Άρθρο 31: Κατάργηση του π. δ/τος 674/1979 (196 Α΄) περί υπαγωγής των υπαλλήλων του ΟΠΑΔ, ασφαλισμένων στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, στο καθεστώς του ν. 103/75 (167 Α’) για λήψη συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος

Το π.δ/γμα 674/1979 “Περί επεκτάσεως των διατάξεων του ν.103/1975 όπως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό του άρθρου 5 του Ν. 854/1978 και επί του τακτικού προσωπικού του Κλάδου Ασφαλίσεως κατά της Ασθένειας των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” (196 Α΄) καταργείται.