Άρθρο 03: Τροποποίηση παρ.5β του Άρθρου 6ν.3863/2010 – Κατάργηση παραβόλου ΚΕΠΑ για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας

Η διάταξη της παρ.5β του Άρθρου 6 ν.3863/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 61 του ν.4144/2013 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α., το ποσό των 46,14 ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται στη με αρ. Φ40021/26407/2051/2006 (Β’1829) υπουργική απόφαση, θα αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
α. από τους παραπέμποντες Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τους ασφαλισμένους
β. από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους ανασφάλιστους, τους άπορους και τους αιτούντες παντός προνοιακού επιδόματος αναπηρίας, καθώς και για τυχόν επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.

Οι ανασφάλιστοι πολίτες προσκομίζουν βιβλιάριο υγείας ανασφαλίστου (ΒΥΑ), όπως αυτό προβλέπεται με την Κ.Υ.Α. «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο σύστημα Υγείας», οι άποροι το βιβλιάριο απόρου, ενώ οι αιτούντες παντός προνοιακού επιδόματος αναπηρίας, γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ που πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% , άλλως το τυποποιημένο Ειδικό Σημείωμα (παραπεμπτικό) που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της Πρόνοιας, όπως αυτό, ως άνω, ορίζεται από 01/10/2015.

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταβάλλουν το ποσό για το σύνολο των ανά μήνα εξεταζόμενων περιστατικών, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, σε ειδικό λογαριασμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει συγκεντρωτικών καταστάσεων που αποστέλλονται από τις κατά τόπους Γραμματείες Κ.Ε.Π.Α.

Οι υπηρεσίες χορήγησης προνοιακών παροχών αποδίδουν, στο τέλος κάθε εξαμήνου, απολογιστικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το σύνολο των οφειλόμενων ποσών για τα παραπεμπόμενα από αυτές περιστατικά που εξετάζονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., βάσει σχετικών καταστάσεων που τους γνωστοποιούνται από τα αρμόδια ΚΕ.Π.Α.

 • Mε την παρούσα διάταξη απαλλάσσονται από την καταβολή του παραβόλου των 46€ οι αιτούντες τη γνωμάτευση αναπηρίας τους προκειμένου να τους χορηγηθούν συνταξιοδοτικές και προνοιακές παροχές.
  Πάγιο αίτημα της Ε.Σ.ΑμεΑ προς τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικώς Ασφαλίσεων, όπως και στην παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας -με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 518/12.3.2015 έγγραφό της προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δ. Στρατούλη- ήταν η κατάργηση παραβόλου του ποσού των 46,14 € για όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες την πιστοποίηση της αναπηρίας τους
  Όμως με την παρούσα διάταξη, οι αιτούντες την πιστοποίηση της αναπηρίας τους για χρήση παροχών από το Υπουργείο Παιδείας (π.χ. μετεγγραφές) ή το Υπουργείο Οικονομικών (φοροαπαλλαγές κ.λπ) ή το Υπουργείο Μεταφορών κ.λπ υποχρεούνται να καταβάλλουν το παράβολο των 46,14€.
  Η Συνομοσπονδία προκειμένου η κατάργηση του παραβόλου των 46,14 € να ισχύσει για όλους τους αιτούντες την πιστοποίηση της αναπηρίας τους προτείνει να συμπεριληφθεί ρύθμιση ως εξής: «Από δω και στο εξής καταργείται η καταβολή του παραβόλου του ποσού των 46,14€ για τους αιτούντες την πιστοποίηση και αξιολόγηση της αναπηρίας τους στα ΚΕΠΑ».
  Τέλος, με την κατάργηση του παραβόλου θα πρέπει να προβλεφθεί ένα ποσό το οποίο θα αποδίδεται εφ’ άπαξ στο ΙΚΑ για εκείνους του πολίτες οι οποίοι αιτούνται υποχρεωτικά την πιστοποίηση και αξιολόγηση της αναπηρίας τους προκειμένου να καταθέσουν τη σχετική Γνωμάτευση για να τους χορηγηθεί οποιασδήποτε οικονομική ή κοινωνική παροχή. Η εν λόγω ρύθμιση αφορά εκείνους τους αιτούντες που η αίτησή τους δεν συνοδεύεται από παραπεμπτικό της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την ως άνω παροχή.

 • 8 Ιουνίου 2015, 21:56 | Π. Γαληνού

  Αποτελεί υποχρέωση τόσο του ασφαλιστικού όσο και του προνοιακού συστήματος να διακρίνει τους δικαιούχους παροχών από τους μη δικαιούχους, με σοβαρό ζητούμενο τον μη αποκλεισμό των πραγματικών δικαιούχων. Για αυτό το σκοπό,οι ενστάσεις συνιστούν ευκαιρία για τις Επιτροπές του ΚΕΠΑ να διορθώσουν σφάλματα, ενώ η δευτεροβάθμια κρίση και η μεταρρύθμιση λαθεμένων αποφάσεων αναπόσπαστο στοιχείο των αρχών κράτους δικαίου κατά την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Ακριβώς για αυτό, η επιβολή παραβόλου δεν μπορεί να συνιστά λόγο διάκρισης μεταξύ δυναμένων και αδυνατούντων να το πληρώσουν. Η κατάργηση του παραβόλου θα σηματοδοτήσει τη σοβαρότητα που οφείλεται στα Άτομα με Αναπηρία και θα επιτρέψει την ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής εγκύρων και τεκμηριωμένων αποφάσεων. Είναι πάρα πολλοί οι τρόποι που μπορούν να συμβάλουν σε αυτό. Τα παράβολα είτε στοχεύουν στην απόκτηση πόρων είτε στην εικαζόμενη αποφυγή κατάχρησης δεν είναι πειστικά. Αντίθετα, οι εξοικονομήσεις περνούν από πολλούς δρόμους, μεταξύ άλλων την αναδιατύπωση του Ενιαίου Πίνακα, ειδικά ως προς τις προβλεπόμενες διάρκειες. Ενδεικτικά, γιατί δεν μπορεί η ΑΥΕ να αποδώσει μεγαλύτερο ποσοστό για προβλεπόμενη μετεγχειρητική περίοδο και χαμηλότερο εφ’ όρου ζωής με μία απόφαση; Γιατί να περνά η παράταση δικαιώματος από την ίδια περιοδική κρίση για 67% όταν αυτό είναι στους κανόνες; Γιατί να απαιτείται νέα κρίση για καταληκτικές ασθένειες επειδή κάποιοι/ες επιβιώνουν λίγο περισσότερο από το αναμενόμενο; Γιατί να μην διατυπώνεται το εφ’ όρου ζωής σε μη αναστρέψιμες καταστάσεις ακόμη και με διάρκειες που εξαντλούν τα προσδόκιμα; Γιατί να μην έχουμε ενδεικτική απαρίθμηση και να θεωρούμε ότι προέχει η εξαντλητική απαρίθμηση στη σχετική κ.υ.α.;

 • 8 Ιουνίου 2015, 15:38 | ΕΛΠΙΔΑ ΛΑΝΤΟΥ

  οι υπηρεσίες των δήμων που χορηγούν τα προνοιακά είναι ένα τμήμα μόνο της κοινωνικής πολιτικής των δήμων.Ολες οι ρυθμίσεις του παρόντος τις μετατρέπουν σε ασφαλιστικό ταμείο.Ποιός ο λόγος να αποδίδουν αυτές στο ΙΚΑ τα παράβολα και όχι κατευθείαν το Υπουργείο αφού από τον προυπολογισμό του θα είναι.Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει τα ποσά αυτά να προυπολογίζονται , να εγκρίνονται ,να φαίνονται στον προυπολογισμό του Δήμου δηλαδή, να χρειάζονται αναμορφώσεις και εγκρίσεις από δημοτικό συμβούλιο για να καταβάλλονται.Ποιός ο λόγος να απασχολούνται υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και των Δήμων.Μέχρι τώρα ήταν απευθείας από το Υπουργείο.Να τα δίνει ο ένας στον άλλον απλούστευση δεν λέγεται .Μάλλον περισσότερη γραφειοκρατία.Οι καταστλασεις από τα ΚΕΠΑ να αποστέλλονται στον φορέα που έχει αναλάβει την κάλυψη δηλ.στο Υπουργείο.Οι δήμοι δεν είναι ασφαλιστικά ταμεία ούτε τα γραφεία πρόνοιας μπορουν να υποστηρίξουν αυτές τις διαδικασίες.Τα ταμεία έχουν οικονομικές υπηρεσίες που ασχολούνται με τα οικονομικά .Ελπίζω να μην κατάλαβα καλά ως προς το ποιός αποδίδει τα ποσά.

 • 7 Ιουνίου 2015, 11:59 | ΣΟΦΙΑΔΕΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

  ΑΝΕΡΓΟΙ-ΑΠΟΡΟΙ-ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΔΟΜΑ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ

 • 7 Ιουνίου 2015, 09:34 | Αχιλλέας

  Νομίζω πως για τα αιτήματα που σχετίζονται με έκπτωση φόρου, απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, ατελή εισαγωγή αυτοκινήτου, πρέπει το παράβολο να πληρώνεται από τους αιτούντες και όχι να επιβαρύνει το Δημόσιο.

 • 5 Ιουνίου 2015, 20:08 | Παναγιώτης

  3 μήνες αναμονή για εξέταση και να πληρώνουμε και παράβολο?