Άρθρο 35: Ένταξη των υπαλλήλων και των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων του ΟΓΑ, στις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας με καταβολή ατομικής εισφοράς και χωρίς κρατική επιχορήγηση

1.Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
Στις παροχές του Λ.Α.Ε. δύνανται να συμμετέχουν κατόπιν αίτησής τους, που υποβάλλεται μία φορά, οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ καθώς και τα δικαιούμενα περίθαλψη έμμεσα μέλη της οικογενείας αυτών. Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε μετά την παρέλευση πενταετίας
2. Στο τέλος του εδάφιου α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3050/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
Οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ που θα υποβάλλουν αίτηση να είναι δικαιούχοι των παροχών του Λ.Α.Ε. θα καταβάλουν μηνιαία ατομική εισφορά το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.

  • 8 Ιουνίου 2015, 10:27 | Σάκης

    Οι κρατήσεις για Λ.Α.Ε. να αντικαταστήσουν τις ¨ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑ(ΟΕΚ)¨ που γίνονται μέχρι και σήμερα για έναν κατηργημένο οργανισμό.