Άρθρο 09: Παράταση χορήγησης αναπηρικής σύνταξης

Το άρθρο 66 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88,Α), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36,Α) ,όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρο 141 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80,Α), αντικαθίσταται ως εξής :
«Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό απολύτου αναπηρίας κ.λπ.), καθώς και συντάξεις με αιτία την αναπηρία (συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά κ.λπ.), ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Η ισχύς του άρθρου αυτού για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του λήγει την 31.12.2015.

 • 9 Ιουνίου 2015, 10:24 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΝΗΓΑΡΗΣ

  θεωρώ ότι η διάταξη αυτή είναι αρκετά αναχρονιστική. Η εξάμηνη παράταση πληρωμής είχε νόημα το 2012 και 2013 όταν ο μέσος χρόνος αναμονής στα ΚΕΠΑ ήταν 18-22 μήνες. Πλέον η κατάσταση στα ΚΕΠΑ έχει ομαλοποιηθεί αρκετά με μέσο χρόνο αναμονής 2-4 μήνες. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ΦΚΑ αποστέλλουν το παραπεμπτικό για επανεξέταση τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη λήξη της προσωρινής αναπηρίας, δημιουργεί εν τέλει ένα σχετικά μικρό διάστημα που ο προσωρινά ανάπηρος μένει χωρίς σύνταξη. Η εν λόγω διάταξη δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει (διαδοχικοί συμψηφισμοί και καταλογισμοί ποσών) ειδικά στις περιπτώσεις που ο προσωρινά ανάπηρος δεν πάρει συντάξιμο ποσοστό και θεωρώ ότι πρέπει να απαλειφθεί.

 • Διαπιστώνουμε ότι για πολλοστή φορά ότι η διάταξη που ορίζει την παράταση της χορήγησης της αναπηρικής σύνταξης, προνοιακών επιδομάτων και ανανέωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχει περιορισμένη ισχύ έως τις 31/12/2015. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τώρα και συγκεκριμένα μετά τον Δεκέμβριο του έτους 2015 τα άτομα με αναπηρία που είναι δικαιούχοι των ανωτέρω παροχών θα αντιμετωπίσουν προβλήματα επιβίωσης.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε η ισχύς του άρθρου αυτού για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής να λήξει στις 30.6.2016.

  Επίσης, η Ε.Σ.ΑμεΑ. προτείνει η παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης να ισχύσει και για τους έχοντες ποσοστό αναπηρίας 50%, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός του ΙΚΑ χορηγεί και συντάξεις μερικής αναπηρίας εφόσον ο δικαιούχος αξιολογείται με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Σημειώνουμε ότι είναι άδικο για τους έχοντες ποσοστό αναπηρίας 50% που λαμβάνουν μερική σύνταξη αναπηρίας να διακόπτεται η σύνταξη τους έως ότου επανακριθούν από τα ΚΕΠΑ.

 • 9 Ιουνίου 2015, 07:28 | ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΓΟΝΑΣ

  Ποτέ δεν πρέπει να κόβεται η σύνταξη από ανάπηρο…
  Φυσικά να γίνεται επανεξέταση αλλά η σύνταξη να μην κόβεται.
  Εάν προκύψει διαφορά να παρακρατείτε σιγά σιγά από την σύνταξη.
  Κάθε ανάπηρος έχει ιστορικό παθήσεων… υπάρχει έστω και ένας ανάπηρος που γιατρεύτηκε μετα από τόσες επανεξετάσεις?

  Όλο επιδείνωση υπάρχει…

  Μη κόβεται ποτέ την σύνταξη.. ο νομοθέτης θα βρει τρόπο..

 • 8 Ιουνίου 2015, 17:57 | ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  Καλό θα ήταν πριν την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης να ζητείται η συνδρομή ατόμων που στελεχώνουν τις υπηρεσίες αυτές προκειμένου να εξεταστει κατά πόσο είναι δυνατό να εφαρμοστούν….. Καταρχήν οι υπηρεσίες χορήγησης προνοιακών επιδομάτων των Δήμων ΔΕΝ είναι ασφαλιστικά ταμεία και κατ’ επέκταση δεν λειτουργούν ως τέτοια. Οι προσβάσεις που τους δίνονται είναι πολύ περιορισμένες. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σύστημα που να ενημερώνει πότε κάποιος δικαιούχος εξετάστηκε από την υγειονομική επιτροπή, θα πρέπει ο υπάλληλος να ελέγχει συνεχώς μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ εάν ο δικαίούχος της παράτασης εξετάστηκε και εαν κρίθηκε με το απαιτούμενο ποσοστό….Και αν κρίθηκε με το απαιτούμενο πσοσοστό έχει καλώς…διαφορετικά θα πρέπει γίνει καταλογισμός αχρωστήτως καταβληθέντως ποσού. Δηλ. προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα της καθυστέρησης των ΚΕ.Π.Α. θα δημιουργηθούν πολίτες με οφειλές…
  Επιπλέον, πως ορίζεται η υπαιτιότητα; Παράδειγμα, ο δικαιούχος που παρόλο που κατέθεσε αίτηση για επανεξέταση εγκαίρως και κλήθηκε να εξεταστεί απο την επιτροπή δεν πηγε στην επιτροπη. Από το αποδεικτικό κατάθεσης προκύπτει ότι κατέθεσε εμπρόθεσμα, γνωμάτευση όμως δεν έχει εκδοθεί. Δικαίως ο υπάλληλος θα Θεωρήσει ότι η καθυστέρηση δεν είναι υπαιτιότητα του δικαιούχου-γεγονός που δεν είναι ορθό. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για να ενημερώνονται οι υπηρεσίες πρόνοιας ώστε να λειτουργήσει η παραταση όπως στα ασφαλιστικά ταμεία. Εξάλλου, οι δικαιούχοι με την παραλαβή της απόφασης επιδότησης έχουν ήδη ενημερωθεί για την λήξη του επιδόματος ώστε να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες. Επιπλέον, τους αποστέλλεται και ενημερωτικό για την λήξη της γνωμάτευσης ώστε να απευθυνθούν στις υγειονομικές επιτροπές. Συμπληρωματικά, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο επιπλέον φόρτος εργασίας θα δημιουργήσει μεγαλύτερα λειτουργικά προβλήματα στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες πρόνοιας που λειτουργούν εξαιτίας του ΦΙΛΟΤΙΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ!

 • 8 Ιουνίου 2015, 17:57 | Μιχάλης Κορωναίος

  Ομοίως στην ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. (6 Ιούνη, νόσος CROHN)

 • 8 Ιουνίου 2015, 17:04 | Μιχάλης Κορωναίος

  Απάντηση στον κο Χαϊτα Μιχαήλ. Φίλε μου, ένας σύλλογος θα μπορούσε να σου λύσει την απορία. Αν όχι, επικοινώνησε με την ΕΟΚΑ.

 • 8 Ιουνίου 2015, 14:29 | ΧΑΙΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΜΕΑ ΜΕ 87 ΤΟΙΣ 100 ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 25ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΧΩ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΣΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΕ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΑΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠΑ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 87 ΤΟΙΣ 100 ΧΡΗΖΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ; ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 7 Ιουνίου 2015, 21:55 | Ανδρέας Μπαρδάκης

  «Η ισχύς του άρθρου αυτού για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του λήγει την 31.12.2015.»

  Διαφωνούμε.
  Κάθε φορά ψηφίζεται παράταση για ένα εξάμηνο και μετά τη λήξη του οι άνθρωποι με αναπηρία μένουν χωρίς πόρους διαβίωσης περιμένοντας την εκάστοτε κυβέρνηση να νομοθετήσει.

  Όχι κύριοι! Η ισχύς του άρθρου αυτού πρέπει να έχει επ’ αόριστο διάρκεια.

  Ανδρέας Μπαρδάκης
  Δημιουργός των ιστοτόπων
  «Δωρεάν συμβουλές για ΑμεΑ και οικονομικά αδύναμους»

 • 7 Ιουνίου 2015, 16:36 | Ελένη Φώσκολου

  Επειδή καθυστερεί η υποβολή αίτησης ΚΕΠΑ (π.χ. δεν την δέχεται το σύστημα) και επίσης μεσολαβεί αρκετό χρονικό διάστημα αναμονής για εξέταση, συν 1 – 1,5 μήνας για την παραλαβή της απόφασης ΚΕΠΑ, συν κάποιοι μήνες για την έκδοση από το ΙΚΑ της απόφασης παράτασης συνταξιοδότησης, ο ασθενής ενδέχεται να βρεθεί ανασφάλιστος και μετά από τους έξη μήνες της παράτασης που προβλέπει το άρθρο 9. Παρακαλώ, για αυτές τις περιπτώσεις να εξεταστεί η δυνατότητα ανανέωσης του βιβλιαρίου ασθενείας του ΙΚΑ και μετά το προβλεπόμενο εξάμηνο με μόνο δικαιολογητικό την απόφαση ΚΕΠΑ (η οποία θα έχει συντάξιμο ποσοστό για εκείνη τη χρονιά).

  Επίσης, ενόψει του νέου πίνακα επαναπροσδιορισμού των ποσοστών αναπηρίας, ελπίζω αυτή τη φορά να ληφθεί μέριμνα, για εύλογο χρονικό διάστημα, για όσους για κάποιο λόγο κοπούν. Να μην βρεθούν ξαφνικά στο κενό, όπως το 2012, όταν ούτε στον ΟΑΕΔ δεν μπορούσαν να εγγραφούν.

 • 7 Ιουνίου 2015, 13:17 | sotirios

  Στο σημείο αυτό πρέπει να ενημερωθείτε ότι η εφαρμογή με την οποία πληρώνονται τα προνοιακά επιδόματα (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα τομέας Υγείας και Πρόνοιας) δεν έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει αυτή την ρύθμιση ώστε να εντοπίζονται οι γνωματεύσεις που δεν ανανεώθηκαν και πιθανόν να μην έχουν συγκεντρώσει το αναγκαίο ποσοστό αναπηρίας. Είναι μια εφαρμογή με απενεργοποιημένες τις περισσότερες δυνατότητες για τις οποίες υποτίθεται ότι σχεδιάστηκε, δεν υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης των δικαιολογητικών και δεν λειτουργούν , υπάρχει μόνο μία ημερομηνία λήξης, σταματά η λειτουργία του συνεχώς και πολλές φορές για 2 και πλέον ημέρες, σέρνεται δε καθημερινά και αλοίμονο στους υπαλλήλους που είναι αναγκασμένοι να απασχολούνται με αυτό το “πράγμα” που σκανδαλωδώς παρελήφθη και υποτίθεται ότι λειτουργεί παραγωγικά.
  Πρόταση : 1. Η γραμματεία των ΚΕΠΑ να κοινοποιεί τα αντίγραφα υποβολής των δικαιολογητικών για όσους έχουν εκδοθεί γνωματεύσεις ΚΕΠΑ και οπωσδήποτε των Δευτεροβάθμιων Υγειον. Επιτροπών. Η διαδικασία αυτή δεν είναι δύσκολη επειδή οι γραμματείας θα καταχωρούν στην εφαρμογή τους τον φορέα παραπομπής κάποιου δικαιούχου για επανεξέταση. 2. Πρέπει άμεσα να υπάρξει ενδιαφέρον για τις όποιες πιστώσεις απαιτούνται ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας του server (βρίσκεται στα υπόγεια του κτηρίου που στεγάζεται η Κ.τ.Π. Α.Ε.) και με τροποποιήσεις της εφαρμογής να ενεργοποιηθεί η καταχώρηση και παρακολούθηση των δικαιολογητικών καθώς και να συμπεριληφθεί η διαδικασία των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 • 7 Ιουνίου 2015, 11:51 | ΕΛΠΙΔΑ ΛΑΝΤΟΥ

  Σε σχέση με τα προνοιακά επιδόματα επειδή το αντιμετωπίσαμε και εγγράφως είχαμε ενημερώσει το υπουργείο ότι θα συμβεί, όσοι δεν επανεγκρίθηκαν με ποσοστό και επομένως έπρεπε να επιστρέψουν το ποσό δεν ήταν σε θέση να το κάνουν και κα΄ποιοι προσέφυγαν με ενστάσεις ή δικαστικώς διότι επικαλέστηκαν την αδυναμία συντήρησής τους και ότι καλόπισταν το έλαβαν λόγω της πεποίθησης που είχαν ότι θα λάβουν το ποσοστό.Θα πρέπει το αίτημα για παράταση να διατυπώνεται ρητά στις υπηρεσίες και ο ενδιαφερόμενος να υπογράφει την σχετική υπ.δήλωση ότι γνωρίζει ότι πρέπει να επιστραφεί το ποσόν σε περίπτωση μη λήψης του απαιτούμενου ποσοστού.Η υπηρεσία επειδή και στην προηγούμενη παράταση κινήθηκε έτσι είχε τις λιγότερες προσφυγές.Το θέμα δεν είναι να δίνουμε παρατάσεις έτσι αλλά να μην καθυστερούν τα ΚΕΠΑ.Αλλιώς το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να τους κάνουμε όλους οφειλέτες του Δημοσίου.Επίσης να διευκρινιστεί ποιές προυποθέσεις θεωρούνται χωρίς υπαιτιότητα του ασφαλισμένου.Δηλαδή πόσο διάστημα μετά την αίτησή του είναι αυτό και εφόσον ο ίδιος δεν έχει πάει να καταθέσει εγκαίρως πρίν την λήξη του επιδόματος γιατί δεν είναι υπαιτιότητά του?Ολες οι Πρόνοιες στις αποφάσεις χορήγησης των επιδομάτων κάνουν ρητή αναφορά στην λήξη τους και την επανεξέταση από Υγειονομική Επιτροπή.Ακόμη και χωρίς το ειδοποιητήριο ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει την λήξη.Αποψή μας είναι ότι η παράταση πρέπει να χρησιμοποιείται σε έκτακτες περιπτώσεις όπως έγινε το 2013 με τν απεργία των ΚΕΠΑ όπου ηαναμονή για εξέταση ήταν υπερβολική.Εφόσον τα ΚΕΠΑ λειτουργούν ομαλά η παράταση είναι περιττή και εκεί πρέπει να επικεντρώνονται οι προσπάθειες.Επίσης να επισημάνω ότι το μηχανογραφικό σύστημα για τα προνοιακά δεν μπορεί αυτομάτως να δώσει» παράταση»με μια συνολικ΄η εντολή ,παρά μόνο με χειροκίνητη αλλαγή κατα περίπτωση της ημερομηνίας λήξης γεγονός που καταργεί την ιστορικότητα των καταχωρήσεων και την αξιοπιστία τουΛΑΝΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 • 7 Ιουνίου 2015, 09:59 | Mark

  Επειδή το κράτος προτείθετε να εφαρμόσει πολιτική στις αναπηρίες οι οποίες να είναι συμβατές με τις ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού, όταν οι επιτροπές για τον οποιονδήποτε λόγο περικόπτουν ποσοστά αναπηρίας και συντάξεις αποτους δικαιούχους θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολοθουθούν και την κοινωνική πολιτική των κρατών αυτών σε όλα τα επίπεδα ( Εγγραφή στον ΟΑΕΔ και αμεσα επίδομα ανεργίας όχι κατω απο 1200-1500 ευρώ πχ Γερμανία ή Αυστραλία).Βλέπετε υπάρχει μια τάση να συσχετιζόμαστε με άλλα κράτη μόνο σε ότι έχει να κάνει με περικοπές και επιβαρύνσεις χωρίς να κοιτάζουμε πιο σφαιρικά το τι συμβαίνει έξω.
  Αναφέρω τα παραπάνω διότι είναι πολύ άδικο να καταφερόμαστε στους όποιους αδύναμους σε αυτή την χώρα γιατί δεν έχουμε το σθένος να καταφερθούμε σε αυτούς που πρέπει για να προκαλέσουμε ανάπτυξη έτσι ώστε το ασφαλιστικό σύστημα να είναι βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια.
  Επίσης ολοι οι κανονισμοί πρέπει να είναι στην επιφάνεια για όλους τους εμπλεκόμενους (ειδικούς και ασθενείς).Πρέπει ο ασθενής και ο ιατρός που τον παρακολουθεί να είναι σε θέση να γνωρίζει απ αρχής το ποσοστό αναπηρίας που του αντιστοιχεί.Κανένας δεν θα πρέπει να βρίσκεται αντιμέτωπος με δυσσάρεστες εκπλήξεις.Ελπίζω και εύχομαι το κράτος κάποια στιγμή να αντιμετωπίζει τους πολίτες αυτής της χώρας όπως και των ανεπτυγμένων και οχι ως επαίτες με αποτέλεσμα οι ξένοι να μας με την σειρά τους να μας αντιμετωπίζουν μέσα απο τις πρακτικές μας ως ζώα.Εαν δεν σεβαστούμε τους ευατούς μας πως μετά θέλουμε να μας σεβαστούν οι άλλοι.Ας τα διαβάσει λοιπόν αυτά ο Υπουργός και ας τα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του διότι η μάχη τώρα γίνετε με τον χρόνο και χρόνος δεν υπάρχει πλέον.Ας δείξουμε και ας αποδείξουμε λοιπόν προς τα εξω οτι δεν ανήκουμε στην φυλή των βαρβάρων όπως αυτοί νομίζουν.Στο χέρι μας λοιπόν είναι αυτό και έτσι πρέπει να γίνει.

 • 7 Ιουνίου 2015, 09:54 | Ψυχάρης Π

  Εάν με ευθύνη του κράτους δεν εξεταστεί ο ασφαλισμένος έγκαιρα και δεν φέρει το ποσοστό 67% πρέπει για το 6 μηνο να μην επιστρέφει χρήματα με υπολογιζόμενο Ποσοστό Αναπηρίας 50%.

 • 6 Ιουνίου 2015, 18:24 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ Δ.

  Παρακαλω στην επανεξεταση του καταλογου με τις χρονιες παθησεις ας ληφθει σοβαρα υπ οψιν και ο σακαχαρωδης διαβητης τυπου 1, διοτι ειναι αυτοανοσο νοσημα με πολλα προβληματα.

  Ευχαριστω πολυ

 • 6 Ιουνίου 2015, 18:41 | Mark

  Αναπηρίες όπου ο ανάπηρος είναι σε θέση να εργαστεί αλλά συγκεντρώνει ποσοστά μεταξύ 50 – 67%, το κράτος να είναι υποχρεωμένο για την πρόσληψη ως μόνιμου υπαλλήλου στον δημόσιο τομέα και σύμφωνα με τις ικανότητες τού καθενώς.Σε κάθε άλλη περίπτωση το κράτος να είναι υποχρεωμένο να πληρώνει στο μεσοδιάστημα και μέχρι την πρόσληψη του αναπήρου, ποσό σύνταξης που να αναλογεί τουλάχιστον στην σύνταξη του 67% της αναπηρίας.

 • 6 Ιουνίου 2015, 17:00 | ΜΑΡΙΟΣ ΓΟΓΟΝΑΣ

  Πραγματικά γεγονότα που μου συμβαίνουν κάθε 2 χρόνια..

  Λήξη πιστοποίησης αναπηρίας (85%) 30-06-2015
  Κατάθεση αίτησης επανεξέτασης 06-04-2015
  (τότε την δέχτηκε το σύστημα)

  Ορισμός επανεξέτασης 11-06-2015

  Απόφαση 30-06-2015
  (η σύνταξη είναι κομμένη νόμιμα..για τον 7ο μηνα και μετα)

  Απόφαση διευθυντή ΙΚΑ αρχές Οκτώβρη 2015
  (η σύνταξη είναι κομμένη νόμιμα..)

  Αναμονή και για την επανεξέταση του δικαιώματος ΕΚΑΣ..
  (η σύνταξη είναι κομμένη νόμιμα.. και το ΕΚΑΣ του 2015 ακόμη να καταβληθεί)

  Έχω υπαιτιότητα για την αναμονή αυτή ?

 • 6 Ιουνίου 2015, 13:00 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ.

  ΠΑΣΧΩ ΑΠΟ ΝΟΣΟ CROHN ΕΔΩ ΚΑΙ 7 ΧΡΟΝΙΑ, ΠΕΡΑΣΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2015 ΚΑΙ ΠΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80%, ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΕΠΙΣΗΣ ΕΓΩ ΓΡΑΦΤΕΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΩΣ ΑΜΕΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΒΓΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΚΟΒΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ? ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΕΦΟΣΟΝ ΒΓΗΚΑ 80% , ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΙΚΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΜΩΣ ΕΧΩ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ

 • 5 Ιουνίου 2015, 22:16 | ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Αυτό που θέλω να καταθέσω από την δική μου εμπειρία είναι τα εξής.
  Πάσχω από σκλήρυνση κατά πλάκας περνάω από επιτροπή από το 2006 μέχρι και σήμερα 2015 είναι η τελευταία σύνολο 5 (πέντε επιτροπές) με 67% αναπηρία, το 2019 πρέπει θα ξαναπεράσω από επιτροπή ,παίρνω Επίδομα Παραπληγίας – Τετραπληγίας ( εξωιδρυματικό επίδομα)
  Και σύνταξη γήρατος με ειδικές διατάξεις (4.500)ημέρες ασφάλισης με αιτιολογία (σκλήρυνσης κατά πλάκας).
  Είμαι 50 ετών ασφαλισμένος από το 1980 με 33 χρόνια συνεχούς ασφάλισης γιατί πρέπει να περνάω συνέχεια από επιτροπή και δεν γίνετε να υπαγόμαστε σε αυτές της 42 μόνιμες κατηγορίες αναπηρίας, με τον κίνδυνο να βρεθούμε κάποια στιγμή χωρίς σύνταξη και χωρίς εργασία.

 • 5 Ιουνίου 2015, 21:58 | Γιωργος K,

  Η 6μηνη παράταση καλό θα ήταν να παραταθεί και σε περιπτώσεις π.χ. ΑΜΕΑ που εργάζονται και δικαιούνται το μειωμένο κατά μία ώρα ωράριο εργασίας. Όταν περιμένουν να περάσουν από Επιτροπή για ανανέωση, οι Υπηρεσίες τους αναγκάζονται να τους υποχρεώνουν να εργάζονται πάλι 8ωρο έως ότου βγει η νέα απόφαση από τα ΚΕΠΑ.

 • 5 Ιουνίου 2015, 15:24 | Μιχάλης Κορωναίος

  Γνώμη μου και γνώμη του συλλόγου μου που είχαμε καταθέσει και παλαιότερα στο Υπουργείο, είναι, όχι η 6μηνη παράταση σε συντάξεις – επιδόματα στους δικαιούχους, αλλά η επ’αορίστον παράταση καταβολής, έως την έκδοση γνωμάτευσης από τα ΚΕΠΑ. (θετική ή αρνητική για την παράταση.)

 • 5 Ιουνίου 2015, 15:24 | Μιχάλης Κορωναίος

  Γνώμη μου, και γνώμη που είχαμε καταθέσει και παλαιότερα ως πρόταση του συλλόγου μου, είναι, όχι η 6μηνη παράταση της καταβολής της σύνταξης-επιδόματος, αλλά η επ’αορίστου παράταση, έως την έκδοση της γνωμάτευσης από τα ΚΕΠΑ.(Θετικής ή αρνητικής για την παράταση.)

 • 5 Ιουνίου 2015, 15:23 | ΛΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

  Είμαι διαβητικός τύπου1.Ποσοστό αναπηρίας 67% λόγω επιπλοκών.Λήξη της πρώτης επιτροπής ΚΕΠΑ 31/12/2014.Ξεκίνησα την διαδικασία συνέχισης του ποσοστού αναπηρίας απο τον 11/2014.Εχω φτάσει στον Ιούνιο του 2015 και ακόμα περιμένω κλήση απο την επιτροπή ΚΕΠΑ.Εχει διακοπή η σύνταξή μου,εδώ και 6 μήνες και βρίσκομαι σε απόγνωση.Σε σχετική διαμαρτυρία μου στην προισταμένη ΑΜΕΑ για ΚΕΠΑ του ΙΚΑ,η απάντησή της ήταν «ας έκανες το κουμάντο σου».Κε υπουργέ.Επειδή στην ίδια κατάσταση με εμένα βρίσκονται πολλοί συμπάσχοντες σας εκλιπαρώ.Ας επισπευθεί επιτέλους ο χρόνος εξέτασης στα ΚΕΠΑ.Είναι ζήτημα ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ.