Άρθρο 23: Θέματα ασφάλισης του π. Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 144 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ. 58 τ. Ά),όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται και για τις ασφαλισμένες γυναίκες του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ). Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 3655/2008 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης και σε καμία περίπτωση πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.