Άρθρο 15: Θέματα Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Περιφέρειας Αττικής

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της με αριθμ. Φ21/1639/1998 (ΦΕΚ 1129 Β`) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κανονισμός Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης ΙΚΑ», όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α΄66/11-5-10) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στα Τμήματα της Διεύθυνσης της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Περιφέρειας Αττικής προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων.».