Άρθρο 8 Διορισμός διακριθέντων αθλητών – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4194/2013

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4194/2013 προστίθενται εδάφια και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι των σωμάτων ασφαλείας, των οργανισμών αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι είχαν αποκτήσει προηγουμένως την ιδιότητα του δικηγόρου, δύνανται να ζητήσουν να επαναδιορισθούν ως δικηγόροι μέσα σε πέντε έτη από την παραίτηση τους. Επίσης δύνανται να το ζητήσουν και μετά την πάροδο της πενταετίας, εφόσον αποδείξουν ότι ασκούσαν καθήκοντα συναφή με τη νομική επιστήμη και πρακτική, όπως προκύπτει από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου ή το καθηκοντολόγιο ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαγορεύεται για μία πενταετία η άσκηση δικηγορίας των πιο πάνω στην Εφετειακή Περιφέρεια που είχε την έδρα της η υπηρεσία που υπηρετούσαν την τελευταία πενταετία. Οι συμβολαιογράφοι επαναδιορίζονται ως δικηγόροι μέσα σε οκτώ χρόνια από την παραίτηση τους με τις ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις. Οι Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες που είχαν την ιδιότητα του δικηγόρου κατά τον διορισμό τους σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) μπορούν, μέσα σε πέντε έτη από την αποχώρηση τους από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούσαν, να επαναδιορισθούν δικηγόροι, εφόσον δεν έχουν απολυθεί εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος ή λόγω πνευματικής ανικανότητας και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος Κώδικα.»