Άρθρο 4 Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4194/2013

1. Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Η Επιτροπή αυτή:
α) Έχει έδρα την Αθήνα και λειτουργεί στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. β) Ορίζεται για τρία (3) έτη. γ) Αποτελείται από: γα) τον Κοσμήτορα ή τον Πρόεδρο του Νομικού Τμήματος Νομικών Σχολών της χώρας ή τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, γβ) έναν καθηγητή Νομικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή τον αναπληρωτή του, ή δικηγόρο δεκαπενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας, και γγ) τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς ή τους αναπληρωτές τους. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πτυχιούχος νομικής ή έμμισθος δικηγόρος του Συλλόγου αυτού. Στην Επιτροπή παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδομή από τις υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.».
2. Η παρ. 3.Α. του άρθρου 16 του ν. 4194/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.Α. Η επιτροπή είναι αρμόδια για τη διενέργεια της δοκιμασίας, με την οποία οι αιτούντες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 αποδεικνύουν τη γνώση τους, λόγω της μη αντιστοιχίας των ουσιαστικών τους προσόντων. Προς τούτο παρέχεται σε αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στη δοκιμασία επάρκειας του άρθρου 17 μόνον ως προς εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία έχει διαπιστωθεί έλλειψη αντιστοιχίας από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 15.».