Άρθρο 06: Εκπροσώπηση Ε.Σ.Α.με.Α. και Α.Γ.Σ.Σ.Ε. στο Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Το εδάφιο α’ της παραγρ.7 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011(ΦΕΚ Α-170) «Σώμα Επιθεωρητών εργασίας, θέματα εργατικά, κοινωνικής ασφάλισης, ΕΚΑΣ, ΟΑΕΔ κλπ» αντικαθίσταται ως εξής: «Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διοικείται από δεκαεπταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από:…».

Το υποεδάφιο ββ) του εδαφίου α’ της παραγρ.7 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011(ΦΕΚ Α-170) «Σώμα Επιθεωρητών εργασίας, θέματα εργατικά, κοινωνικής ασφάλισης, ΕΚΑΣ, ΟΑΕΔ κλπ» αντικαθίσταται ως εξής : Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους και έναν εκπρόσωπο των ατόμων με αναπηρία, που προτείνεται από την ΕΣΑΜΕΑ, με τον αναπληρωτή του.

Το υποεδάφιο δδ) του ως άνω εδαφίου του εδαφίου α’ της παραγρ.7 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011(ΦΕΚ Α-170) «Σώμα Επιθεωρητών εργασίας, θέματα εργατικά, κοινωνικής ασφάλισης, ΕΚΑΣ, ΟΑΕΔ κλπ» αντικαθίσταται ως εξής : Ένα (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών, με τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την ΑΓΣΣΕ, με τον αναπληρωτή του.
Το εδάφιο β’ της παραγρ.7 του άρθρου 77 του ν. 3996/2011 «Σώμα Επιθεωρητών εργασίας, θέματα εργατικά, κοινωνικής ασφάλισης, ΕΚΑΣ, ΟΑΕΔ κλπ» αντικαθίσταται ως εξής : «Οι εκπρόσωποι των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων, καθώς και ο υπάλληλος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους καθ’ ύλην αρμοδίους Αναπληρωτές Υπουργούς κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις ανωτέρω συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές οργανώσεις ή σωματεία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή τους. Σε περίπτωση μη υποβολής των σχετικών προτάσεων εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβαίνει στο διορισμό των εκπροσώπων αυτών κατά την κρίση του».

  • Χωρίς να διαφωνούμε με τη γενική αρχή της συμμετοχής εκπροσώπου της ΕΣΑμΕΑ στο ΔΣ του ΙΚΑ νοιώθουμε την ανάγκη να σας γνωρίσουμε τον προβληματισμό μας όσον αφορά των αριθμών των πασχόντων που δεν εκπροσωπεί η Συνομοσπονδία (πχ τα άτομα με νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα ή πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις ή αυτοάνοσα νοσήματα κ.ο.κ) και της αδυναμίας με αυτό τον τρόπο εκπροσώπησής τους τόσο στο ΔΣ του ΙΚΑ όσο και σε άλλους δημόσιους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις.

    Η πρότασή μας είναι να γίνει ένα κάλεσμα των συλλόγων πασχόντων που δεν εκπροσωπούνται από την ΕΣΑμΕΑ (τους οποίους μπορείτε να βρείτε από Εθνικό Μητρώο που διατηρεί το Υπουργείο Υγείας) και να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους σε επιτροπές που συζητούν για θέματα των πασχόντων που εκπροσωπούν.