Άρθρο 33: Σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών

Η παρ. ΙΑ 1.εδ.4, του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε όλες τις συνεδριάσεις των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Ε., μετέχουν ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: α)ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του οικείου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΕ αντίστοιχα β)Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων του οικείου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα ή υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του Ο.Α.Ε.Ε. αντίστοιχα Α’ ή Β’ ή Γ’ Βαθμού, οι οποίοι διορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Ο.Α.Ε.Ε αντίστοιχα».

 • 9 Ιουνίου 2015, 11:47 | Αγγελική Μανδάλου

  Το επαναλαμβάνω διορθωμένο

  αντί για:
  Η παρ. ΙΑ 1.εδ.4, του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:…..
  πρέπει να γραφτεί:
  το τελευταίο εδάφιο της παρ. ΙΑ 1 του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:…..

 • 9 Ιουνίου 2015, 11:56 | Αγγελική Μανδάλου

  αντί για:
  Η παρ. ΙΑ 1.εδ.4, του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:…..
  πρέπει να γραφτεί:
  το τελευταίο εδάφιο της παρ. ΙΑ του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:…..