσταται όποιος υπέβαλε αναφορά κατά δικηγόρου.».