Άρθρο 24: Ασφάλιση συμμετεχόντων σε προγράμματα του ΚΕΘΕΑ

« Οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), που απασχολούνται για το σκοπό αυτό σε παραγωγικές μονάδες του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 45 του π.δ. 148/2007 (ΦΕΚ Α,191), υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τον κίνδυνο του ατυχήματος και, εφόσον κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά δεν καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος, άμεσα ή έμμεσα, από το δημόσιο ή άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, υπάγονται και γι’ αυτόν τον κίνδυνο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Για την ασφάλιση τους για τον κίνδυνο του ατυχήματος, καταβάλλονται οι αναλογούσες εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν το ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Για την ασφάλισή τους για παροχές ασθένειας σε είδος, καταβάλλονται οι αναλογούσες ισχύουσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, οι οποίες υπολογίζονται επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και βαρύνουν επίσης το ΚΕ.Θ.Ε.Α.. »

  • 7 Ιουνίου 2015, 20:34 | Αριστοτέλης

    Πρέπει να υπάρξει ασφάλιση στο ΙΚΑ για τους νέους ανέργους του ΟΑΕΔ και 29 ετών και άνω, όχι μόνο έως 29, γιατί πλέον με την ανεργία που πλήττει τους νέους και την μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων η νέα γενιά της χώρας μας εκτός από την ποιο χαμένη, κινδυνεύει να γίνει και η ποιο ασθενής, όλων των μέχρι τώρα χρόνων.