Άρθρο 21: Θέματα ασφάλισης υπαγομένων στον Τομέα Ασφάλισης Τεχνιτών Τύπου Αθηνών (τ. ΤΑΤΤΑ)

1. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 (Α΄89) καταργείται.
2α. Η πρόσθετη εισφορά 3,6% της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α΄202), καταβάλλεται από όλους τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του Α.Ν 1846/1951 (Α΄179) «περί Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
β. Στους ασφαλισμένους τεχνικούς τύπου του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά χρόνου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για το διάστημα, που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 (Α΄89), διακόπηκε η παρακράτηση της ανωτέρω πρόσθετης εισφοράς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου, γίνεται για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,60% επί των ασφαλιστέων αποδοχών Δεκεμβρίου 2011.
Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών.
Σε περίπτωση συνταξιοδότησης η παρακράτηση γίνεται από τη σύνταξη.
3. Ειδικά, εφόσον οι ασφαλισμένοι τεχνικοί τύπου του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης και εκκρεμεί αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2012 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης, από το εκάστοτε-κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης-προβλεπόμενο όριο ηλικίας.
4. Στους ασφαλισμένους που καταβάλουν την ανωτέρω εισφορά και δεν συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις ηλικιακές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 28 παρ.5 του Α.Ν 1846/1951 (Α΄179), όπως ισχύουν, αλλά σε μεγαλύτερα όρια κατά τουλάχιστον ένα πλήρες έτος όρια ηλικίας, χορηγείται προσαύξηση στο ποσό της σύνταξης.
Τα ύψος της προσαύξησης ανά πλήρες έτος καταβολής του επασφάλιστρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από αναλογιστική μελέτη.

 • 9 Ιουνίου 2015, 10:59 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΧΑΡΤΟΥ

  Ο υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης κύριος Δ. Στρατούλης θα πρέπει να κάνει δεκτή την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε. αριθμός 8/19-2-2014 για την οριστική και δίκαιη λύση στο ζήτημα της ρύθμισης με την επιπλέον εισφορά του 3.60% που παρακρατείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τους ασφαλισμένους της Γ’ Διεύθυνσης του Τ.Α.Τ.Τ.Α, από την οποία δεν μπορούν να εξαιρεθούν οι ήδη συνταξιούχοι που έχουν καταβάλλει επί πολλά χρόνια τη συγκεκριμένη εισφορά χωρίς να έχουν τα αντίστοιχα οφέλη και αυτοί που έχουν μείνει άνεργοι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης στο τύπο, και έχουν ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η πρόταση του υπουργείου στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση, όμως χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια. Γι ‘ αυτό σας προτείνουμε την επεξεργασμένη πρόταση της Ομοσπονδίας Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου ως εξής:

  Θέματα ασφάλισης υπαγομένων στον Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (τ. ΤΑΤΤΑ)

  1. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) καταργείται.
  2α. Η πρόσθετη εισφορά 3,6% της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α΄ 202), καταβάλλεται από όλους τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Α. Ν. 1846/1951 (Α΄ 179) «περί Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
  β. Στους ασφαλισμένους τεχνικούς τύπου του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά χρόνου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για το διάστημα, που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 (Α΄89), διακόπηκε η παρακράτηση της ανωτέρω πρόσθετης εισφοράς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου, γίνεται για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,60% επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ίσχυε την 31-12-2011.
  Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών.
  Σε περίπτωση συνταξιοδότησης η παρακράτηση γίνεται σε μηνιαίες δόσεις από τη σύνταξη.
  3. Ειδικά, εφόσον οι ασφαλισμένοι τεχνικοί τύπου του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης και εκκρεμεί αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2012 έως και ενός μηνός μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης, από το εκάστοτε-κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης-προβλεπόμενο όριο ηλικίας.(ν,2084/92 άρθρο 48 παρ.5 και εδάφιο δ’του άρθρου 10 του ν, 3863/10 και της εγκυκλίου τουΥπουργείου Κοινωνικής Αφαλισης αριθ.Πρ.φ 10070/οικ.20551/1530-22-9-2010).
  4. Στους ασφαλισμένους που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις διατάξεις περί ΒΑΕ, καθώς και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν,ενώ κατέβαλαν την πρόσθετη εισφορά της παρ. 4 του άρθρου 4 Ν 1186/81 δικαιούνται την προσαύξηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 29 του Ν.1846/1951(179Α),όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8του άρθρου32 του Ν.1902/1990(138Α) για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχουν καταβληθεί οι αυξημένες εισφορές λόγω ΚΒΑΕ ,
  5.Οι ημέρες εργασίας για τις οποίες έχει καταβληθεί, αναγνωριστεί ή έχει εξαγοραστεί η επιπλέον εισφορά του 3,60%(της παρ.2β) στο Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θεωρείται ως χρόνος που έχει πραγματοποιηθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του Α.Ν. 1846/1951(Α’179) (περί Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

 • ΕΤΗΠΤΑ (Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών)
  ΠΕΛ (Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων Μισθωτών Γραφικών Τεχνών-Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων)
  ΕΤΗΠΤΘ (Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Θεσσαλονίκης)

  Κατόπιν επεξεργασίας της πρότασης του Υπουργείου, για να αποφευχθούν περαιτέρω ασάφειες όσον αφορά την εφαρμογή της, σας προτείνουμε τα εξής:

  Θέματα ασφάλισης υπαγομένων στον Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (τ. ΤΑΤΤΑ)

  1. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) καταργείται.
  2α. Η πρόσθετη εισφορά 3,6% της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981 (Α΄ 202), καταβάλλεται από όλους τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Α. Ν. 1846/1951 (Α΄ 179) «περί Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
  β. Στους ασφαλισμένους τεχνικούς τύπου του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά χρόνου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για το διάστημα, που σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012 (Α΄89), διακόπηκε η παρακράτηση της ανωτέρω πρόσθετης εισφοράς, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
  Η εξαγορά του παραπάνω χρόνου, γίνεται για κάθε μήνα με ποσοστό εισφοράς 3,60% επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ίσχυε την 31-12-2011.
  Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών.
  Σε περίπτωση συνταξιοδότησης η παρακράτηση γίνεται σε μηνιαίες δόσεις από τη σύνταξη.
  3. Ειδικά, εφόσον οι ασφαλισμένοι τεχνικοί τύπου του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε Φορέα Κύριας Ασφάλισης και εκκρεμεί αίτηση συνταξιοδότησης από 1.1.2012 έως και ενός μηνός μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες για κάθε έτος πληρωμής της ανωτέρω προσαύξησης, από το εκάστοτε-κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης-προβλεπόμενο όριο ηλικίας.(ν,2084/92 άρθρο 48 παρ.5 και εδάφιο δ’του άρθρου 10 του ν, 3863/10 και της εγκυκλίου τουΥπουργείου Κοινωνικής Αφαλισης αριθ.Πρ.φ 10070/οικ.20551/1530-22-9-2010).
  4. Στους ασφαλισμένους που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις διατάξεις περί ΒΑΕ, καθώς και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν,ενώ κατέβαλαν την πρόσθετη εισφορά της παρ. 4 του άρθρου 4 Ν 1186/81 δικαιούνται την προσαύξηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 29 του Ν.1846/1951(179Α),όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8του άρθρου32 του Ν.1902/1990(138Α) για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχουν καταβληθεί οι αυξημένες εισφορές λόγω ΚΒΑΕ ,
  5.Οι ημέρες εργασίας για τις οποίες έχει καταβληθεί, αναγνωριστεί ή έχει εξαγοραστεί η επιπλέον εισφορά του 3,60%(της παρ.2β) στο Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών Θεσσαλονίκης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θεωρείται ως χρόνος που έχει πραγματοποιηθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του Α.Ν. 1846/1951(Α’179) (περί Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων).