Άρθρο 34: Εναρμόνιση περιόδων αναπροσαρμογής εισφορών Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Στο τέλος του εδάφιου α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
Κατ’ εξαίρεση η αναπροσαρμογή της ανωτέρω εισφοράς θα γίνει αντί της 1/10/2017 -λήξη της τριετίας 1/10/2014 έως 30/9/2017- την 1/1/2018 σύμφωνα με το μέσο όρο του ποσοστού αυξήσεως των ασφαλιστικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2458/1997 της τριετίας από 1/1/2015 μέχρι την 31/12/2017.